Gemeente Best

Raadsavond: 19 mei 2008

13-05-2008

Op maandag 19 mei aanstaande vindt een raadsavond plaats. De raadsavond is openbaar, dus u bent van harte welkom. Deze avond staan de volgende onderwerpen op de agenda:


* Jeugdbeleid

* Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

Jeugdbeleid

20.00 uur tot 21.30 uur, Burgerzaal

In diverse documenten, zoals de kadernota 2007, kadernota 2008 en programmabegroting 2007, is (een deel van) het lokaal jeugdbeleid opgenomen. Door vaststelling van deze documenten heeft de gemeenteraad weliswaar richting gegeven aan dit beleid, maar de gemeenteraad heeft nog niet het jeugdbeleid integraal vastgesteld.

Tijdens deze sessie vindt geen discussie onder raadsleden plaats en neemt de gemeenteraad geen besluiten. Dat gebeurt in de commissievergadering respectievelijk raadsvergadering (onder voorbehoud op 26 mei en 16 juni 2008).

Nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening

20.00 uur tot 21.30 uur, Raadzaal

Op 1 juli aanstaande treedt de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening in werking. Het is van belang dat de gemeenteraad op de hoogte is van veranderingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, die de nieuwe wet met zich meebrengt. Veranderingen doen zich voor in het instrumentarium van gemeenten en in de bevoegdheden.

Er vindt een presentatie plaats, gevolgd door vragen en discussie.