Werkgeversvereniging AWVN

GroenLinks stelt 'vaderverlof' voor

Datum: 19 januari 2008

Groen Links heeft een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot het invoeren van vaderverlof. Het voorstel behelst het vervangen van het reeds bestaande artikel 4:2 van de Wet arbeid en zorg inzake kraamverlof. Het huidige kraamverlof geeft de partner van de moeder recht op twee dagen betaald verlof na de bevalling of terugkeer naar huis van de moeder en de baby. Het wetsvoorstel breidt dit recht uit naar twee weken betaald verlof bij een fulltime baan. Het recht op vaderverlof bedraagt tweemaal de arbeidsduur per week. Dat wil zeggen dat partners met een deeltijdbaan recht hebben op een evenredig kleiner aantal verlofdagen. De partner kan de verlofdagen opnemen binnen een periode van vier weken vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.

Van het recht op vaderverlof kan niet worden afgeweken bij CAO of in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, zoals dat wel kan bij het huidige kraamverlof. Het wetsvoorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.

AWVN onderschrijft vanzelfsprekend dat vaders een belangrijke rol hebben in de opvoeding en verzorging van hun kind(eren), ook in de prille babytijd. AWVN heeft er echter bezwaren tegen dat de kosten van het vaderverlof volledig bij werkgevers worden neergelegd. Bovendien is er geen noodzaak voor dit nieuwe recht op verlof. In de praktijk komen werkgever en werknemer onderling tot goede afspraken, al dan niet op basis van de CAO en afhankelijk van de wensen en behoeften van de vader. Bovendien zijn er vele andere wettelijke en niet-wettelijke verlofmogelijkheden, zoals ouderschapsverlof, kortdurend zorgverlof, kortverzuimverlof, bovenwettelijke vakantiedagen, ADV-dagen, etc.

Nederland zou tot de Europese achterhoede behoren als het gaat om vaderverlof. Uit de tabel die in de memorie van toelichting opgenomen is, blijkt dat de meerderheid van de EU-landen geen kraamverlof kent of een kraamverlof van twee dagen, zoals nu al is opgenomen in de Wet Arbeid en Zorg. Het is dus zeer divers geregeld in de verschillende landen, zeker waar het gaat om de financiering. Zo kent Frankrijk wel een vaderverlof, maar wordt dat niet door de werkgever gefinancierd. Bovendien werkt een fulltimer in Nederland gemiddeld twee weken korter dan zijn EU-collega. We behoren tot de achterhoede als het gaat om aantal gewerkte uren.