Economisch Instituut voor de BouwnijverheidPersbericht

Kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf

---

Wet Ketenaansprakelijkheid kost gespecialiseerde aannemers in de bouw ruim 22 miljoen euro per jaar

De kosten van de Wet Ketenaansprakelijkheid (WKa) bedroegen in 2007 voor gespecialiseerde aannemers in de bouw 22,5 miljoen euro. Dit concludeert het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) uit een onderzoek naar de kostendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Aannemersfederatie Nederland (AFN) Bouw&Infra.

De administratieve lasten, die aan de uitvoering van de Wka zijn verbonden, wegen het zwaarst: in totaal 18 miljoen euro (80 procent). Deze lasten bestaan hoofdzakelijk uit arbeidskosten van administratief personeel dat tijd besteedt aan de uitvoering van de regels van de wet. In totaal kan het gaan om 32 verschillende activiteiten.

Behalve administratieve lasten bestaat de totale lastendruk van de Wka voor 20 procent uit misgelopen, risicovrije, vermogensopbrensten wegens het niet kunnen benutten van de saldi op de geblokkeerde bankrekening (G-rekening). Hierop stort de hoofdaannemer, voor wie de gespecialiseerde aannemer in onderaanneming werkt, de aan de belastingdienst verschuldigde loonheffingen voor de inzet van het personeel van de onderaannemer. De hoofdaannemer vrijwaart zich hierdoor tegen aansprakelijkheid krachtens de WKa, in het geval de onderaannemer jegens de belastingdienst in gebreke blijft. Op jaarbasis bedragen de saldi, het verschil tussen de stortingen en de betalingen aan de belastingdienst, gemiddeld genomen zon tien duizend euro per bedrijf (1,3 procent van de omzet).

Voor individuele bedrijven kunnen de lasten sterk uiteenlopen. Dit heeft onder andere te maken met het aantal en de grootte van projecten die in onderaanneming worden uitgevoerd, en met de mate waarin gespecialiseerde bedrijven zelf ook weer delen van een werk uitbesteden (subonderaanneming). Niet alle gespecialiseerde bedrijven werken even vaak in onderaanneming. Kleine bedrijven worden naar verhouding zwaarder getroffen door de lasten van de Wka, omdat het aandeel van de saldi van de G-rekening in de omzet bij deze bedrijven meestal hoger is dan gemiddeld.

Beperking van de lastendruk van de Wka is mogelijk door de informatievoorziening tussen hoofdaannemer, gespecialiseerde aannemer en belastingdienst beter te stroomlijnen. Hierdoor wordt voorkomen dat informatie dubbel moet worden aangeleverd, of dat op de G-rekening te hoge bedragen worden gestort. De gespecialiseerde aannemer bespaart hierdoor niet alleen op administratieve arbeid, maar verkleint tevens de gederfde vermogensopbrengst. Een snellere deblokkering van de saldi op de G-rekening draagt hier ook positief aan bij.

Meer in het algemeen kunnen de nadelige effecten van wet- en regelgeving op de bedrijfsvoering worden beperkt door een betere voorlichting. Vooral bij kleine bedrijven is het gebrek aan kennis groot. Overheid, uitvoeringsinstanties en ondernemersorganisaties hebben hierin een belangrijke taak. Schep meer duidelijkheid over inhoud en interpretatie van wet- en regelgeving. Door te zorgen voor een administratie die goed aansluit op de eisen van wet- en regelgeving kunnen de bedrijven ook zelf bijdragen aan een vermindering van de lastendruk.

Zie publicatie: Kastendruk van wet- en regelgeving in het gespecialiseerde aannemingsbedrijf