Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over cell broadcast voor burgeralarmering


25 juni 2007

Antwoorden van minister Ter Horst - mede namens de staatssecretaris van VWS - op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door de het lid Willemse-van der Ploeg (CDA) over cell broadcast voor burgeralarmering. (Ingezonden op vrijdag 11 mei 2007)


1. Hebt u kennisgenomen van het artikel in het AD "Sirenes loeien straks in mobiel" waarin staat dat alarmberichten in de toekomst via de mobiele telefoon verstuurd worden (cell broadcasting)?

Antwoord
Ja.


2. Heeft u ook kennisgenomen van de reacties van de ouderenbonden en de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicapten Raad) op dit voorstel waarin zorgen worden geuit of ouderen en andere mensen zonder mobieltje of met angst of desinteresse voor nieuwe techniek wel voldoende bereikt worden met dit nieuwe systeem?

Antwoord
Ja, cell broadcast voor burgeralarmering is een nieuwe (vooralsnog aanvullende) alarmeringstechniek. Eventuele introductie vergt een gedegen communicatietraject. Cell broadcast biedt een groot aantal voordelen in risico-, crisis- en rampsituaties voor doelgroepen die momenteel niet of slecht worden bereikt, zoals doven en slechthorenden en mensen die zich buiten de gehoorsafstand van een sirenepaal bevinden, maar wel kunnen worden getroffen. Bovendien geeft Cell Broadcast, anders dan sirenes, ook informatie over wat er aan de hand is en wat iemand kan cq moet doen als hij of zij gealarmeerd wordt. Er vindt nog onderzoek plaats onder doelgroepen die op het eerste gezicht lastiger worden bereikt via mobiele telefoon, zoals ouderen.


3. Hoe wordt gewerkt aan een landelijk dekkend alarmsysteem waarbij alle burgers, inclusief mensen die geen gebruik kunnen maken van mobiele systemen, bereikt kunnen worden?

Antwoord
De aanleiding voor de verkenning naar alternatieven voor burgeralarmering was een Tweede Kamervraag betreffende alarmering van doven en slechthorenden (TK 2001-2001, 26 956, nr.9, p.4.). Uit deze verkenning is cell broadcast als geschikte techniek voor burgeralarmering naar voren gekomen, onder andere omdat een aantal doelgroepen beter en effectiever kunnen worden bereikt. Eind 2007 vindt de definitieve besluitvorming plaats over het landelijk invoeren van cell broadcast. Wanneer besloten wordt tot het invoeren van cell broadcast is dit in eerste instantie een aanvulling op het WAS-systeem (sirenestelsel), dat uiterlijk rond 2015 zal worden afgeschaft. Cell broadcast is altijd een onderdeel van de totale (massamediale) "middelenmix" om inwoners te informeren. Juist door de "middelenmix" wordt getracht iedereen ongeacht zijn/haar mogelijkheden of beperkingen te bereiken. De bestaande informatiekanalen als radio, televisie met rampenzender en middelen als geluidswagens, blijven bestaan.