Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

25 juni 2007

Politie, justitie en gemeenten in Noord- en Oost-Gelderland kiezen als eerste regio in Nederland gezamenlijke prioriteiten.

De regio Noord- en Oost-Gelderland heeft binnen een week na het bekend worden van de landelijke veiligheidsprioriteiten bepaald wat de gezamenlijke regionale prioriteiten zijn voor politie, justitie en gemeenten voor de periode vanaf 2008. De regio baseert zich op lokale prioriteiten die door de gemeenteraden zijn vastgesteld, landelijke prioriteiten uit "Samen werken aan Nederland" en de regionale criminaliteitscijfers.

Het Regionaal College koos 7 prioriteiten voor de periode van 2008 en verder:
* Jeugdoverlast

* Alcoholmatiging en drugs

* Geweld (waaronder ook huiselijk geweld)

* Verkeersveiligheid

* Woninginbraken

* Fietsendiefstal

* Veelplegers/nazorg ex-gedetineerden

De regio geeft hiermee invulling aan het recent afgesloten bestuursakkoord tussen rijk en gemeenten. "Rijk en gemeenten werken samen aan het verminderen van de criminaliteit en overlast, die in 2010 met 25% verminderd moeten zijn ten opzichte van 2002. De gemeentelijke regierol op veiligheidsgebied wordt in 2007 wettelijk vastgelegd." (Bestuursakkoord "Samen aan de slag" d.d. 4 juni 2007).

Deze prioriteiten zijn leidend voor de planvorming van politie, justitie en gemeenten gezamenlijk. Het is de volgende stap in de versterking van de samenwerking die de regio heeft ingezet onder het motto NOG Veiliger.

Over NOG Veiliger
De regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland, Justitie en de 22 gemeenten in de regio werken bij de aanpak van acht veiligheidsthema's en bij de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid intensief samen om de veiligheid in de regio merkbaar te verbeteren. Nog Veiliger is een project van het Regionaal College. Het project loopt van 1 januari tot 31 december 2007. De eerste concrete resultaten van het project worden nu al zichtbaar, bijvoorbeeld in de aanpak van alcoholgebruik door jongeren en het voorkomen van uitgaansgeweld.


---