Ingezonden persberichtPostbus 637
1000 EE Amsterdam
T 020 583 31 54


E pers@bpfbouw.nl
http://www.bouwpensioen.nl
Datum 21 januari 2008


Mooi resultaat 2007 BPF Bouw

Ondanks de moeilijke omstandigheden die de financiële markten in het tweede halfjaar van 2007 kenmerkten, is het beleggingsresultaat van BPF Bouw over 2007 tevredenstellend.
Op basis van de voorlopige cijfers over het jaar 2007 kwam het beleggingsresultaat uit op 5,1%. Het resultaat op de interest rate swaps is hierbij niet inbegrepen. Deze zijn aangegaan ter vermindering van het renterisico van het fonds. Belangrijke factoren die aan het resultaat bijdroegen waren de vastgoedbeleggingen van BPF Bouw en de aandelenbeleggingen in de opkomende markten en in overig Azië (exclusief Japan). Dankzij het afdekken van de belangrijkste valuta-exposure ondervond BPF Bouw geen directe negatieve invloed van de sterke waardedaling van de dollar ten opzichte van de euro.

Resultaten
Met de vastgoedbeleggingen behaalde BPF Bouw een resultaat van 9,0%. De beleggingen in de aandelenmarkten van de opkomende landen rendeerden meer dan 30%. De resultaten op de Europese en Amerikaanse aandelenmarkten waren, hoewel positief, door de zwakke tweede helft van het jaar bescheiden. De beleggingen in Japan stelden in het afgelopen jaar teleur. De beleggingen in commodities en hedgefunds droegen positief bij aan het resultaat.

Volledige indexatie
In november 2007 besloot het bestuur van BPF Bouw tot volledige indexatie van de ingegane en de toegezegde pensioenen. De indexatie bedroeg 2,52%.

De dekkingsgraad per ultimo 2007 bedraagt op basis van de voorlopige cijfers 141%. (ultimo 2006 134%). De dekkingsgraad wijzigde als gevolg van de toegezegde indexatie, het beleggingsresultaat en de verandering van de rente waartegen de verplichtingen worden berekend.

Profiel BPF Bouw:
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw) verzorgt de pensioenvoorziening van circa 900.000 (oud-)werknemers in de sector bouwnijverheid. Bij het BPF Bouw zijn ruim 20.000 bedrijven en ondernemingen aangesloten uit de sectoren bouwbedrijf, timmerfabrieken, afbouw en natuursteenbedrijf. Het belegd vermogen bedraagt circa 26 miljard. De administratie van het fonds is opgedragen aan Cordares. De vastgoedbeleggingen van BPF Bouw worden beheerd door BPF Bouwinvest. De kapitaalmarkt beleggingen worden beheerd door Cordares Vermogensbeheer.

Datum 16 januari 2008
Pagina 2 van 2

Profiel Cordares:
Cordares is specialist in pensioenbeheer en inkomensverzekering voor meer dan één miljoen Nederlanders. Met ruim 26,5 miljard vermogen onder beheer, een uitstekend track record en vakkennis opgebouwd sinds 1952 is Cordares een visie- en beleidsbepalende speler in de financiële dienstverlening.

Profiel BPF Bouwinvest:
BPF Bouwinvest is de vastgoedonderneming van BPF Bouw. De vastgoedportefeuille van BPF Bouwinvest bestaat ultimo 2007 uit ca. 16.700 woningen, 280.000 m2 kantoren, 135.000 m2 winkelruimte en 9.000 m2 overig vastgoed. BPF Bouwinvest heeft 1,1 miljard belegd in buitenlandse vastgoedfondsen, zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Het totale belegde vermogen van BPF Bouwinvest bedraagt ruim 5,9 miljard. Bij BPF Bouwinvest zijn circa 120 medewerkers actief.