Nieuw-Vlaamse Alliantie

Parlementaire nieuwsflits van 18 januari 2008 (18/01/08)

Regelmatig versturen we een parlementaire nieuwsflits. Hierin brengen we een selectie van de parlementaire initiatieven van onze parlementsleden.

Vlaams Parlement

Kris Van Dijck stelde woensdag tijdens het actuele vragenuurtje een vraag aan minister Marino Keulen (Open VLD) over de invoering van het veralgemeend elektronisch stemmen. Al jaren zijn de N-VA, de minister en de hele Vlaamse regering voorstander van een dergelijk systeem. Maar het is de federale overheid die bevoegd is voor de organisatie van deze verkiezingen en daar is het blijkbaar nog altijd niet duidelijk wat ze precies willen. Vlaanderen is laat ons hopen voorlopig alleen verantwoordelijk voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen. Intussen bereidt de Vlaamse regering zich wel voor. Er moet immers een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten en in de begroting zijn de nodige fondsen voorzien (25 miljoen euro) om te investeren in apparatuur. Nu is het dus wachten op een initiatief van de federale regering. Minister Keulen hoopt alvast op duidelijkheid tegen eind deze maand, begin volgende maand.

Woensdag stond tijdens het actuele vragenuurtje ook de talenregeling in het hoger en universitair onderwijs op de agenda. De ministers Patricia Ceysens (Open VLD) en Frank Vandenbroucke (sp.a) hielden de afgelopen dagen immers een pleidooi om de huidige taalregeling aan te passen, om meer onderwijs in het Engels toe te laten. Volgens hen zou dit leiden tot een grotere instroom van buitenlandse studenten. Voor de N-VA-fractie nam Piet De Bruyn het woord: meer Engels is niet nodig en bovendien niet wenselijk. Het zou immers een halt toeroepen aan het gelijkekansenonderwijs, waarbij het toch de bedoeling van de Vlaamse regering is om alle groepen in de maatschappij, dus ook kansarmen en allochtonen, zo veel mogelijk kansen te bieden om hoger onderwijs te kunnen volgen.

De stellingname van Piet dat meer Engels in feite asociaal is, schoot bij minister Vandenbroucke duidelijk in het verkeerde keelgat: we waren bekrompen, het was een uiting van een totale verkramptheid, provincialistisch en meer van dat fraais. Jan Loones pikte dit niet en reageerde op zijn beurt. Duidelijk zijn in een stellingname heeft niets te maken met verkramping. Op een dergelijke manier reageren op een voortreffelijke, eerste tussenkomst van een nieuw parlementslid is bovendien een zelfverklaard gentleman als minister Vandenbroucke onwaardig, vond Jan. We blijven immers bij onze stelling dat een aanpassing van het decreet niet nodig is. Binnen de huidige regelgeving worden nog heel wat mogelijkheden onderbenut. Ook de kwaliteit van de gedoceerde vakken zal niet stijgen door het gebruik van het Engels. De kennis van het Engels bij de docenten is hieraan niet vreemd. Wel willen we inzetten op meer promotie en communicatie van de bestaande uitwisselingsprojecten met buitenlandse universiteiten en hogescholen en zijn we voorstander van het stimuleren van meertalig onderwijs, vooral dan in het middelbaar onderwijs.

Gino De Craemer wil meer sensibilisering voor startende ondernemers. Volgens het handelsinformatiebedrijf Graydon was 2007 met 7721 faillissementen net geen recordjaar, want enkel in 2004 gingen meer bedrijven op de fles. Deze stijgende trend zal zich in 2008 enkel nog doorzetten. Bedrijven met meer personeel lijken beter gewapend tegen problemen en dus ook tegen faillissementen dan kleinere ondernemingen. Heel wat startende ondernemers blijken niet (voldoende) voorbereid, onderschatten het runnen van een eigen zaak en blijken ook niet levensvatbaar. De ondernemingen zouden te weinig klantgericht zijn en geen stabiele financiële basis noch de nodige knowhow hebben. Gino beseft dat vallen en opstaan eigen is aan het ondernemersschap maar wil het vallen zo veel mogelijk beperken. Het is dan ook noodzakelijk om starters te sensibiliseren voor een nuchtere aanpak van hun zaak. Vandaag is er inderdaad heel wat informatie beschikbaar, maar deze blijkt de doelgroep onvoldoende te bereiken of heeft te weinig effect. Gino wil geen nieuwe beperkende maatregelen, maar pleit voor sectorspecifieke informatie (bv. voor de horeca) voor starters alsook voor meer aandacht voor eenmanszaken.

