Provincie Noord-Holland

Bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen ter inzage

15-5-2008

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben de wijziging vastgesteld van het Bestemmingsplan Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen (gemeente Wijdemeren).

Dit plan heeft betrekking op het westelijk deel van de Eerste, de Derde, de Vierde en de Vijfde Plas. Vanaf 19 mei ligt het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage, samen met het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. naar aanleiding van het Milieueffectrapport Waterkwaliteitsverbetering Loosdrechtse Plassen (Plan-MER)

Terinzagelegging
Het bestemmingsplan en het Toetsingsadvies kunt u vanaf 19 mei tot en met 30 juni 2008 tijdens kantooruren inzien op:
* Het gemeentehuis van Wijdemeren, Rading 1, 1213 RK Hilversum;
* Het gemeentehuis van Loenen, Molendijk 34, 3632 EN Loenen aan de Vecht;

* Het provinciekantoor van de provincie Noord-Holland, Houtplein 33, Kamer 2118a, 2012 DE Haarlem

U kunt het plan hieronder ook downloaden.

Tijdens deze periode van terinzagelegging kunnen bedenkingen tegen het bestemmingsplan - niet tegen het Toetsingsadvies van de Commissie voor de MER - worden ingediend bij de minister van VROM door:
* degenen die tijdig bij Gedeputeerde Staten hun zienswijzen tegen het ontwerp bestemmingsplan naar voren hebben gebracht;
* belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze bij Gedeputeerde Staten in te dienen;

* iedereen die bedenkingen heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het plan zijn aangebracht.

Uw bedenking kunt u tot en met 30 juni 2008 sturen aan: De minister van VROM,
mevrouw dr. J.M. Cramer
t.a.v. mr. drs. M.A. Ziel
Directie Gebiedsontwikkeling
IPC 372
Postbus 30940
2500 GX Den Haag

Meer informatie
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Paul Veldhuis, 023 514 3323.

Nieuwsredactie

Bestemmingsplan Loosdrechtse Plassen 24-04-2008 met plankaart en voorschriften

Memo nadere toelichting en toetsingsadvies commissie MER 23-04-2008

Eindverslag artikel 10 Besluit Ruimtelijke Ordening en nota van antwoord zienswijzen