Provincie Limburg

Persberichten

400.000,- steun multifunctionele accommodatie Arcen en brede maatschappelijke voorziening Velden
Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit

De subsidie wordt verstrekt in het kader van de pilot projecten Ontwikkelingsplatform Sociale Kwaliteit (OSK). Dit is een experimenteel project dat tot doel heeft te bepalen hoe in de toekomst leefbaarheidprojecten binnen de Provincie Limburg gefaciliteerd en organisatorisch verankerd kunnen worden. Het project multifunctionele accommodatie / brede maatschappelijke voorziening in Arcen en Velden vormt samen met drie andere projecten het laatste dat binnen de pilot in aanmerking komt voor financiële steun.

De andere OSK-projecten die Gedeputeerde Staten onlangs heeft toegezegd te ondersteunen zijn:

- project Wijkzorgcentrum Clara Fey, te Simpelveld: 88.959,-;
- project Brede Maatschappelijke Voorziening en Koningsplein te Koningsbosch: 500.000,-;

- project Centrumplan Mook, te Mook en Middelaar: 400.726,-.

De Provincie steunt de projecten in Arcen en Velden uit oogpunt van leefbaarheid. De multifunctionele accommodatie (MFA) in Arcen voorziet in een bibliotheek, basisschool, gemeenschapshuis, kinderopvang, sporthal en een peuterspeelzaal. De brede maatschappelijke voorziening (BMV) in Velden omvat twee basisscholen, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en een peuterspeelzaal. Door samenvoeging van de voorzieningen wordt een efficiencyslag gemaakt.

De MFA en BMV in Arcen en Velden zijn opgenomen in het Masterplan Gebiedsontwikkeling Arcen-Lomm-Velden, wat versterking van de sociale structuur tot doel heeft. Realisatie van de accommodatie en voorziening staan volgens de gemeente gepland voor 2008- 2009.

19-5-2008 08:47