SGP


14 - 05 - 08 | Kinderopvang

Aan het kabinetsbeleid over de kinderopvang is geen touw vast te knopen. De SGP kan zich de onvrede van betrokkenen dan ook levendig voorstellen. Dat neemt niet weg dat de SGP het prima vindt als er gesneden wordt in de kinderopvang. Zeker de reguliere kindervang is niet in het belang van kinderen. Feitelijk gaat het daarbij vaak om maar één belang, en dat is het belang van de ouders die terwille van de eigen carrière hun kinderen elders parkeren. Tegen die achtergrond is het des te verbazingwekkender dat uitgerekend de meer kleinschalige en minst kindonvriendelijke (gastouder)opvang, nog het meest moet inleveren.
De SGP beklemtoont nog eens dat er maar één manier is om de problemen het hoofd te bieden, en dat is het geld voor de kinderopvang te voegen bij de gelden van het kindgebonden budget. Alleen zo wordt zo eerlijk mogelijk recht gedaan aan àlle ouders.
________________________________________

Plenair â Kinderopvang
Van der Vlies
14 mei 2008

Als er één vraag is die na de stroom mailtjes over kinderopvang blijft hangen, is het wel deze: Wat wil de regering nu eigenlijk? Aan het gevoerde beleid is namelijk geen touw vast te knopen; de consistentie is verdwenen. Als het kabinet arbeidsparticipatie belangrijk vindt, waarom krabbelt zij dan juist terug wanneer het beleid succesvol lijkt te worden? Als het kabinet goede opvang voor kinderen belangrijk vindt, waarom begint zij dan juist met schrappen in de betere vormen van opvang? Hoe leg je bovendien uit dat een minister de motie om zeep helpt die hij als Kamerlid zelf heeft ingediend? De SGP-fractie heeft begrip voor het onbegrip dat heerst bij betrokkenen. Een onvoorwaardelijke keuze die het belang van het kind werkelijk dient, moet nu vallen.

Het doet de SGP-fractie allereerst deugd dat het kabinet besloten heeft te snijden in de kinderopvang. Deze daad is op zijn minst een symbolisering van het feit dat kinderopvang niet goed is voor het kind. Ouders die hun kinderen hoogst persoonlijk opvoeden zijn voor hun kinderen van onschatbare waarde; dat is eigenlijk de beste vorm van kinderopvang. Het is een veeg teken dat ouders, wanneer er geen sprake is van nood, hun kinderen parkeren bij een ander. Goede ouders hebben het verlangen het dierbaarste wat zij hebben ontvangen, hun kinderen, zelf op te voeden.

Het zou natuurlijk vanzelfsprekend moeten zijn voor een kabinet dat bezuinigt op kinderopvang, dat zij dat doet op die vorm van kinderopvang die het minst ten goede komt aan het kind. Het lijdt geen twijfel dat dat nog steeds de reguliere kinderopvang is. Binnen de reguliere kinderopvang zijn de groepen kinderen namelijk aanzienlijk groter, waardoor de persoonlijke aandacht voor het individuele kind fors daalt. Bovendien maakt de reguliere opvang nog steeds het grootste deel van de uitgaven uit. Onze verbazing was dan ook groot dat de staatssecretaris juist op de meer kindvriendelijke gastouderopvang wil bezuinigen. Hoe verklaart zij deze tegenstrijdigheid? Welke plaats heeft het belang van het kind in haar overwegingen?

Onder andere uit de uitzending van Radar bleek dat sommige gastouderbureaus misbruik maken van de bestaande regelgeving. Dat is natuurlijk ongewenst. De SGP-fractie ondersteunt een strikte naleving van de eisen. De staatssecretaris heeft echter een merkwaardige opvatting over oneigenlijk gebruik, namelijk âgebruik van de regeling dat de combinatie van arbeid en zorg niet ondersteunt.â Is het kennelijk misbruik wanneer ouders rechtmatig gebruik maken van gastouderopvang, zonder dat het de arbeidsparticipatie ten goede komt? Dat lijkt ons raar en oncontroleerbaar. Graag een heldere uitleg. In de uitzending werd gesteld dat de gastouderopvang op zich goed werkt, maar dat de problemen in de financiering van het systeem zitten. Is de staatssecretaris deze mening ook toegedaan? Gaat zij zich dan inzetten voor behoud van de gastouderopvang, onder bestrijding van de uitwassen?
MdV! Hoe dit nu alles te voorkomen? Waarom luistert de regering niet naar het bestendige pleidooi dat in deze Kamer al sinds jaar en dag klinkt om ook de kinderopvanggelden in te sluizen in het persoonsgebonden budget? Dan zijn wij van al die problemen af. Dat heeft dit kabinet niet gewild en dat is onbegrijpelijk. Wij spreken morgenavond over het kindgebonden budget. Ik verheug mij daar al zeer op; dat begrijpt u wel. Laten wij deze kans nou niet missen. Kinderopvang