European UnionMEMO/07/251

Brussel, 25 juni 2007

Met het Eurotarief worden internationale mobiele gesprekken minder duur in de Europese Unie: gebruiksaanwijzing voor roaming

De verordening van de Europese Unie (EU) inzake internationale roaming treedt eind deze week in werking in de 27 lidstaten. Vanaf augustus 2007 kan de consument derhalve profiteren van het Eurotarief.

Wat is internationale roaming?

Internationale roaming is de mogelijkheid om de mobiele telefoon in het buitenland te gebruiken. Telkens wanneer u de mobiele telefoon gebruikt om zelf vanuit het buitenland te telefoneren of om een oproep te ontvangen, maakt u gebruik van de internationale roamingdienst via het mobiele netwerk van een buitenlandse aanbieder. Deze gastaanbieder behandelt elk van uw inkomende of uitgaande gesprekken tijdens uw verblijf in dat land. Hij zendt u daarvoor geen aparte factuur maar stuurt zijn factuur naar uw thuisaanbieder op basis van een overeengekomen brutoprijs. De thuisaanbieder rekent vervolgens deze kosten aan u door via uw volgende factuur of via uw voorafbetaalde kaart. Internationale roaming geldt ook voor uitgaande gesprekken met een plaatselijke correspondent, bijvoorbeeld wanneer u een taxi bestelt of wanneer u een tafel reserveert in een restaurant tijdens uw verblijf in het buitenland.

Wat is het Eurotarief?

In de nieuwe EU-verordening worden maxima vastgesteld voor de internationale roamingtarieven. Deze maxima (het zogenaamde Eurotarief) worden geleidelijk verlaagd in de eerste drie jaar na de inwerkingtreding van de verordening.

Met deze verordening wordt ernaar gestreefd om, dank zij het spel van de concurrentie, de aanbieders ertoe aan te zetten prijzen beneden het Eurotarief aan te bieden en roaming eenvoudiger en vooral goedkoper te maken voor de gebruiker.

Het Eurotarief per minuut, exclusief BTW:

VANAF DE ZOMER 2007

VANAF DE ZOMER 2008

VANAF DE ZOMER 2009

Eurotarief voor uitgaande gesprekken vanuit het buitenland

0,49 EUR

0,46 EUR

0,43 EUR

Eurotarief voor binnenkomende gesprekken in het buitenland

0,24 EUR

0,22 EUR

0,19 EUR

Vanaf welke datum is de verordening van toepassing?

De verordening is rechtstreeks van toepassing in de 27 lidstaten van de EU (inclusief de ultraperifere gebieden) met ingang van 30 juni 2007, d.i. de dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Vanaf 30 juni 2007 zijn alle aanbieders van mobiele telefoondiensten wettelijk verplicht het Eurotarief aan hun cliënten aan te bieden.

In welke landen is het tarief van toepassing?

Het Eurotarief is van toepassing in de 27 lidstaten van de Europese Unie. De kans is groot dat sommige buurlanden, waaronder IJsland, Noorwegen en Liechtenstein (die lid zijn van de Europese Economische Ruimte) weldra dezelfde regeling goedkeuren.

Wat moet u doen om van het Eurotarief te profiteren?

Indien u bent aangesloten bij een aanbieder van mobiele telefoondiensten in Europa, kunt u altijd gebruik maken van het Eurotarief, ongeacht de door u gekozen formule.


1. Vanaf 30 juni heeft de aanbieder nog één maand de tijd om u het Eurotarief voor te stellen, dus tot en met 30 juli 2007.


2. U heeft dan twee maanden de tijd om uw keuze te maken (Eurotarief of andere formule) en die keuze aan uw aanbieder te melden.


3. Zodra u uw aanvraag hebt ingediend, beschikt de aanbieder nog over maximaal één maand om het Eurotarief te activeren.

Een en ander komt erop neer dat de meest proactieve consumenten, d.w.z. zij die het snelst reageren op het aanbod van de aanbieder, reeds vanaf augustus 2007 van het Eurotarief kunnen profiteren.

OPGELET:

Indien u, vóór de inwerkingtreding van deze verordening, reeds met een speciaal roamingtarief belt en niet binnen twee maanden op het aanbod van uw aanbieder reageert, behoudt u uw oorspronkelijke tarief.

Indien u evenwel, vóór de inwerkingtreding van deze verordening, nog niet met een speciaal roamingtarief belt en niet binnen twee maanden op het aanbod van uw aanbieder met betrekking tot het Eurotarief reageert, wordt dat tarief automatisch voor u toegepast.

