over de alphahulpen die naheffing belasting moeten betalen

Antwoorden op kamervragen van Leijten over de alphahulpen die naheffing belasting moeten betalen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

MEVA-K-U-2845831

16 mei 2008

Antwoorden van staatssecretaris Bussemaker op kamervragen van het KamerlidLeijten over de alphahulpen die naheffing belasting moeten betalen (2070817690).

Vraag 1
Wat is uw reactie op de naheffing die ongeveer 350 alfahulpen moeten betalen aan de belastingdienst? 1)

Antwoord 1
Het artikel geeft onjuiste informatie. Het gaat namelijk helemaal niet over alphahulpen. Het genoemde `bemiddelingsbureau' was werkzaam op het terrein van de thuiszorg die door de AWBZ (algemene wet bijzondere ziektekosten) wordt bekostigd.

Het gaat hier feitelijk om de ook bij de Kamer bekende VAR-problematiek in de thuiszorg. Er zijn bureaus die beweren te bemiddelen bij AWBZ-zorg. Zij zetten zzp-ers (zelfstandigen zonder personeel) in bij cliënten met een indicatie voor AWBZ-gefinancierde zorg. Die zzp-ers vragen voor hun werk een VAR-WUO aan (winst uit onderneming). Bij nader onderzoek door het UWV en de Belastingdienst, en in concrete geval bevestigd door de uitspraak van de rechter, blijkt er echter geen sprake te zijn van bemiddeling door die bureaus, maar van tewerkstelling. De `zzp-ers' zijn dan geen zzp-ers, maar werknemers in loondienst van het bureau.

Het bemiddelingsbureau heeft gebruik gemaakt van zijn recht door te vragen om een naheffingsaanslag die verhaald kan worden op de werknemers. Nadat het bemiddelingsbureau faillisement heeft aangevraagd, is de curator gestart met de verhaalsactiviteiten. De door de curator op de zorgverleners verhaalde loonbelasting en premies volksverzekeringen zijn verrekenbaar met de aanslag inkomstenbelasting van de betreffende zorgverleners.

Nu de zaak zo anders ligt dan waar de vragenstelster van uit ging, ontvalt de grondslag voor de onderstaande vragen. Alleen vraag 11 is - gegeven dit misverstand - nog relevant om te beantwoorden.

Vraag 11
Heeft de uitspraak van de rechter gevolgen voor andere ZZP-ers in de zorg? Zo ja, welke? Zo neen, waarom niet? Is het mogelijk dat het nu nog moeilijker wordt voor zorgverleners om een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) te krijgen? Zo ja, op welke termijn gaat u daar snel helderheid in creëren, zodat mensen weten welke consequenties het werken als zelfstandige in de zorg kan hebben? Zo neen, waarom niet? 2)

Antwoord 11
De uitspraak van deze rechter in dit geval heeft inderdaad gevolgen voor andere `zzp-ers' in de zorg. Voorzover hun situatie vergelijkbaar is met die in de casus, hebben zij ook duidelijkheid gekregen over hun eigen fiscale positie.

Om een nog betere duidelijkheid te verschaffen over de fiscale positie van zzp-ers in de thuiszorg is, zoals eerder met de Kamer is besproken, een werkgroep bezig. Daarin zitten ambtelijke vertegenwoordigers van Financiën, de belastingdienst, VWS, BTN, Actiz en SPOT. Zij zijn bezig om een convenant voor te bereiden. Tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer op 17 april over de evaluatie van de VAR is hierover ondermeer aan de orde geweest dat het dan zelfs overbodig kan worden dat zzp-ers die in de AWBZ-bekostigde thuiszorg werken, dan nog een VAR-WUO hoeven aan te vragen.

Vraag 2
Waarom moeten de alfahulpen een naheffing betalen? Op welke gronden is door de rechter besloten dat er wel degelijk een dienstverband bestond tussen de alfahulpen en de inmiddels failliete thuiszorginstelling?

Vraag 3
Wanneer zijn de alfahulpen op de hoogte gebracht van de afspraken die het bemiddelingsbedrijf HZT BV met de belastingdienst heeft gemaakt over het laten betalen van de naheffing? Is het voor de alfahulpen mogelijk geweest door over mee te praten? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Vraag 4
Welke gemeenten hebben contracten afgesloten met het bemiddelingsbedrijf HZT BV? Heeft dit faillissement en de naheffing bij de alfahulpen consequenties voor mensen die afhankelijk zijn van huishoudelijke zorg? Zo ja, hoe gaat u er voor zorgen dat deze mensen zorg blijven krijgen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 5
Hebben deze gemeenten Wmo-geld overgehouden in 2007, en zo ja, hoeveel?

Vraag 6
Wat kan en wilt u doen voor de groep alfahulpen in Twente? Is het mogelijk dat deze mensen op een of andere manier gecompenseerd worden? Zo ja, hoe gaat u dit doen, zo neen, waarom niet? Bent u bereid de betrokken gemeenten te vragen de gedupeerde alfahulpen financieel bij te staan? Zo ja, op welke termijn gaat u dit doen? Zo neen, waarom niet?

Vraag 7
Hoeveel thuiszorginstellingen werken ook op dezelfde manier met alfahulpen als HZT BV dit deed? Indien dit niet bekend is, bent u bereid hier onderzoek naar te doen? Zo ja, op welke termijn kunt u de Kamer hierover informeren? Zo neen, waarom niet?

Vraag 8
Kunnen alle thuiszorginstellingen die werken met alfahulpen worden aangemerkt als werkgever? Zo ja, waarom? Zo neen, waarom niet? Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor de ruim 65.0000 alfahulpen in Nederland? Zo neen, waarom niet?

Vraag 9
Hoeveel thuiszorginstellingen hebben inmiddels hun activiteiten in de huishoudelijke zorg in een aparte BV of stichting ondergebracht? Is het in theorie mogelijk dat een instelling deze aparte aanbieders failliet kan laten gaan na een aanslag van de belastingdienst, en is het in deze situatie altijd zo dat de claim van de belastingdienst wordt afgewenteld op de alfahulpen waarmee deze instelling heeft gewerkt? Zo ja, waarom? Welke maatregelen gaat u treffen om er voor te zorgen dat de continuïteit van de zorgverlening niet in gevaar komt? Kunt u garanderen dat er voldoende aanbod van huishoudelijke zorg beschikbaar blijft? Zo neen, waarom niet? Welke maatregelen gaat u treffen om er voor te zorgen dat de positie en financiële situatie van de alfahulpen niet in gevaar komt door de werkwijze van de aanbieders en bemiddelingsorganisaties?

Vraag 10
Deelt u de mening dat de alfahulpen onvoldoende zijn ingelicht over de consequenties van het werken als alfahulp en over het verschil dat de belastingdienst maakt tussen het werken als ZZP-er (Zelfstandige Zonder Personeel) en als alfahulp? Deelt u de mening dat dit zeker telt voor de grote groep mensen die onder druk in 2007 hebben gekozen om hun vast dienstverband om te zetten naar alfahulp? Zo ja, welke maatregelen gaat u treffen om de groep alfahulpen op de hoogte te brengen van de gevaren van het werken als alfahulp en als ZZP-er? Zo neen waarom niet?


1)http://www.trouw.nl/laatstenieuws/ln_gezondheid/article962213.ece/Ho nderden_alfahulpen_krijgen_naheffing_belasting


2)
http://www.minvws.nl/kamerstukken/meva/2007/antwoorden-op-vragen-van-d e-kamerleden-vos-en-hamer-over-verklaring-arbeidsrelatie-var.asp