Raad van State


maandag 21 januari 2008
Zitting over de goedkeuring op grond van de Wet op de waterkering door het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland van het dijkversterkingsplan Noordwijk van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het plan voorziet in versterking en verlegging van de huidige waterkering door onder meer een dijklichaam met zandkern aan te leggen voor de huidige duinenrij. De kust bij Noordwijk moet worden versterkt, omdat dit gedeelte van de kust een zwakke schakel is in de kustverdediging. De verenigingen van eigenaren van appartementengebouwen De Muze en De Boschfalt en een aantal inwoners van Noordwijk komen tegen de goedkeuring van het plan in beroep. Zij vinden dat de aanleg van de duinversterking ter hoogte van hun appartementengebouwen niet nodig is uit oogpunt van beveiliging. (zaaknummer 200702359/1)

10.00 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Alphen aan den Rijn heeft verleend aan Shop Service Center B.V. voor een groothandel in non-food artikelen voor (benzine)shops en autowasstraten aan de Industrieweg in Alphen aan den Rijn. Het bedrijf is het niet eens met het vergunningvoorschrift waarin is geregeld welke maatregelen getroffen moeten worden als er gasontploffingsgevaar is. Daarom verzoekt hij de Raad van State het voorschrift te schorsen. (zaaknummer 200708187/2)

10.30 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel heeft verleend aan een inwoner van die gemeente voor een nertsenhouderij aan de Nachtegaallaan in De Mortel. De vergunning maakt het houden van 9.000 nertsen mogelijk. In de vorige vergunning was het houden van 3.500 nertsen toegestaan. De stichting VMDLT vreest voor een toename van stank, ammoniak, fijnstof en geluid. Verder vindt de stichting dat het bedrijf betere technieken had kunnen toepassen om de overlast te beperken. (zaaknummer 200703553/1)
Zitting over de weigering door het college van burgemeester en wethouders van Terneuzen om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen voor 13 windturbines in de Eendragtpolder in Terneuzen. Windkracht 7 B.V. en Eneco Energie ontwikkelen dit windpark. De gemeente heeft de vrijstelling geweigerd, omdat het windpark niet alleen in strijd is met de huidige bestemming, maar ook met de toekomstige bestemming. De rechtbank in Middelburg heeft een eerder beroep van Windkracht 7 B.V. en Eneco Milieu B.V. ongegrond verklaard. Beide bedrijven zijn het niet eens met de uitspraak en komen in hoger beroep bij de Raad van State. Zij vinden dat de gemeente het vertrouwen heeft gewekt dat vrijstelling zou worden verleend. (zaaknummer 200704666/1)
11.30 uur
van Zuid-Holland van het bestemmingsplan "Nieuw Crooswijk" van de gemeente Rotterdam. Het plan betreft het noordelijk deel van Crooswijk en is opgesteld om de wijk aantrekkelijker te maken voor een breed publiek. De gemeente wil graag van de wijk een typische middenklasse stadswijk maken. Om dat te realiseren zullen er van de in totaal ruim 2.000 huidige woningen iets minder dan 300 blijven staan. De andere woningen worden gerenoveerd of gesloopt. Verder zullen er ruim 1.700 nieuwe woningen worden gebouwd. Het overgrote deel van de woningen is eigendom van het Woningbedrijf Rotterdam. Onder meer de Federatie Bewonerscomités Nieuw Crooswijk, Multi Action Vastgoed, de belangvereniging Huiseigenaren Schutterskwartier en een aantal inwoners van Crooswijk komen tegen het goedkeuringsbesluit in beroep. Zij vinden dat de sociale problemen en bouwkundige gebreken in de wijk niet zo groot zijn dat daarom veel woningen moeten worden gesloopt. Ook vinden ze dat de sloop in fases niet goed gepland is. Verder wordt betwijfeld of aan de luchtkwaliteitseisen kan worden voldaan en of het plan wel financieel haalbaar is. (zaaknummer 200608414/1)

14.00 uur

Vooraankondiging van de uitspraken in hoofdzaken (bodemprocedures) die de Afdeling bestuursrechtspraak op woensdag om 10.15 uur openbaar zal maken. Ga naar deze pagina voor een selectie van de meest in het oog springende uitspraken. Of ga naar deze pagina voor een volledig overzicht van de uitspraken.

14.30 uur

Zitting over de milieuvergunning die het college van burgemeester en wethouders van Berkelland heeft verleend aan een inwoner van Rietmolen voor een kleiduivenschietbaan aan de Teesselinkweg in Rietmolen. Hij heeft de Raad van State verzocht het besluit gedeeltelijk te schorsen, omdat hij het niet redelijk vindt dat hij meteen aan de geluidvoorschriften moet voldoen, terwijl hij juist van het college de tijd heeft gekregen om maatregelen te treffen om de geluidoverlast te beperken. (zaaknummer 200707922/2)