Provincie Overijssel

Provincie aan de slag met Natura 2000 beheerplannen

De provincie Overijssel is gestart met het maken van beheerplannen voor de Natura 2000 gebieden in Overijssel. In deze plannen wordt per gebied vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om de bijzondere landschappen, dieren en planten te beschermen.

De gemeenten die een Natura 2000 gebied herbergen waarvoor de provincie een beheerplan opstelt, hebben van de provincie deze week een brief ontvangen waarin de gevolgen van de aanwijzing van de minister worden toegelicht.

Organisaties die, naast de provincie Overijssel, betrokken zijn bij het opstellen van beheerplannen zijn o.a. de gemeenten, waterschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Dienst Landelijk Gebied, LTO, en Recron.

Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, landbouw en water) benadrukt: "Wij hechten er als provincie veel belang aan dat alle belanghebbenden op een goede manier worden betrokken in de totstandkoming van de beheerplannen. Ik begrijp dat bewoners en ondernemers in en rond de natuurgebieden zo snel mogelijk willen weten of en met wat voor maatregelen zij te maken krijgen. Daarom wachten we nu ook niet tot de minister alle gebieden definitief heeft aangewezen, maar gaan we gewoon aan de slag met de plannen. Dan komt die duidelijkheid er. De haalbaarheid en de betaalbaarheid van maatregelen zullen daarbij een belangrijke rol spelen."
Het beheerplan voor de Wieden Weerribben werd als eerste opgepakt, om van ervaringen in dit gebied te leren voor de opstelling van de plannen voor de andere gebieden in Overijssel. In het eerste kwartaal van 2008 is dit eerste concept beheerplan klaar en wordt het gepubliceerd.

Overijssel herbergt een scala aan habitattypen en soorten die ook op Europees niveau als bijzonder gelden en waarvan behoud voor de toekomst gewenst is. De provincie Overijssel maakt voor 16 gebieden de beheerplannen, voor de overige Overijsselse Natura 2000-gebieden zijn LNV, Rijkswaterstaat (voor de randmeren van het IJsselmeer) en de provincie Gelderland (voor de uiterwaarden van de IJssel) verantwoordelijk.

Wat is Natura 2000
Natura 2000 is het Europese netwerk van belangrijke natuurgebieden die zijn beschermd vanwege hun bijzondere natuurwaarden. De Nederlandse overheid heeft in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 162 natuurgebieden aangemeld, waarvan er 25 in Overijssel liggen. Uiterlijk in 2011 moet in beheerplannen zijn vastgelegd welke maatregelen nodig zijn om deze natuurgebieden voor de toekomst te behouden.

Bij het opstellen van de beheerplannen krijgen de direct belanghebbende organisaties een vertegenwoordiging in de werkgroepen en klankbordgroepen. In het traject tot het uiteindelijke concept beheerplan worden, afhankelijk van de lokale situatie, en in overleg met de desbetreffende gemeente(n) informatiebijeenkomsten gepland.

Algemene info over Natura 2000 is te vinden op www.minlnv.nl en vanaf
1 februari op de website van de provincie
www.overijssel.nl/natura2000.