Gemeente Duiven


De MOB-bokaal 2007

---

afbeelding logo gehandicaptenraad Duiven, Groessen en Loo Op zondag 23 september 2007 wordt tijdens het festival "Duuve te Gek" door de Gehandicaptenraad Duiven, Groessen en Loo voor de vierde maal de MOB-bokaal uitgereikt. De formele uitreiking van deze trofee is in handen van dhr. H.J. Zomerdijk, burgemeester van de gemeente Duiven en voorzitter van de jury van de MOB-bokaal. De MOB-bokaal wordt elk jaar uitgereikt aan personen of organisaties die actief zijn binnen de gemeente Duiven en die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de positie van (ouders van) mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en/of chronische ziekte binnen de gemeente Duiven, inclusief de woonkernen Groessen en Loo.

De Gehandicaptenraad Duiven, Groessen en Loo roept inwoners van de gemeente Duiven op tot het nomineren van:

Kandidaten voor de MOB-bokaal 2007

De kandidaten kunnen persoonlijk, als groep of in organisatorisch verband - in welke vorm dan ook - voorgedragen worden voor de MOB-bokaal. De voordracht moet op enige wijze betrekking te hebben op het verbeteren van de positie van of de verdere integratie van (ouders van) mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap en/of chronisch zieken. Uit de voordracht moet tevens blijken op welke wijze initiatieven, bijzondere verrichtingen of bepaalde verdiensten geleid hebben tot - of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen leiden tot - genoemde verbetering en/of integratie. Voor het overige verwijzen wij naar het juryreglement, dat op de hieronder genoemde website is in te zien.

Voordrachten kunnen als volgt ter beoordeling van de jury worden voorgelegd:

* door middel van het invullen van het formulier, dat wordt aangeboden ten behoeve van het doen van een voordracht voor de prijs, te verkrijgen via het secretariaat van de Gehandicaptenraad Duiven, Groessen en Loo (adres hieronder) of via de website, www.gehandicaptenraadduiven.nl

* door middel van een brief, waarin duidelijk vermeld wordt:
+ wie de voordracht doet en welke relatie deze heeft ten opzichte van de persoon/personen en/of organisatie(s) die voorgedragen wordt/worden;

+ een duidelijke omschrijving van naam/namen, (post)adres en telefoonnummer van de kandidaat;

+ een omschrijving van de specifieke initiatieven, bijzondere verrichtingen of bepaalde verdiensten van de voorgedragen persoon/personen en/of organisatie(s);
+ de wijze waarop deze initiatieven, bijzondere verrichtingen of bepaalde verdiensten geleid hebben tot - of met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zullen leiden tot - genoemde verbetering en/of integratie;
+ een geschreven motivering van de persoon of organisatie die de voordracht doet, die de jury behulpzaam kan zijn bij de beoordeling van de voordracht en het uitbrengen van een advies aan de stichting;

* in uitzonderlijke gevallen, beoordeeld door de voorzitter: door middel van een schriftelijk of mondeling verzoek aan de voorzitter van de jury om door de jury gehoord te worden over een voordracht en de daarbij behorende toelichting en motivatie.

De voordrachten dienen uiterlijk maandag 31 juli 2007 via post of mail verzonden te zijn. U kunt uw voordracht zenden aan:

Stichting Gehandicaptenraad Duiven
t.a.v. jury MOB-bokaal
Rubensstraat 48

6921 LW Duiven
info@gehandicaptenraadduiven.nl