Gemeente Venlo


Gemeente Venlo voortvarend bij uitvoering generaal pardon-regeling

Op 23 mei jl. is het onderhandelaarsakkoord tussen het Ministerie van Justitie en de VNG over de generaal pardon-regeling definitief geworden. Het gemeentebestuur van Venlo wil, gelet op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, vooruitlopen op deze regeling en direct met de uitvoering ervan beginnen.

In beeld
In overleg met haar maatschappelijke partners (Stiching Vluchtelingenwerk, de Stichting Noodopvang en het COA) brengt de gemeente Venlo op zeer korte termijn het aantal mensen in beeld waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat zij voor de regeling in aanmerking komen.

Landelijk lopen de ramingen uiteen van 10.000 tot 30.000 mensen. Uitgaande van de grove vaststelling dat Venlo circa 0,5% van de Nederlandse bevolking bevat, hebben we in Venlo dus te maken van een groep van 50 tot 150 personen.

Het AZC (asielzoekerscentrum) in Venlo telt op dit moment ongeveer 480 personen. Onbekend is nog hoeveel personen daarvan voor deze regeling in aanmerking komen.

Wethouder Jan Lamers: "We gaan inventariseren om hoeveel personen het gaat, en welke voorzieningen zij individueel nodig hebben. Sommige asielzoekers praten al vloeiend Nederlands, anderen hebben een intensieve training nodig. Sommigen hebben met hun opleiding en ervaring een goede startpositie op de arbeidsmarkt, anderen zullen begeleid moeten worden. We willen maatwerk leveren."

Overbruggingsregeling
Voor de groep mensen die in aanmerking komt voor de regeling heeft de gemeente een overbruggingsregeling getroffen. Deze geldt tot het moment waarop de asielzoeker een verblijfsvergunning heeft ontvangen, of tot het moment waarop hij van de IND een besluit heeft ontvangen dat hij geen verblijfsvergunning zal krijgen.

Deze groep kan, vooruitlopend op de definitieve beschikking, alvast beginnen met de inburgering. De kosten voor een inburgeringstraject zijn ¤ 6.180,-. Daarnaast voorziet de gemeente Venlo in leefgeld voor een bedrag van ¤ 182,- per maand.

Snelle integratie
"We willen snel beginnen met de uitvoering van de regeling. Voor de mensen zelf, maar ook breder gezien voor de maatschapij", aldus wethouder Lamers. "Een snelle start leidt tot een hoger tempo van integratie en zelfredzaamheid en dus een betere kostenbeheersing, en daar is iedereen bij gebaat."

Om de voorbereiding van de uitvoering van de regeling in de gemeente Venlo snel en adequaat ter hand te nemen, is een Projectteam Generaal Pardonregeling ingesteld. Hun opdracht is de regeling goed uit te (laten) voeren, overleg te voeren met de betrokken externe partijen en de gemeenteraad over de voortgang te informeren.

Algemene consequenties voor gemeenten

- De burgemeester wordt belast met het aanmelden van voor de IND niet-traceerbare vreemdelingen, die voor 1 april 2001 een eerste asielaanvraag hebben ingediend en aantoonbaar in 2006 in Nederland hebben verbleven.


- Een gemeente mag niet langer direct of indirect meewerken aan de opvang van onrechtmatig in ons land verblijvende vreemdelingen en dient de noodopvang van deze groep uiterlijk in de loop van 2009 te beëindigen. Deze afspraak is overigens geheel in lijn met de in 2006 door B&W Venlo vastgestelde beleidslijn inzake uitgeprocedeerde asielzoekers.


- Wat betreft huisvesting is afgesproken dat alle vreemdelingen die een verblijfstatus hebben ontvangen binnen twee jaar na toekenning van deze vergunning adequaat worden gehuisvest. Uiterlijk 2009 moet dit zijn afgerond. Hierbij wordt bevorderd dat de doelgroep zélf op zoek gaat naar geschikte huisvesting.


- Elke gemeente moet zich inspannen om de doelgroep snel en adequaat naar inburgeringstrajecten en de arbeidsmarkt toe te leiden.