Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 25 juni 2007 - Ons kenmerk Uw kenmerk V&W/DGTL-2007/9036 - Onderwerp
Wetsvoorstel Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens

Geachte voorzitter,

De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat heeft in haar procedurevergadering van 20 juni 2007 gevraagd te berichten over de kabinetsvoornemens t.a.v. wetsvoorstel Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (30 452) met name ten aanzien van het aspect decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur. Hierbij voldoe ik graag aan dat verzoek.

In mijn brief van 25 mei 2007 over de Beleidsagenda Schiphol heb ik aangegeven dat onderzoek wordt gedaan of een luchthavensysteem een adequaat instrumentarium biedt voor uitplaatsing van verkeer van Schiphol naar regionale luchthavens. Verder heb ik daarin gesteld luchthavens die potentieel onderdeel zouden kunnen uitmaken van zo'n luchthavensysteem of een rol kunnen spelen bij de overloop van Schiphol vooralsnog te beschouwen als nationale luchthaveninfrastructuur.

In het algemeen overleg op 7 juni jl. over de beleidsagenda Schiphol heb ik mijn bereidheid uitgesproken over de decentralisatie van de regionale luchthavens pas eind dit jaar te beslissen. Ik wil hierover met uw Kamer spreken aan de hand van de, eind dit jaar uit te brengen, Luchthavennota en de besluitvorming rond het luchthavensysteem. In dit kader zal ik ook op korte termijn spreken met het IPO respectievelijk de meest betrokken provincies.
Postadres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Telefoon 070 - 351 6171 Bezoekadres Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Fax 070 - 351 7895 Internet www.verkeerenwaterstaat.nl

Bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

V&W/DGTL-2007/9037

Ik ben graag bereid om met uw Kamer te spreken bij de behandeling van het wetsvoorstel hoe kan worden geregeld dat op een later moment over de decentralisatie van de regionale luchthavens wordt beslist, zonder dat dit een voortvarende behandeling van het RBML in de weg staat.

Hoogachtend,

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Camiel Eurlings


---