Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

2070820430

Vragen van het lid Zijlstra (VVD) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het rapport "Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2009-2019/2025". (Ingezonden 16 mei 2008)


1
Heeft u kennisgenomen van het rapport "Raming benodigde instroom per medische en tandheelkundige vervolgopleiding 2009-2019/2025"? 1)


2
Deelt u de mening dat er maatregelen noodzakelijk zijn om te voorzien in een kwart meer artsen in 2025?


3
Wat is uw mening inzake het opheffen van de numerus fixus, om daarmee in de stijgende vraag naar artsen te voorzien? Zo neen, waarom niet?


4
Wat is uw mening over een systeem waarin men een minimaal aantal jaren werkzaam dient te zijn in de sector van de gekozen vervolgopleiding, om zodoende de hoge opleidingskosten te kunnen terugverdienen, op sanctie van het terugbetalen van een gedeelte van de opleidingskosten? Zo neen, waarom niet?


5
Ziet u iets in een combinatie van de onder vraag 3 en vraag 4 genoemde maatregelen? