Gemeente Smallingerland

Wijkbeheer rapporteert over 2006
25 juni 2007

Wijkbeheer rapporteert over 2006

Het wijkbeheer met teams in alle wijken en dorpen maakt jaarlijks een rapportage over hoe de wijk- en dorpsteams zijn ingezet.

In 2006 zijn een aantal bekende trends doorgezet maar zijn er ook weer een aantal opvallender zaken te melden.

Het totale aantal meldingen dat bij de wijkteams binnen komt is weer gestegen. In 2005 kwamen er bijna 1950 meldingen binnen, in 2006 waren dat er weer ruim 2080. Het lukte het wijkbeheer dit jaar om in 90% van alle gevallen binnen twee dagen tot een oplossing te komen. Dat percentage ligt maar een heel klein beetje lager dan de voorgaande jaren.

Het aantal meldingen dat gaat over de netheid van de openbare ruimte is dit jaar voor het eerst gedaald naar 673. In andere jaren lag het aantal boven de 700 stuks. De meeste meldingen over netheid komen uit de wijken Noordoost en de Wiken. Dat heeft onder meer te maken met de herstructurering in Noordoost. Door het uitgebreide herstraatprogramma in De Wiken zijn de vragen over de bestrating aanmerkelijk gedaald.

In de wijk de Swetten wordt het wijkbeheer nog steeds het meest geraadpleegd door de bevolking. De medewerkers worden hier het vaakst aangesproken op straat maar ook het meest gebeld.

In de wijken De Venen, de Bouwen, Peppel, Kantorenpark en omgeving ziekenhuis slaagt het wijkteam er in om op één na alle meldingen binnen twee dagen op te lossen.

In de Drait en Morrapark daalde juist het percentage meldingen dat binnen twee dagen kon worden opgelost. De mensen die in deze wijken wonen, lijken meer zelfredzaam en melden in verhouding vrij weinig. De meldingen die wel binnen komen zijn vaak wat ingewikkelder om snel te kunnen oplossen. Ook hier scoren overigens de netheid en de bestrating het hoogst in het aantal meldingen.

In de Trisken gaat het vooral om meldingen over het dumpen van afval rond de Melkkelder en Hooizolder. Hier is in fysiek en sociaal opzicht een aanpak op gezet met bewoners en diverse instanties om de situatie onder meer op dit vlak te verbeteren. Dit zogenaamde Olympiadetraject is hoopgevend. Aan dat traject besteden we binnenkort aandacht in Breeduit.

In de dorpen ten noorden van Drachten voorziet het dorpsteam ook nog steeds in een grote behoefte. Er werd in 2006 ruim 400 keer een beroep op de medewerkers gedaan. Dat is veel meer dan het jaar ervoor. In de dorpen is vorig jaar veel meer gedaan aan het herstellen van bestratingen. Er werden ook meer verkeerszaken gemeld.

In het centrum gaat het regelmatig over het verkeerd aanbieden van huisvuil, het verspreiden van reclame en verstopping van inzamelsystemen. Een enquête onder winkeliers zorgde voor een keurig rapportcijfer voor het team dat in het centrum actief is: een 7,4.

Burgerjaarverslag

De gemeentelijke dienstverlening, de informatievoorziening en de manier waarop de gemeente inwoners betrekt bij allerlei ontwikkelingen is jaarlijks onderwerp van het burgerjaarverslag dat de burgemeester binnenkort aanbiedt aan de gemeenteraad. In de zomermaanden verschijnt het burgerjaarverslag in een aantal afleveringen in Breeduit.