Gemeente Teylingen

Trappenberg-Kloosterschuur

Gedeeltelijke overeenstemming bereikt Trappenberg-Kloosterschuur

19 mei 2008

PERSBERICHT 16 mei 2008 - Katwijk en Teylingen aan de slag met glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur. Ondanks de eerdere discussie tussen Katwijk en Teylingen over de uitbreiding van het glastuinbouwgebied Trappenberg/Kloosterschuur, is er nu gedeeltelijke overeenstemming gevonden. Over een groot deel van het plan is men het eens. Er kan aan de slag worden gegaan.

De Stuurgroep Knoop Leiden West heeft op 26 maart het volgende besloten:

1. Over de reconstructie en het grootste deel van de uitbreiding (11 ha van 17,5 ha) zijn partijen het eens.

2. Om aan de slag te gaan en om de toegekende subsidie van 4,6 miljoen vanuit de rijks Fes-gelden (Fonds Economische Structuurversterking) veilig te stellen beginnen partijen met de reconstructie en de ha van de uitbreiding waar partijen het over eens zijn.

3. De Provincie maakt een streekplanherziening waarin beide uitbreidingsvarianten mogelijk zijn.

4. De gemeenten Katwijk en Teylingen stellen voor het eind van het jaar een bestemmingsplan vast voor de reconstructie en de ha van de uitbreiding waar ze het over eens zijn.

5. In een later stadium wordt besloten wat de precieze locatie wordt van de laatste 6,5 ha.

Korte voorgeschiedenis

In de Samenwerkingsovereenkomst Knoop Leiden West is afgesproken het verlies van glas door de transformatie van Klei-Oost-Zuid van glas naar bedrijventerrein te compenseren door uitbreiding van Trappenberg-Kloosterschuur met 10 ha netto uitgeefbaar glas. Een voorwaarde is dat het verouderde deel van Trappenberg-Kloosterschuur moet worden geherstructureerd. In de Eindbalans Trappenberg-Kloosterschuur is een plan uitgewerkt voor de reconstructie en de uitbreiding. Over de reconstructie zijn partijen het eens. Over een gedeelte van de uitbreiding verschillen gemeente Katwijk en gemeente Teylingen van mening. Katwijk is voor variant 1 'Aan het Lint' gelegen dicht tegen de Rijnsburgerweg. Teylingen is voor variant 2 "Rand van Rijnsburg", welke verder richting de A44 steekt, maar minder ver richting de bebouwde kom van Voorhout. In een eerdere Stuurgroepvergadering dit jaar is besloten dat er geen glas komt op het grondgebied van Oegstgeest, daardoor is variant 2 gewijzigd in variant 2a.

Het aantal van 17,5 ha uit het besluit van de Stuurgroep is als volgt opgebouwd:

De netto uitgeefbare kavels voor glastuinbouw bedragen in totaal 10 ha. Aan deze 10 ha zal 2 ha worden toegevoegd om 2 ha pactruimte, die gevrijwaard blijft van glas, te compenseren.

Daarnaast is 2 hectare bestemd voor wegen,bedrijfswoningen en water ten behoeve van de nieuwe uitbreiding, en 3,5 ha voor landschappelijke inpassing ervan. Hiermee komt het totaal uit op de eerdergenoemde 17,5 ha.

Haalbaarheidsonderzoek

De Stuurgroep Knoop Leiden West heeft een haalbaarheidsonderzoek naar beide varianten laten uitvoeren. Uit dit onderzoek blijkt dat beide varianten uitvoerbaar zijn. Wel bevestigt het haalbaarheidsonderzoek dat de Teylingse variant 'Rand van Rijnsburg' 2,5 à 3 miljoen euro duurder uitvalt. Verder dient het standpunt van de gemeenteraad van Teylingen ten aanzien van landschap, ecologie en natuurwaarde volgens het haalbaarheidsonderzoek nader te worden onderbouwd gelet op de te verwachten zienswijzen.