Ministerie van Verkeer en Waterstaat

31 031 I Jaarverslag en slotwet Huis der Koningin 2006

Vraag 5: Wat verklaart de ten opzichte van de begroting voor het jaar 2006 aanzienlijk gestegen uitgaven op de post `Regeringsvliegtuig' (overschrijding van 1,3 miljoen euro op een begroting van 0,21 miljoen euro) en `Instandhouding en onderhoud Paleizen' (overschrijding van bijna 10 miljoen euro)?

Het antwoord van de minister van Verkeer en Waterstaat richt zich op de post `Regeringsvliegtuig'

Abusievelijk is alleen het bedrag voor de inhuur van vliegtuigen begroot voor gebruik door leden van het Koninklijk Huis. Inhuur van vliegtuigen vindt plaats op die momenten dat het regeringsvliegtuig niet beschikbaar is of voor langere, intercontinentale vluchten.Het regeringsvliegtuig leent zich minder goed voor langere vluchten (beperkt vliegbereik). De daadwerkelijk kosten voor het gebruik van het regeringsvliegtuig zelf zijn daarbij niet meegenomen. Daarom wijkt de realisatie over het jaar 2006 af van het in de begroting geraamde bedrag. In de begroting voor het jaar 2007 is reeds een meer realistische begroting opgenomen op basis van het gemiddelde van het aantal vlieguren in de jaren 2001-2006. Daarbij wil ik overigens opmerken dat het zeer lastig is om vooraf in te schatten hoeveel uren het regeringsvliegtuig in een jaar ingezet zal worden.