Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
---
Datum Bijlage(n) 25 juni 2007 - Ons kenmerk Uw kenmerk VENW/DGTL-2007/8984 - Onderwerp
Beantwoording resterende vragen inzake GIS en bedrijfswoningen

Geachte voorzitter,

Naar aanleiding van mijn toezeggingen in het AO van 7 juni jl treft u bijgaand de beantwoording aan op de vragen over:

1. Stand van zaken Isolatie van schoolgebouwen in Zwanenburg
2. Stand van zaken met betrekking tot de bedrijfswoningen (locatie zuidelijk Aalsmeerbaan) in de sloopzones.

ad. 1 Stand van zaken Isolatie van schoolgebouwen in Zwanenburg In de Voortgangsrapportage Geluidsisolatie die ik u recent heb toegestuurd (TK, 2007, 26959, nr. 121) heb ik kort uiteengezet wat de stand van zaken is met betrekking tot de Ventilatie van scholen Aldoende en Meerbrug in Zwanenburg.

"De basisscholen Aldoende en Meerbrug in Zwanenburg zijn in 2006 door Progis geïsoleerd tegen vliegtuiggeluid. Al tijdens het aanbrengen van de isolatie is er, naar aanleiding van vragen van een bezorgde ouder, discussie ontstaan over de ventilatievoorzieningen. Bij deze scholen in Zwanenburg was er initieel van uitgegaan dat alleen de ventilatie-openingen in de geïsoleerde gevels voldoende capaciteit (volgens nieuwbouwnormen) zouden moeten hebben. Hierbij was de aanname dat de benodigde afvoer van binnenlucht enkel via de, niet bij de geluidsisolatie aangepaste, gang zou plaatsvinden. Op verzoek van de ouder hebben twee adviesbureaus onderzoek gedaan naar de ventilatiecapaciteit. Beide bureaus kwamen tot de conclusie dat in de klaslokalen de nieuwbouwnorm voor ventilatie niet werd gehaald, omdat de afvoer van lucht onvoldoende was. Mede gelet op het advies van de VROM-Inspectie, die aangaf dat de ventilatie in de volledige klaslokalen op Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VENW/DGTL/07./8984

nieuwbouwniveau zou moeten worden gebracht, heeft Progis in overleg met de gemeente aan de schoolbesturen extra ventilatievoorzieningen aangeboden. Progis heeft geen ventilatievoorzieningen aangebracht in ruimtes die niet tegen vliegtuiggeluid zijn geïsoleerd. De schoolbesturen en de gemeente Haarlemmermeer hebben hier mee ingestemd".

In aanvulling hierop kan ik u melden dat de extra ventilatievoorzieningen, in de tegen vliegtuiggeluid geïsoleerde klaslokalen inmiddels zijn aangebracht De gemeente Haarlemmermeer heeft in een persbericht laten weten tevreden te zijn over de aangebrachte voorzieningen.

Ad. 2 De positie van bedrijfswoningen die gelegen zijn in een van de sloopzones van het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB)
Het kamerlid Haverkamp (CDA) heeft aandacht gevraagd voor de bedrijfswoningen die gevestigd zijn in een sloopzone (ivm. externe veiligheid) rondom het luchthaventerrein Schiphol. Net als dhr Haverkamp heeft de gemeente Haarlemmermeer aandacht gevraagd voor een aantal bedrijfswoningen die binnen het grondgebied van haar gemeente zijn gelegen in een sloopzone voor veiligheid. De gemeente acht verplaatsing van deze bedrijven vanuit leefbaarheidsoptiek gewenst, maar stuit bij de aankoop van de bijbehorende bedrijfswoningen op het probleem dat de uitkoop van het bedrijf niet mogelijk is op grond van het LIB.

Op grond van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) geldt dat het toegestane gebruik van de gronden binnen de sloopzones voor respectievelijk externe veiligheid (lid 1) en geluid (lid 2):

"geen gebouwen zijn toegestaan, behoudens bestaand gebruik van gebouwen met een kantoorfunctie of van bedrijven"

Conform het LIB is in de betreffende zone werken wel toegestaan, maar wonen niet. De gemeenten zijn belast met het in overeenstemming brengen van bestemmingsplannen met het LIB. De gemeenten zijn tevens belast met de uitvoering van deze bestemmingsplannen. Op grond van de Regeling uitkeringen beperkingengebied Schiphol worden de kosten die hiermee gemoeid zijn van rijkswege vergoed. De regeling is inhoudelijk gekoppeld aan de sloopregeling uit het LIB. Dit betekent dat vergoeding van rijkswege alleen betrekking kan hebben op gebouwen die op grond van de regeling uit het LIB niet langer zijn toegestaan. De regeling in het LIB voor de sloopzones bevat geen expliciete regeling voor bedrijven met een bedrijfswoning. Uit de toelichting van het LIB kan worden afgeleid dat bij de uitvoering van het LIB de (bedrijfs)woning als uitgangspunt geldt waarbij deze zonder meer voor verplaatsing in aanmerking komt. De bedrijfsbebouwing wordt geacht eveneens voor verplaatsing in aanmerking te komen indien vaststaat dat tussen de woning en de bedrijfsbebouwing een onlosmakelijk verband bestaat (niet fysiek maar bedrijfsmatig). De aanwezige bedrijfsbebouwing wordt in dat geval toegerekend aan de bedrijfswoning.

---

VENW/DGTL/07./8984

Uitgangspunt voor het Rijk blijft, dat met het LIB wordt beoogd om permanente aanwezigheid van personen in de sloopzones tegen te gaan. In de praktijk gaat het in zowel de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer, om ca 10 bedrijfswoningen die in de sloopzone liggen. Voor de gevallen in de gemeente Haarlemmermeer en Aalsmeer betekent dit dat het onlosmakelijke verband per geval moeten worden vastgesteld. Afhankelijk van de uitkomst, wordt gekeken of er een wettelijke basis is voor het Rijk om deze panden in zijn geheel aan te kopen en of te verplaatsen. In die gevallen waar de wettelijke basis ontoereikend is, is in het convenant omgevingskwaliteit1 een basis gevonden om de mogelijkheden voor een oplossing voor deze gevallen te bezien. De mate waarin de hiermee gepaard gaande kosten vergoed worden, dient in alle redelijkheid te worden bezien.

De inventarisatie van deze gevallen zal ik in overleg met de gemeente Aalsmeer en gemeente Haarlemmermeer afronden. Zodra ik meer duidelijkheid heb over de wijze waarop we een oplossing kunnen bereiken, zal ik u hierover informeren. Bij een toekomstige herziening van het LIB zal over de bedrijfswoningen vooraf duidelijkheid worden geschapen.

Hoogachtend,

Camiel Eurlings


1 Dit is één van de 2 convenanten die in het kader van de Alderstafel is opgesteld.
---