Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2060719150

Vragen van de leden Atsma (CDA), Jacobi (PvdA) en Zijlstra (VVD) aan de ministers van Onderwijs en Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijk relaties over de Friese Taal. (Ingezonden 25 juni 2007)


1
Wat is de stand van zaken wat betreft de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur? 1)


2
Wat is de reden dat ambtsvoorgangers ons niet jaarlijks hebben gerapporteerd over de uitvoering van de Bestuursafspraak Friese taal en Cultuur, vanuit de daaraan gerelateerde uitvoeringsconvenanten?


3
Bent u bereid voortaan hier jaarlijks uitvoering aan te geven?


4
Hoe oordeelt u over het project "de Trijetalige Skoalle", geïnitieerd door het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân?


5
Hoeveel basisscholen zijn er op dit moment officieel als drietalig in Fryslân gecertificeerd en hoeveel scholen zijn in de procesfase op weg om uiteindelijk een drietalige school te worden?


6
Zijn er al ervaringen opgedaan met leerlingen die vanuit deze drietalige basisscholen doorstromen naar het voortgezet onderwijs? Zo ja, hoe verloopt die overgang?


7
Wat zijn de voor- en/of nadelen indien de Friese taal wordt opgenomen in de Grondwet, mede in relatie tot het Nederlands als rijkstaal?


8
Wat is uw standpunt ten aanzien van de Friese taal in de Grondwet?


1) Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur, 5 juni 2001