Gemeente Stadskanaal

Raadsvergadering

De gemeenteraad vergadert op maandag 19 mei 2008. De vergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal. U wordt van harte uitgenodigd om de vergadering van de raad te bezoeken.

Agenda

Besluitvorming met debat:

* Planschade Verlengde Brugkade

* Drentse Horn, voortgangsrapportage *

* Algemene Plaatselijke Verordening

Initiatiefvoorstel:

* Zorgen m.b.t. de kwaliteit van de hulp in de huishouding (ingediend door leden van de PvdA-fractie) *

De vergaderstukken liggen ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis en u kunt deze bekijken en/of downloaden bij agenda raadsvergadering 19 mei 2008.

Inspreken tijdens de vergadering is mogelijk bij agendapunten met een
*. U kunt dit melden bij de griffie, E griffie@stadskanaal.nl, T (0599) 631 661 of (0599) 631 668 tot één uur voor aanvang van de vergadering. Inspreken is uw mening geven over het onderwerp, als uw belangen of de belangen van uw organisatie in het geding zijn.

Vergadering algemeen bestuur Algemene Muziekschool Zuid Groningen

Het algemeen bestuur van de Algemene Muziekschool Zuid-Groningen vergadert op dinsdag 27 mei 2008. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis van Sellingen en begint om 18.30 uur.

Agenda


* Verzelfstandiging

* Huurtarieven gebouwen

De vergaderstukken liggen vanaf maandag 19 mei 2008 ter inzage in het publieksbureau in het gemeentehuis.

Creatieve ideeën? Vraag subsidie aan bij de provincie Groningen!

Wie creatieve ideeën heeft kan deze bij de provincie Groningen indienen om in aanmerking te komen voor een subsidie vanuit de Regionale Creatieve Netwerken en de Regionale Cultuurplannen. De subsidies zijn voor culturele en kunstzinnige projecten, waarbij verschillende disciplines worden gecombineerd in een concreet project.

Regionale Cultuurplannen (RCP) is een samenwerkingsverband tussen provincie Groningen en de Groninger gemeenten. Kenmerkend voor de RCP is de gebiedsgerichte aanpak binnen het netwerk cultuur. Gebiedsgericht werken gaat over samenwerken. Dit is het sleutelwoord van de RCP. De plannen stimuleren de samenwerking tussen overheden en culturele organisaties. Hierdoor kan een samenhangend cultureel netwerk ontstaan dat voor het hele gebied een meerwaarde heeft.

Sluitingsdatum subsidieaanvraag: 1 september 2008

De provincie Groningen neemt alle ingekomen aanvragen direct in behandeling. De laatste datum waarop een plan kan worden ingediend is op 1 september 2008.

Creatief met vrijwilligers en amateurs

De gedachte achter Regionale Creatieve Netwerken (RCN) is dat culturele gangmakers afkomstig uit verschillende disciplines gestimuleerd worden om met elkaar een klein of groot project te realiseren. Een culturele gangmaker is een kunstzinnig persoon die breed in de samenleving staat. Bijvoorbeeld een kunstenaar of musicus, danser, theatermaker of fotograaf. Kortom iemand die graag en goed culturele projecten kan organiseren, een creatief mens. Een belangrijk criterium hierbij is dat er vrijwilligers en amateurs bij de uitvoering van het project worden betrokken. Dit kan zowel voor- als achter de schermen.

Afronding voor 31 december 2008

De projecten waarvoor subsidie wordt verleend, dienen voor 31 december 2008 worden uitgevoerd en afgerond.

Meer informatie: www.regionalecultuurplannen.nl, www.provinciegroningen.nl.

Gratis bespaarbox voor huishoudens met laag inkomen

Zuinig omgaan met energie spaart het milieu en uw portemonnee. Met de actie Energie Beter ontvangt u een gratis bespaarbox waarmee u op jaarbasis meer dan 100 euro op uw energierekening kunt besparen.

Inhoud van de bespaarbox


* 2 spaarlampen van 8 Watt

* 2 spaarlampen van 11 Watt

* 6 meter tochtstrip

* schakelbare stekkerdoos

* radiatorfolie

* waterbesparende douchekop

* verklikkerstickers voor op de verwarming

Voor wie?

Energie Beter is bedoeld voor huishoudens in de provincie Groningen met een laag inkomen en geldt voor de volgende inkomens inclusief vakantiegeld:

* EUR 1.040,00 - alleenstaande

* EUR 1.335,00 - alleenstaande ouder

* EUR 1.485,00 - gehuwden/samenwonenden

* EUR 1.555,00 - gehuwden/samenwonenden 65+

Gratis montage en advies

Een Energie Beter-adviseur bezorgt de bespaarbox op afspraak bij u thuis en stelt een persoonlijk energiebespaaradvies voor u op. Een monteur monteert de producten samen met u.

