Gemeente Weert

8 juni 2007

INFORMATIEAVOND KEENT KIEST KWALITEIT

De gemeente Weert organiseert in samenwerking met Wonen Weert, PUNT welzijn en de wijkraad Keent een informatieavond over de actuele ontwikkelingen in Keent. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 25 juni om 19.30 uur in de voormalige Keentschool aan het St. Jozefskerkplein in Keent. Iedereen is van harte welkom.

De gemeenteraad heeft op 14 maart jl. het actualisatierapport Keent Kiest Kwaliteit vastgesteld. In dit rapport komt de stand van zaken van de verschillende projecten in Keent aan de orde en de planning ervan. Hiermee is duidelijkheid en zekerheid ontstaan voor de inwoners van Keent.

Ondertussen is er hard doorgewerkt aan Keent, niet alleen in de voorbereiding. Er wordt inmiddels ook flink gebouwd. Tijdens de informatieavond wordt een aantal projecten uit het actualisatierapport nader toegelicht, waarbij ook de laatste stand van zaken en de planning aan de orde komt. Wethouder Heuvelmans zal de bijeenkomst voorzitten. De toelichting wordt ook verzorgd door Wonen Weert, PUNT welzijn en de wijkraad Keent.

M.Pleunis
publieksvoorlichter

Infocentrum gemeente Weert
Postadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Bezoekadres: Beekstraat 54 Weert
Telefoon: (0495) 575 300
Fax: (0495) 542 906
E-mail: gemeente@weert.nl
Website: http://www.weert.nl

2007.129 FS


---- --