Ingezonden persbericht


SP: NOODHULP GELDERSE JEUGDZORG

Arnhem, 25 juni 2007

Bezorg over de snel groeiende wachtlijsten in de jeugdzorg in Gelderland wil de SP dat de provincie Gelderland snel geld beschikbaar stelt om de wachtlijsten aan te pakken. Dit kan door meer capaciteit te creeren in pleegzorg en residentiele opvang. De 1 miljoen euro die daarvoor nodig is, kan er deels komen door te schrappen in het communicatiebudget. Dit laatste onder het motto: 'Het oplossen van het probleem van de wachtlijsten - en deze keer niet alleen op papier - is de beste PR de provincie zich maar kan wensen'.

De SP constateert dat de wachtlijsten in de jeugdzorg een tot nu toe onopgelost probleem vormen, dat deze wachtlijsten onnodig lijden veroorzaken onder kinderen en om een acute oplossing vragen, dat de curatieve jeugdzorg het sociale terrein bij uitstek is waarop de provincie uitdrukkelijk een wettelijke taak heeft, en dat in de Uitvoeringsagenda van de provincie slechts 1 miljoen euro extra beschikbaar wordt gesteld voor het totale taakveld jeugd en gezin. Daarom zal statenlid Marit de Ridder in de vergadering van Provinciale Staten van Gelderland van 27 juni 2007 komen met een motie 'Noodhulp Jeugdzorg'. Hierin vraagt de Gelderse SP het college van gedeputeerde staten om op korte termijn de problematiek van de wachtlijsten in de jeugdzorg aan te pakken door de capaciteit, met name op het gebied van pleegzorg en residentiële opvang, uit te breiden, het bedrag van 1 miljoen euro extra door middel van voorfinanciering reeds in 2007 beschikbaar te stellen, deze voorfinanciering te betalen uit de algemene reserve en de post communicatie en er zorg voor te dragen dat genoemde middelen besteed worden aan de kinderen die hulp nodig hebben en niet aan nog meer bureaucratische handelingen.

Zie voor meer achtergrond: http://www.gelderland.sp.nl/bericht/17980/070611-sp_ontkennen_wachtlijsten_vertraagt_bestrijding.html en http://gelderland.sp.nl/bericht/14334/070208-kinderen_moeten_nog_steeds_te_lang_wachten_op_de_juiste_hulp.html