Gemeente Bodegraven

Themabijeenkomsten voor Marokkaanse ouderen in Bodegraven

Marokkaanse 55-plussers hebben een grote behoefte aan voorlichting over de voorzieningen en diensten op het gebied van welzijn en dienstverlening, wonen en zorg. Dit concludeert de projectgroep Allochtone Ouderen in de rapportage Op huisbezoek bij Marokkaanse senioren.De rapportage en het bijbehorende plan van aanpak worden 19 mei overhandigd aan wethouder Nel de Wilde.

In het onderzoek is Marokkaanse senioren gevraagd naar de wensen en behoeften ten aanzien van welzijn en dienstverlening, wonen en zorg. Ook de bekendheid met en het gebruik van voorzieningen door de ouderen is geïnventariseerd.

Aanleiding voor het onderzoek is dat de gemeente Bodegraven wil weten of het gemeentelijk beleid voldoende aansluit bij de Marokkaanse ouderen. Eerder bleek uit het pilotproject Bodegraven Ouderenproof, waarin ouderen konden meepraten over wonen, zorg, welzijn, participatie en dienstverlening, dat de wensen en behoeften van allochtone ouderen nog onvoldoende inzichtelijk waren.

Het onderzoek

In totaal zijn er bij 43 Marokkaanse senioren huisbezoeken afgelegd, waarmee 75% van deze groep ouderen is bereikt. De Marokkaanse 55-plussers zijn positief over de huisbezoeken. Zij gaven aan het prettig te vinden dat er eindelijk naar hen wordt geluisterd en vonden de gesprekken nuttig en zinvol.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ouderen grotendeels onbekend zijn met de hulp en ondersteuning die zij van instellingen kunnen ontvangen. De senioren weten vaak niet waar zij met vragen terecht kunnen. Zo zegt meer dan 80% van de ouderen niet te weten van het bestaan van ouderenvervoer, maar heeft 81% wel behoefte aan deze voorziening. 38% weet niet waar men terecht kan voor huishoudelijke hulp en 88% heeft nog nooit van het informatieloket Bodegraven gehoord terwijl de behoeften aan informatie over hulpmiddelen, voorzieningen en diensten groot is (94%). Ook de behoefte aan hulp bij de administratie is groot (91%).

Plan van aanpak

In het plan van aanpak wordt voorgesteld om door middel van themabijeenkomsten de kennis van voorzieningen en diensten bij de Marokkaanse senioren te vergroten. In drie themabijeenkomsten worden de Marokkaanse ouderen geïnformeerd over inkomensondersteunende maatregelen, voorzieningen voor welzijn en dienstverlening en wonen. De eerste bijeenkomst over inkomensondersteunende maatregelen vindt in juni plaats. Daarnaast worden er als aanvullende activiteit Voorlichters Eigen Taal en Cultuur (VETCers) ingezet bij het informatieloket Wmo om de taalbarrière bij het zoeken van informatie te verminderen.

De projectgroep Allochtone Ouderen, die bestaat uit afgevaardigden van de Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB), Gemeente Bodegraven, Zorgberaad MH, Vierstroomzorgring, Begeleidingscommissie Ouderenproof Bodegraven, Mozaïek Wonen, Meander en Intermediairs van de Marokkaanse Gemeenschap, heeft zorg gedragen voor de uitvoering, begeleiding en het vervolg van het onderzoek.