Energie Beter is een initiatief van provincie, Groninger gemeenten en het Energieconvenant Groningen samen met woningcorporaties, Essent, GGD Groningen en Milieufederatie Groningen.

Meer informatie en aanmelden: T (050) 544 61 45, www.energiebeter.nl.

Stroomdalroute Zuid-Groningen

Vrijdag 16 mei 2008 wordt een nieuwe ANWB-fietsroute in Stadskanaal gepresenteerd. De bekende Stroomdalroute is geheel vernieuwd en voorzien van nieuwe bewegwijzering. De Stroomdalroute verbindt het veenkoloniale landschap van Stadskanaal met het landschap van Westerwolde, dat bestaat uit slingerende beken, oerbossen en essen. Met de route kunt u ontdekken hoe schilderachtig onze gemeente is.

De route

De route van 31 kilometer lang voert u ondermeer door Stadskanaal, Onstwedde, ter Wupping, Smeerling en Vledderhuizen.

Gratis exemplaar bij Toeristisch Informatiepunt

Vanaf zaterdag 17 mei is de nieuwe Stroomdalroute beschikbaar. U kunt een gratis exemplaar ophalen bij het Toeristisch Informatiepunt Stadskanaal op Raadhuisplein 5.

Rioleringswerkzaamheden Krommewijk

In verband met rioleringswerkzaamheden en het bouwrijp maken van bouwkavels aan de Krommewijk in Stadskanaal is de Krommewijk afgesloten van 13 tot en met 23 mei 2008.

Meer informatie: de heer Henk de Vries van Westerman Wegenbouw in Groningen, T 06 536 89 127.

Bouwplannen

Wie bouwplannen heeft, moet (meestal) een vergunning aanvragen bij de gemeente. De gemeente publiceert alle ingekomen aanvragen. Zo kan iedereen op tijd op de hoogte zijn over wie van plan is te gaan bouwen of verbouwen. De beslissingstermijn voor een lichte bouwvergunning is zes weken en voor een reguliere bouwvergunning twaalf weken. Alleen tegen een verleende vergunning kan door belanghebbenden bezwaar gemaakt worden, dus niet tegen een aanvraag.

In de periode van 2 tot en met 7 mei 2008 zijn de volgende aanvragen om een vergunning ingediend.

Stadskanaal

* Vrijdomsstreekje 10, voor het uitbreiden van een woning, d.d. 2 mei

* Berkenstraat 25-37, voor het verwijderen van asbesthoudende gevelbeplating, d.d. 6 mei

* Baken 21, voor het bouwen van een woning met garage, d.d. 6 mei
* J.F.H. Meijerstraat 7, voor het uitbreiden van een woning, d.d. 2 mei

* Oude Markt 1, voor het geheel afbouwen van een C & A filiaal, d.d. 2 mei

* Gelderselaan 1, voor het uitbreiden van een praktijkschool De Catamaran, d.d. 2 mei

* Barkelastraat 10-18, voor het verwijderen van asbesthoudende gevelbeplating, d.d. 6 mei

* Oosterparallelstraat 19-25 en 29, voor het verwijderen van asbesthoudende gevelbeplating, d.d. 6 mei

* Wolverlei 24, voor het uitbreiden van een woning, d.d. 6 mei
* Wolverlei 26, voor het uitbreiden van een woning, d.d. 6 mei
* Meidoornstraat 9, voor het uitbreiden van een fietsenstalling, d.d. 5 mei

Musselkanaal

* Telefoonweg 14, voor het bouwen van een woning en garage, d.d. 6 mei

De rayonarchitect van de welstandscommissie komt op de dinsdag van alle even weken om 10.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Belanghebbenden kunnen zich melden bij de receptie.

De uitslag van het welstandsadvies is op de oneven weken op maandag van 16.00 tot 17.00 uur op te vragen bij de heer J. de Vries, T (0599) 631 436.

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.

Openbare registers bouwplannen

Wilt u weten welke bouwplannen actueel zijn of hoe het staat met de aanvraag van een bepaalde bouwvergunning? In het gemeentehuis bij de balie van bouw, milieu en bijzondere wetten zijn registers ingericht die voor een ieder in te zien zijn.

Wet milieubeheer

In het publieksbureau van de gemeente Stadskanaal liggen vanaf heden ter inzage:

meldingen op basis van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer met nadere eis van:

* Kornelius Investments bv, Lichtboei 11 in Stadskanaal voor het oprichten van een inrichting (Kornelius Investments bv) aan de Touwslager 6 in Stadskanaal.

* Pewe Truckspuitbedrijf, Ambachtsstraat 14A in Stadskanaal voor het oprichten van een inrichting (Pewe Truckspuitbedrijf) aan de Ambachtsstraat 14A in Stadskanaal.

* Kral Keukens en Interieur BV, Glasblazer 4 in Stadskanaal voor het oprichten van een inrichting (Kral Keukens en Interieur BV) aan de Glasblazer 4 in Stadskanaal.

