Time : 10:20:51
Date : 25 June 2007
Sender Name: Indaver

Duurzaam afvalbeheer, 'groene' draad in duurzaamheidsrapport Indaver Indaver stond in 2006 in voor het beheer van 1,8 miljoen ton afvalstoffen. Sterk verankerd in Vlaanderen, bouwt Indaver gefaseerd haar activiteiten uit in heel Europa. De nieuwe
meerderheidsaandeelhouder Delta ondersteunt ten volle de verdere groei van Indaver. Indaver realiseerde in 2006 met haar 700 medewerkers een omzet van 233 miljoen euro. Een veilige aanpak, zorg voor het milieu, open dialoog en transparantie, kwaliteitsvolle oplossingen tegen een economisch verantwoorde prijs en het streven naar een continue kwaliteitsverbetering zijn voor Indaver de drijfveren om een duurzaam afvalbeheer uit te bouwen. In haar jaarlijks duurzaamheidsrapport geeft Indaver de resultaten weer voor deze verschillende aspecten en dit aan de hand van relevante en meetbare indicatoren. Het duurzaamheidsrapport staat op www.indaver.be

Indaver beheert 1,8 miljoen ton afvalstoffen

Indaver stond in 2006 in voor het beheer van 1,8 miljoen ton afvalstoffen. 1,5 miljoen ton afvalstoffen werden verwerkt in de verschillende eigen installaties in binnen- en buitenland, zo'n 0,3 miljoen ton afvalstoffen werden onder het beheer van Indaver verwerkt in installaties bij derden. Op de site in Beveren werden in de verschillende installaties 735 000 ton afvalstoffen verwerkt, op de site van Antwerpen 453 000 ton, op de site van Grimbergen 77 000 ton en op de site van Willebroek 73 000 ton.

Energie voor 140 000 gezinnen

In drie roosterovenlijnen in Beveren werden vorig jaar 363 000 ton afvalstoffen (niet- recycleerbaar huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval) verwerkt met doorgedreven terugwinning van energie en materialen. In drie wervelbedovenlijnen werden vorig jaar 212 000 ton afvalstoffen (niet-recycleerbaar bedrijfsafval, industrieel slib en slib van waterzuiveringsinstallaties) verwerkt. De wervelbedinstallatie werd medio 2006 operationeel, de totale jaarlijkse capaciteit bedraagt 460 000 ton. De roosterovens zijn uitgerust met een turbine van 21 megawatt, de wervelbedovens beschikken over een turbine van 34 megawatt. Een deel van de stoom wordt geleverd aan een naburig bedrijf. Als we de externe stoom- en stroomleveringen van beide installaties op volle capaciteit samenvoegen, kan Indaver jaarlijks elektriciteit leveren, die overeenstemt met het verbruik van 140 000 gezinnen. Indaver wil op de site een vierde roosterovenlijn bouwen met een
capaciteit van 150 000 à 200 000 ton. De vierde lijn zal in 2011 operationeel zijn. De totale thermische verwerkingscapaciteit op de Indaver site te Beveren bedraagt dan ruim 1 miljoen ton afvalstoffen. Op dat ogenblik zal op de site energie worden geproduceerd, die voldoende is om 180 000 gezinnen van elektriciteit te voorzien.

Goede veiligheidscijfers

Indaver besteedt veel aandacht aan de veiligheid van alle betrokkenen. De frequentiegraad (dit is de wettelijk bepaalde veiligheidsindicator die rekening houdt met de ongevallen van eigen personeelsleden waarbij meer dan één dag werkverlet optreedt) bedroeg 11,6. Dit is merkelijk beter dan het gemiddelde voor alle sectoren in België van 27,31 (gegeven 2004 van FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg).

Total waste management voor grote bedrijven

Indaver is de laatste jaren duidelijk geëvolueerd van een afvalverwerker naar een integrale afvalbeheerder en heeft een uniek total waste management concept ontwikkeld en met succes in de markt geïmplementeerd. Indaver heeft in Vlaanderen een sterke marktpositie op dit vlak uitgebouwd, ook internationaal bouwt Indaver deze aanpak met groeiend succes uit. Indaver verzorgt het afvalbeheer van A tot Z, biedt een totaal servicepakket aan en dit in het kader van een cyclische projectaanpak met als drijfveer het continu verbeteren van de dienstverlening.

Betrouwbare partner voor openbare besturen

Indaver is al jaren een betrouwbare partner voor openbare besturen. Indaver biedt een grote verscheidenheid aan samenwerkingsvormen aan: dienstenovereenkomsten, integraal afvalbeheer en gebruiksrechten in verwerkingsinstallaties. Zo hebben Indaver en de afvalintercommunales van Vlaams-Brabant een langetermijnovereenkomst afgesloten voor de verwerking van 140 000 ton restafval uit Vlaams-Brabant. Deze afvalstoffen worden via overslagstations vervoerd naar de thermische verwerkingsinstallaties in Beveren. Indaver, de provincie Vlaams-Brabant, de afvalintercommunales en de nv Waterwegen en Zeekanaal, hebben de voorbije 2 jaar intensief gezocht naar de mogelijkheden om het afval via het water te vervoeren en dit aan dezelfde kostprijs als het transport over de weg. De beslissing werd genomen om dit effectief te organiseren. De voorbereidingen zijn gestart, vanaf begin 2009 zal het transport via het water kunnen verlopen.

Info voor de media

Jos Artois, Indaver, Communicatie Manager, jos.artois@indaver.be, Tel. +32 15 28 80 40

URL: (None)
Picture: (None)
Attachments: (None)

Translations: (None)

Link to Press Release - NL