over bezoek van ambtenaren aan de Olympische Spelen

Antwoorden op kamervragen van Verdonk over bezoek van ambtenaren aan de Olympische Spelen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

S/TOP-SP-2850316

16 mei 2008

Antwoorden van staatssecretaris Bussemaker, mede namens de minister-president, minister van Algemene Zaken en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden op de vragen van het kamerlid Verdonk (Verdonk) over bezoek van ambtenaren aan de Olympische Spelen (2070818830).

Vraag 1
Hoeveel bestuurders en ambtenaren over heel Nederland bezoeken namens hun departement, provincie of gemeente de Olympische Spelen?

Vraag 2
Kunt u een overzicht geven van de totale kosten van een bezoek van bestuurders en ambtenaren aan de Olympische Spelen?

Vraag 3
Wat is het doel van hun bezoek aan de Olympische Spelen?

Antwoorden 1,2 en 3
Ik verwijs naar onderstaande antwoorden op de vragen van de leden Brinkman en Agema (beiden PVV), ingezonden 24 april 2008 (vraagnummer 2070818780).

Vragen van de leden Brinkman en Agema (beiden PVV) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid Welzijn en Sport over delegaties naar de Olympische Spelen. (Ingezonden 24 april 2008)

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht "Drommen ambtenaren naar Peking"? 1)

Antwoord 1
Ja

Vraag 2
Kunt u aangeven hoeveel delegaties in totaal op gemeentelijk en provinciaal niveau naar de Olympische Spelen gaan en hoeveel kosten daar in totaal mee gemoeid zijn?

Antwoord 2
Nee. Het is mij niet bekend hoeveel delegaties in totaal op gemeentelijk en provinciaal niveau afreizen naar de Olympische Spelen. Ook heb ik geen zicht op hoeveel kosten daarmee in totaal gemoeid zijn. Het sturen van een delegatie vanuit gemeenten dan wel provincies naar de Olympische Spelen betreft een gemeentelijke dan wel een provinciale aangelegenheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd tegenover de gemeenteraad dan wel provinciale staten.

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel delegaties in totaal op rijksniveau naar de Olympische Spelen gaan en hoeveel kosten daar in totaal mee gemoeid zijn?

Antwoord 3
Op het niveau van de Rijksoverheid hebben in ieder geval drie delegaties het voornemen de Olympische Spelen bezoeken. De minister-president heeft het voornemen de opening van de Spelen bij te wonen en aansluitend twee dagen in Peking te blijven.

De staatssecretaris van VWS zal als verantwoordelijk bewindspersoon voor sport de eerste week en de laatste vijf dagen van de Spelen in Peking aanwezig zijn. Voor zowel de minister-president als de staatssecretaris van VWS geldt dat zij op uitnodiging van het IOC in Peking zijn als gast van NOC*NSF. De staatssecretaris van Defensie brengt ook een bezoek van een drie-tal dagen, gericht op het bijwonen van wedstrijden waar leden van het Defensie-Topsport-onderdeel actief zijn. De bewindspersonen worden daarbij slechts vergezeld door functioneel noodzakelijke ambtenaren. De totaal te maken kosten zullen uit de reguliere reis- en verblijfkosten bestaan.

Vraag 4
Kunt u bij deze missies aangeven wat het doel is van deze bezoeken en hierbij ook een uitleg van deze doelen geven, bijvoorbeeld wat houdt het doel "vastgoedmissie" in?

Vraag 5
Kunt u bij de uitleg van deze doelen aangeven welk specifiek belang voor de respectieve burger van de gemeenten, provincies of het rijk gediend is met dit bezoek? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 4 en 5
Voor wat betreft de gemeentelijke en provinciale missies verwijs ik naar het antwoord op vraag 2.
Het doel van de bezoeken van de delegaties van de Rijksoverheid is meerledig. Allereerst wordt uiting gegeven aan de steun aan de atleten vanuit Nederland namens het kabinet. Dit past binnen de doelstelling van het landelijk sportbeleid, met name waar het gaat om het ondersteunen van de top-10-ambitie van NOC*NSF. Daarnaast zijn er doelen die extra-sportief van aard zijn, zoals deelname aan de door NOC*NSF georganiseerde seminars en aan de vele bilaterale en multilaterale overleggen tussen aanwezige bewindslieden en (besturen van) nationale en internationale sportorganisaties. Tenslotte zullen er ook niet-sport gerelateerde bijeenkomsten zijn. Zo zal de minister-president naast het bijwonen van enige wedstrijden ook een aantal buitenlandspolitieke gesprekken voeren.

Vraag 6
Kunt u aangeven welke thema's tijdens de vier genoemde bijeenkomsten in het Holland Heineken House worden behandeld en wat de noodzaak is dat deze thema's in Peking behandeld worden? Deelt u de mening dat het veel goedkoper zou zijn, indien deze thema's gewoon in Nederland zouden worden behandeld? Zo neen, waarom niet?

Antwoord 6
Tijdens de Spelen zullen in Peking door NOC*NSF vier expertmeetings gehouden worden. Ze staan allen in het teken van het Olympisch Plan 2028. Het gaat achtereenvolgens om De Maatschappelijke Rol van Sport, Investering & Rendement, Ruimtelijke Ordening en Innovatie. De verantwoordelijkheid voor deze bijeenkomsten ligt bij NOC*NSF, die dan ook zelf de afweging heeft gemaakt om ze tijdens de Spelen te organiseren.

Vraag 7
Deelt u de mening dat het merendeel van deze bezoeken door iedereen in dit land als goedkope snoepreisjes worden gezien en dat dergelijke reisjes alleen al daarom niet met belastinggeld betaald zouden mogen worden? Zo neen, waarom niet?

Vraag 8
Wat is de relatie tussen deze snoepreisjes en concreet het sportevenement van de Olympische Spelen?

Antwoorden 7 en 8
Nee. Over het belang van de bezoeken van de delegaties van de Rijksoverheid verwijs ik naar het antwoord op de vragen 4 en 5.


1) www.telegraaf.nl, 21 april 2008