De aanbieders van mobiele telefoondiensten dienen hun cliënt regelmatig op de hoogte houden van wijzigingen van de prijzen voor roaming.

Op welke diensten is de roamingverordening van toepassing?

De roamingverordening is van toepassing op alle binnenkomende en uitgaande telefoongesprekken die met uw mobiel telefoontoestel worden gevoerd in het buitenland (EU), ongeacht de gekozen formule (abonnement of voorafbetaalde kaart). Het is niet van toepassing op de andere mobiele telefoondiensten zoals SMS, MMS of gegevensoverdracht. In de komende maanden zal de Europese Commissie een evaluatie maken van het effect van de roamingverordening en zal zij, op basis van de marktontwikkeling, oordelen of de toepassing van de verordening moet worden verlengd en/of uitgebreid tot SMS, MMS en gegevensoverdracht. De aanbieders van mobiele telefoondiensten worden evenwel aangemaand om vanaf nu hun tarieven vrijwillig te verlagen.

Hoeveel kost de overstap naar het Eurotarief?

De overstap naar het Eurotarief is gratis. De exploitanten mogen hiervoor geen extra kosten aanrekenen.

Hoe vindt u het adres en andere nuttige gegevens van uw aanbieder?

Deze gegevens zijn te vinden op uw factuur of in de telefoongids. Zij zijn ook te vinden op de volgende website: http://ec.europa.eu/roaming

Bent u verplicht over te schakelen op het Eurotarief?

Neen, u bent niet verplicht over te schakelen op het Eurotarief. Indien u evenwel niet tevreden bent over de tarieven van uw aanbieder, kan het Eurotarief een interessante oplossing zijn.

En indien u niet kiest voor Eurotarief?

De keuze voor Eurotarief is een recht, geen plicht. Indien u evenwel niet binnen twee maanden reageert, wordt het Eurotarief automatisch toegepast. In de praktijk betekent dat dat de meeste consumenten automatisch van het Eurotarief zullen profiteren. Indien u dat niet wenst, moet u uw aanbieder daarvan in kennis stellen.

Opgelet: wie vóór de inwerkingtreding van de verordening reeds gebruik maakt van een speciaal tarief en niet expliciet te kennen geeft te willen overschakelen op het Eurotarief, behoudt zijn oorspronkelijke tarief.

Hoe wordt de transparantie van de tarieven gegarandeerd?

De transparantie van de prijzen valt onder de verantwoordelijkheid van de exploitanten. Zij dienen gratis duidelijke en gepersonaliseerde informatie te verstrekken over de voor internationale roaming aangerekende prijzen. De exploitanten zijn onder andere verplicht u informatie te verstrekken over de bij hen geldende tarieven zodra u een grens binnen de EU oversteekt.

De nationale regelgevende instanties zijn belast met de controle en het toezicht op de uitvoering van de verordening op hun grondgebied. Sommigen verstrekken de nodige informatie via de website, onder andere over de meest aantrekkelijke tariefformules bij een verblijf in het buitenland.

Indien u de nationale regelgevende instantie van uw land wenst te kennen, raadpleeg dan de lijst op het volgende adres: http://www.erg.eu.int/links/.

Zullen de exploitanten de daling van de roamingtarieven compenseren via de nationale tarieven?

In een zeer concurrerende markt is het weinig waarschijnlijk dat de exploitanten de daling van de tarieven voor internationale roaming zullen compenseren via een verhoging van de nationale tarieven, tenminste indien zij hun klanten wensen te behouden en concurrerend wensen te blijven.

Wanneer loopt de roamingverordening af?

De roamingverordening loopt af drie jaar na de inwerkingtreding ervan. Binnen 18 maanden zal de Commissie de impact ervan evalueren, op grond van de marktontwikkeling en de overwegingen inzake bescherming van de consument. Aan de hand van deze resultaten zal de Commissie beslissen of de verordening moet worden verlengd dan wel of de werkingssfeer ervan moet worden uitgebreid tot andere mobiele telefoondiensten zoals SMS, MMS en andere gegevensoverdracht.

Wat moet er gebeuren in geval van conflict met uw aanbieder?

In geval van conflict kunt u contact opnemen met uw aanbieder via de loketten en/of on-linediensten voor de behandeling van klachten ter zake. In geval van twijfel kunt u zich richten tot de nationale regelgevende instantie (http://www.erg.eu.int/links/). Eenvoudige, transparante en goedkope procedures moeten tot uw beschikking staan in uw land om eventuele geschillen snel en billijk te kunnen regelen.