* J.W. Wubs, Bovensteveenweg 5A in Mussel voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer op een al aanwezige inrichting (Sloop- en grond-verzet bedrijf J.W. Wubs) aan de Ambachtsweg 21 in Stadskanaal.

Er is een maatwerkvoorschrift gesteld tot beperking van de geluidsbelasting door bovengenoemde bedrijven. Dit voorschrift ligt bij de melding ter inzage. Tegen het maatwerkvoorschrift is gedurende zes weken bezwaar mogelijk bij het gemeentebestuur.

Meer informatie: de heer G.J. Jansen, T (0599) 631 605.

Ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van Stadskanaal maken bekend, dat met ingang van donderdag 22 mei 2008 gedurende zes weken bij het publieksbureau, Raadhuisplein 1, in Stadskanaal de volgende ontwerpbestemmingsplannen ter inzage liggen:

* Ontwerpbestemmingsplan `Landelijk Gebied' en de planMER ten behoeve van dit bestem-mingsplan

Het bestemmingsplan
Het plangebied heeft betrekking op het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal met uitzondering van de kernen Stadskanaal, Musselkanaal, Onstwedde, Alteveer en Mussel, het bedrijvenpark Stadskanaal en het industrieterrein Dideldom. Met het bestemmingsplan wordt onder meer beoogd de planologisch juridische regeling voor het gebied te actualiseren en te uniformeren. Ook een aantal nieuwe ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, zoals de realisatie van een hippisch centrum met recreatiewoningen aan de Kettingwijk, schaalvergroting binnen de landbouw en verbreding van de landbouwfunctie en uitvoering van de ecologische hoofdstructuur Westerwolde.

De planMER
Dit plan is een milieueffectrapportage en is opgesteld ten behoeve van de vaststelling van het bestemmingsplan `Landelijk Gebied'. In het plan wordt ingegaan op de milieueffecten die voortkomen uit realisatie van de in het bestemmingsplan genoemde zaken, zoals de intensieve veehouderij, de hermeandering van de Ruiten A en de realisering van het hippisch recreatiecentrum. De reacties op de planMER zullen onder meer naar de Commissie voor de Milieueffectrapportage worden gestuurd en naar de wettelijke adviseurs. De commissie adviseert de gemeente-raad over de volledigheid en de kwaliteit van de MER. Het advies van de commissie wordt door de gemeenteraad betrokken bij de besluitvorming over de vaststelling van het bestemmingsplan.


* Ontwerp bestemmingsplan `Correctieve en Partiële Herziening bestemmingsplan Stadskanaal Kern'

Het plangebied wordt globaal begrensd door de N366, de Nautilusweg, de Buinerweg, de grens met de gemeente Borger-Odoorn, de Drouwenerstraat, de Poststraat en de Onstwedderweg. Het bestemmingsplan betreft een aantal correcties naar aanleiding van het onthouden van goedkeuring aan enkele onderdelen van het bestemmingsplan `Stadskanaal Kern'. Tevens zijn de veranderde inzichten op het punt van de juridische plansysthematiek en de ruimtelijke invulling voor enkele plandelen verwerkt.


* Ontwerp bestemmingsplan `Stadskanaal - Maarsstee'

Het plangebied betreft de wijk Maarsstee, die ten oosten van het centrum van Stadskanaal is gelegen en globaal wordt omsloten door de Luxemburglaan, de Europalaan, de Atlantislaan en de Amerikalaan. Het bestemmingsplan vormt het planologisch juridische kader voor de herstructurering van de wijk Maarsstee.

Inloopbijeenkomst 29 mei 2008

Over de ontwerpplannen wordt een inloopbijeenkomst georganiseerd op donderdag 29 mei 2008 van 16.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Tijdens deze bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld en toelichting worden gevraagd.

De ontwerpplannen kunnen gedurende de bovengenoemde periode van zes weken op afspraak ook buiten de kantooruren gedurende drie aaneengesloten uren per week worden ingezien. U kunt daarvoor een afspraak maken met het publieksbureau, T (0599) 631 436. De ontwerpbestemmingsplannen zijn vanaf 28 mei 2008 ook digitaal te raadplegen. Gedurende bovengenoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk, dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent de ontwerpbestemmingsplannen en de PlanMER ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan `Landelijk Gebied' indienen bij de gemeenteraad van Stadskanaal, postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken, kunt u hiervoor een afspraak maken met het publieksbureau, T (0599) 631 436.

Verleende kapvergunningen

Op 13 mei 2008 zijn de volgende kapvergunningen verleend.

Mussel

* Zandtangerweg 64A, 2 bomen

Stadskanaal

* Hoofdkade 66, 1 boom

* Spoorstraat 55/57, 59/69, 2 bomen

Bezwaren tegen deze besluiten kunnen, uitsluitend schriftelijk, binnen een termijn van zes weken na de datum van vergunningverlening, bij burgemeester en wethouders worden ingediend.

* 14 mei 2008