Gemeente Medemblik

De Seniorenraad van Medemblik

Op maandag 19 mei 2008 vergadert de Seniorenraad van Medemblik om 9.30 uur in het gemeentehuis van Midwoud.

Agenda:


1. Opening

2. Notulen vorige vergadering

3. In- en uitgaande stukken

4. Mededelingen

5. Verslag taakvelden

6. Wat verder ter tafel komt

7. Rondvraag, vaststelling volgende vergadering
8. Sluiting

Meer informatie
De vergaderingen van de Seniorenraad zijn openbaar. Wilt u aanwezig zijn, dan kunt u contact op nemen met de heer Arie Bakker, tel: 0227 - 54 17 96.