Helga Stevens en Gino De Craemer stelden enkele vragen over het Jobkanaal, het wervingsinstrument voor kansengroepen (vijftigplussers, allochtonen en mensen met een arbeidshandicap). Helga focuste zich vooral op de laatste categorie, omdat de resultaten hier het slechtst zijn. Het doel is om jaarlijks 5.000 mensen uit kansengroepen aan een baan te helpen, maar in de eerste 10 maanden van 2007 werden er slechts 2.018 (van de 10.336) vacatures ingevuld, waaronder 413 door personen met een handicap. Hoewel men het in de commissie eens was met minister Vandenbroucke (sp.a) dat het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, moest de minister bekennen dat deze cijfers voor mensen met een arbeidshandicap catastrofaal slecht zijn. Hier moet dringend een veel breder beleid worden ontwikkeld, liet hij noteren. Bijkomende acties zijn gepland in de lente van 2008: de hervorming van de cao 26, de Vlaamse inschakelingspremie en andere tewerkstellingsondersteunende maatregelen. Jobkanaal is zeker niet het enige instrument om mindervaliden op de arbeidsmarkt te krijgen. Helga was blij om dat te horen. Helga wist ook nog mee te geven dat het nuttig is om te kijken naar projecten met de interimsector, om mindervaliden ten minste de kans te geven ervaring op te doen en zich te bewijzen, zodat werkgevers hun koudwatervrees overwinnen. Ten slotte wees ze op het belang van volwassenenonderwijs voor gehandicapten, omdat zij vaak geen ideale schoolloopbaan achter de rug hebben. De minister ging hier helaas niet op in.

De afgelopen dagen ontving Mark Demesmaeker allerlei negatieve signalen over het Paramedisch Interventieteam (PIT). Dit PIT werd vorig jaar als alternatief naar voren geschoven voor de medische urgentiedienstverlening in de regio rond Halle. Tot dan waren er immers heel wat taalproblemen, aangezien de MUG-dienst uit Brussel moest komen. Bovendien kwamen de MUG-teams vaak te laat, met alle gevolgen van dien. Helaas lijkt er nu ook het een en ander te schorten aan de dienstverlening van het PIT. Dat blijkt uit een aantal cijfers die Mark kon inzien op basis van verslagen van de Kamer. Ook de Vlaams-Brabantse provincieraad heeft de bevoegde minister van Sociale Zaken, Laurette Onkelinx (PS), hiervan op de hoogte gebracht. Mark zal volgende week Vlaams minister van Welzijn, Steven Vanackere (CD&V), hierover interpelleren. Hj zal er bij de minister op aandringen om een volwaardige MUG-dienst voor de regio Halle mogelijk te maken.

In de commissie Mobiliteit was de agenda behoorlijk gevuld en dat was opnieuw niet het minst de verdienste van Jan Peumans. Jan had verschillende vragen over het inhaalverbod voor vrachtwagens. Vanaf 1 januari heeft de Vlaamse regering een inhaalverbod voor vrachtwagens geïnstalleerd, weliswaar met een aantal uitzonderingen. Jan had nogal wat vragen over de communicatie van deze verandering, de handhaving ervan en de gevolgen voor de verkeersveiligheid. Minister Hilde Crevits (CD&V) gaf toe dat er enkele kinderziektes waren, maar intussen is de signalisatie overal zoals het hoort. Terwijl de binnenlandse transportfederaties Febetra en SAV hun leden zo optimaal mogelijk hadden geïnformeerd, doken er berichten op over buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die beweerden niet op de hoogte te zijn van de gewijzigde situatie. De afwezigheid van vragen of klachten deed de minister echter het tegendeel vermoeden. Ze overweegt wel een steekproef wanneer de maatregel enige tijd van kracht is. Indien zou blijken dat de kennis bij de buitenlandse vrachtwagenchauffeurs onvoldoende is, dan zal overlegd worden met de Belgische beroepsverenigingen hoe die kan worden verbeterd. Zij gaf verder aan dat er zowel een federale als Vlaamse evaluatie komt. En de aandachtige lezer weet reeds: Jan houdt van evaluaties.

Kamer

Flor Van Noppen ondervroeg deze week de minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx (PS), over de opvangcapaciteit van onze ziekenhuizen in geval van een pandemie. De minister moest toegeven dat de Belgische ziekenhuizen hier niet op voorbereid zijn. Als zon pandemie uitbreekt, verwacht zij dat de minst zieke patiënten gewoon thuis blijven. Daarnaast had Flor, op aangeven van partijbestuurslid Kurt Himpe, een interessante discussie met minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (Open VLD) over de invoering van stunbags bij de Belgische politie. Een stunbag is munitiepatroon dat personen tijdelijk uitschakelt zonder blijvende verwondingen toe te brengen. Na enkele mooie resultaten in Nederland wou Flor weten of de invoering ervan bij de Belgische ordediensten wordt overwogen. De minister heeft echter geen plannen in deze richting.

