Gemeente Hoogeveen

26 januari 2008

Afzender: Raad

Raad vraagt rekenkamercommissie om onderzoek bedrijfsgrond

De fractievoorzitters van de gemeenteraad in Hoogeveen hebben de rekenkamercommissie verzocht een onafhankelijk onderzoek te doen ten aanzien van de verkoop door de gemeente Hoogeveen van bedrijfsgrond.

Onhelderheid

Aanleiding is een onderzoek van de fractie van Gemeentebelangen naar - zoals in de brief naar de rekenkamercommissie staat - "de verkoop van bedrijfsterrein in de jaren 1999 tot en met 2006. De aanleiding daarvoor waren diverse signalen uit de samenleving."

"Zij hebben daarvoor met volledige medewerking van college en ambtelijke organisatie inzage gehad in alle al dan niet vertrouwelijke dossiers betreffende deze grondverkopen. Dit onderzoek heeft bij hen niet alle vermoedens kunnen wegnemen bij 1. de juistheid en volledigheid van een aantal dossiers, 2. de aansluiting tussen de op verschillende staten opgegeven verkochte m2 en de verantwoording daarvan in de dossiers en de boekhouding, 3. de juistheid van aan de raad gegeven overzichten "

Volgens de raad "zou het goed zijn om over bovenstaande punten geen onhelderheid te laten bestaan".

Reactie college

Het college heeft op persvragen gereageerd dat het goed zou zijn als door onafhankelijk onderzoek onhelderheid kan worden weggenomen.
* Brief fractievoorzitters aan rekenkamercommissie d.d. 25-1-2008
* De rekenkamercommissie