Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Ministeries nemen advies Alderstafel over

Nieuwsbericht | 25-06-2007

Camiel Eurlings, minister van Verkeer en Waterstaat en Jacqueline Cramer, minister van VROM nemen het advies van de Alderstafel over de toekomst van Schiphol en de regio tot 2010 over. Dit hebben zij vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Het overnemen van het advies is de volgende stap naar de aanpassing van het
Luchthavenverkeerbesluit (LVB) waarin normen en regels zijn opgenomen voor de vliegroutes, het luchtverkeer en milieuaspecten. Het besluit van de ministers zorgt er ook voor dat de convenanten die de Alderstafel heeft opgeleverd uitgevoerd worden.

De partijen in het Aldersoverleg met hierin Schiphol, Luchtverkeersleiding Nederland, KLM, regionale bestuurders en een delegatie van bewonersvertegenwoordigers hebben gezamenlijk advies uitgebracht over de vraag hoe een balans gevonden kan worden tussen de ontwikkeling van Schiphol en de duurzame bescherming en ontwikkeling van de omgeving.

Hoofdpunten uit het Alders-advies zijn:


· De partijen in het overleg hebben aangegeven dat Schiphol de mogelijkheid krijgt voor ontwikkeling van de luchthaven tot maximaal 480.000 vliegbewegingen in 2009.

· In samenhang daarmee zijn afspraken gemaakt over maatregelen die de hinder beperken en de leefbaarheid in de omgeving bevorderen.
· De Alderstafel heeft een convenant met hinderbeperkende maatregelen opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan tariefdifferentiatie (lawaaiige toestellen moeten meer betalen) en andere vliegroutes (dus minder over bewoond gebied vliegen), routewijzigingen worden eerst in een experiment getest op hun hinderbeperkende effect.
· Voor de verbetering van de leefomgeving worden gerichte projecten opgezet. Ook wordt er gekeken naar verhuisregelingen voor schrijnende gevallen.

· Er wordt vanuit gegaan dat de partijen aan de Alderstafel in maart 2008 advies uitbrengen over de verdere ontwikkeling van Schiphol tot 2020.

Het Aldersadvies leidt tot een ontwerpwijziging van het Luchthavenverkeerbesluit (LVB) Schiphol. Daarnaast moeten de maatregelen die nodig zijn voor het beter benutten en ontwikkelen van Schiphol, worden onderzocht op milieueffecten (m.e.r. procedure). De ontwerpwijziging van het LVB wordt na de zomer samen met het m.e.r-rapport voor alle belanghebbenden ter inzage gelegd. Hierna adviseren de commissie m.e.r en de Raad van State de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM over de rapportage en het LVB.

Tafel van Alders

De overlegtafel, onder leiding van de heer Hans Alders, is in december 2006 opgericht met als doel ontwikkelingen voor de luchtvaart op Schiphol, de hinderbeperking en de kwaliteit van de omgeving gezamenlijk uit te werken. De overlegtafel is ingesteld na de evaluatie van het Schipholbeleid en de overleggen vorig jaar tussen Kamer en kabinet en de belanghebbenden rond Schiphol. Dit gekozen traject vloeit voort uit het kabinetsstandpunt van april 2006 waarin is aangegeven dat er twee uitgangspunten gehanteerd worden bij de aanpassing van het beleid voor Schiphol. In de eerste plaats wil het kabinet de positie van Schiphol als één van de belangrijkste knooppunten behouden. Het kabinet wil zorgen dat er ruimte is voor de verdere ontwikkeling van Schiphol. In de tweede plaats erkent het kabinet dat het vliegverkeer in de omgeving van Schiphol hinder veroorzaakt. Het kabinet wil die hinder zoveel mogelijk terugdringen.

Meer informatie


* br.9187 Standpunt inzake advies Alders over korte termijnontwikkeling Schiphol
Kamerstuk | 25-06-2007 | Pdf-document, 78 kB
* br.9187 bijlage Standpunt inzake advies Alders over korte termijnontwikkeling Schiphol
Kamerstuk | 25-06-2007 | Pdf-document, 702 kB
* Alders

Zie het origineel