Na een wissel met Leen Dierick (CD&V) zetelt Sarah Smeyers vanaf nu ook als effectief lid in de commissie Naturalisaties: een zeer boeiend, maar ook gloednieuw terrein voor haar. Deze week spendeerde Sarah daarom heel wat tijd aan het verkennen van deze nieuwe wereld. Ze liet zich door de diensten van de Kamer wegwijs maken in alle wettelijke procedures, ze kwam te weten wat haar specifieke rol in het verhaal zal zijn - Sarah wordt onder meer voorzitster van een minikamer van drie parlementsleden - en ze nam honderden dossiers door om zich voor te bereiden op haar adviserende taak als lid van de commissie.

Deze week ging op het federale niveau het zogenaamde Octopusoverleg van start. In deze werkgroep zal de staatshervorming worden voorbereid. N-VA-voorzitter Bart De Wever vertegenwoordigt onze partij in deze vergadering. Bart maakte onmiddellijk duidelijk dat het Octopusoverleg niet mag verzanden in een praatbarak. Zonder een verregaande staatshervorming zal de N-VA niet deelnemen aan een regering.

Peter Luykx landde als opvolger van kersvers minister Jo Vandeurzen (CD&V) in de Kamer, maar lijkt niet van plan een tweederangsrol te gaan spelen. Peter, die als bedrijfsleider met enthousiasme plaatsnam in de commissies Bedrijfsleven en Infrastructuur, beet zich onmiddellijk vast in het dossier van de Belgacom-taks, waarmee Wallonië de dividenden van de federale overheid dreigt af te romen. Hij heeft ook een aantal dossiers op stapel staan die het bedrijfsklimaat en de administratieve last in Vlaanderen aanzienlijk moeten verbeteren.

Aangezien de regering van lopende zaken een heel aantal schriftelijke vragen onbeantwoord liet, moesten de parlementsleden die opnieuw indienen. Zo diende Els De Rammelaere een vraag over de gepresteerde arbeid in Belgische gevangenissen opnieuw in. Van de ongeveer 10.000 gevangenen zijn er 5.000 die een loon ontvangen voor werk dat zij in de gevangenis presteren. Naar aanleiding hiervan stelt Els een reeks technische vragen aan minister van Justitie Jo Vandeurzen om zo een algemeen beeld te kunnen vormen van wat er zich in de Belgische gevangenissen afspeelt op het gebied van werk en resocialisatie.

Deze week was Jan Jambon alweer op verschillende fronten actief in het federaal parlement. Zo interpelleerde hij in de commissie Infrastructuur kersvers minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte (CD&V) over de aanhoudende capaciteits- en stiptheidsproblemen bij de NMBS. Hij stelde tevens de abnormale structuur van en de hoge subsidiestroom naar de NMBS aan de kaak en eiste voor de toekomst een vergelijking van de prestatiecijfers van de NMBS met die van Duitsland en Nederland. In de commissie Defensie ging Jan in op de gepolitiseerde benoemingen bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie (KHID) door voormalig minister van Defensie André Flahaut (PS). Uit het antwoord van minister De Crem (CD&V) bleek dat er geen enkele wettelijke beschikking bestaat voor de vergoedingen van de bestuursleden van het KHID. In de commissie Financiën, tot slot, voelde Jan Jambon minister Reynders aan de tand over het uitstel van de papierloze douane, een pijnpunt voor de Antwerpse haven. Reynders moest toegeven dat België hiervoor in gebreke is gesteld door de Europese Commissie en beloofde voor de zoveelste keer een definitieve start van de PLDA in februari 2008.

Senaat

In de plenaire vergadering van de Senaat ondervroeg senator Louis Ide minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx betreffende de stand van zaken in de informatisering van de gezondheidszorg en het e-Birth project. Bij afwezigheid van Onkelinx antwoordde minister Christian Dupont (PS) dat er enkel nog maar een paar proefprojecten lopen. Wat het E-Birth systeem betreft: men is geen fan van versnipperde bevoegdheden en men wil het optimaal functionerende Vlaamse systeem federaal recupereren. Opnieuw hetzelfde verhaal dus. Behalve deze mondelinge vraag pikte Louis ook in op een vraag om uitleg van Duitstalig senator Berni Collas betreffende het uit de boot vallen van Duitstalige studenten geneeskunde bij de numerus clausus. Louis gaf bij deze vraag nog heel wat deskundige info mee, wat de heer Collas tot de stelling dreef dat meneer Ide deze vraag even goed zou kunnen beantwoorden als de minister zelf.

Auteur:
Peter Buysrogge, universitair medewerker Vlaams Parlementsfractie Joachim Pohlmann, universitair medewerker Kamerfractie

Meer informatie:
Contactpersoon: Jeroen Overmeer, woordvoerder
Telefoon: 02 219 49 30
Fax: 02 217 35 10
E-post: jeroen.overmeer@n-va.be
Url: www.n-va.be