Europa wordt voedselproducent voor groeiende wereldbevolking

Dit is een gezamenlijk persbericht van het LEI en het ministerie van LNV

Europa zal steeds meer voedsel gaan produceren voor andere delen van de wereld. Dit is één van de conclusies van het rapport 'Landbouwgronden in Europa; analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu'. De analyse is uitgevoerd door het LEI (onderdeel van Wageningen UR) in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Bevolking en voedsel

Vruchtbare landbouwgronden spelen een belangrijke rol in de voedselvoorziening. Het belang hiervan zal in de toekomst alleen maar groter worden. Naar verwachting groeit de wereldbevolking van 6,4 miljard nu tot 9,3 miljard in 2050. De grootste stijging wordt voorzien in het Midden-Oosten en in Afrika (een verdubbeling tot verdrievoudiging) en in Zuid-Azië. Voor Europa en Japan wordt een lichte afname van het bevolkingsaantal verwacht.

De afgelopen tien jaar werd er iets meer (4%) voedsel per wereldburger geproduceerd. Dit was mogelijk door een productiviteitsstijging van 7% op het bestaande landbouwareaal en door 2% areaaluitbreiding, die veelal ten koste ging van tropisch regenwoud.

Landbouwareaal

Het areaal landbouwgrond in Nederland neemt naar verwachting de komende dertig jaar af met 4%. Dat was de laatste dertig jaar 8% oftewel 5.000 hectare per jaar. De belangrijkste factor voor het toenemende ruimtebeslag voor niet-agrarische doeleinden is de toename van de bevolking met als gevolg onder andere meer verstedelijking, groen en recreatie. Een voorzichtige prognose is dat er over dertig jaar in Nederland ongeveer 80.000 hectare minder landbouwgrond zal zijn dan nu.

Grote verschillen in productiviteit

Er zijn zeer grote verschillen in de productiviteit van de landbouw- en tuinbouw tussen de verschillende landen en continenten. Zo liggen de opbrengsten per hectare van tarwe en aardappelen in Nederland en de ons omringende landen vaak 2,5 keer zo hoog als het gemiddelde in Europa. De landen in Europa die al een hoge productiviteit hadden, wisten zich de afgelopen tien jaar nog te verbeteren maar in de andere landen steeg de productiviteit weinig. Naast voldoende water en goede weersomstandigheden in het groeiseizoen hebben kunstmestgebruik en gewasbeschermingsmiddelen een positief effect op de gewasopbrengsten.

Kennis benutten

Landbouwgronden in Europa zullen in toenemende mate benut worden voor het leveren van voedsel elders in de wereld. Dit komt vooral door een verschuiving in de verdeling van de wereldbevolking over de continenten. Door de groeiende wereldbevolking is het van belang dat het kennisniveau om meer te produceren overal omhoog gaat. Er zijn hogere kilo-opbrengsten per hectare nodig. Europa en ook Nederland kunnen en moeten een belangrijke rol in de toekomst spelen. Niet alleen als producent van voedsel maar ook als overbrenger van kennis rondom voedselproductie en energie.

Het rapport 'Landbouwgronden in Europa; analyse van en visie op gewasopbrengsten, bevolking en milieu' is te vinden op www.lei.wur.nl en www.minlnv.nl .

Noot voor redacties (