Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2060719120

Vragen van het lid Jasper van Dijk (SP) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveldt-Vliegenthart, over de rekentoets voor pabo- studenten. (Ingezonden 25 juni 2007)


1
Wat is uw oordeel over het bericht "Kwart pabostudenten weggestuurd"? 1)


2
Hoe verklaart u dat zoveel pabo-studenten meerdere malen zakken voor de rekentoets? Welke rol speelt het voortgezet onderwijs hierbij?


3
Vindt u het effectief dat studenten die vanwege de rekentoets niet verder mogen op hun opleiding omdat zij een bindend negatief studieadvies hebben ontvangen, zich wel weer mogen inschrijven bij een andere Pabo? Is hier een minder omslachtige oplossing voor te vinden? 2)


4
Wat gaat u doen om klachten te verhelpen over het digitaal afnemen van de toetsen, het ontbreken van de mogelijkheid de toets in te zien, het ontbreken van oefenmateriaal en het recht op inzage van de toetsen?


5
Bent u bereid voorstellen te doen voor extra ondersteuning van de pabo-studenten, waardoor zij maximaal voorbereid worden om het juiste niveau van rekenen en taal te bereiken, zodat zij hun opleiding succesvol kunnen afronden?


1) Het Parool, 20 juni 2007

2) Tweede Kamer, Niet-dossierstuk 2006-2007, ocw0700424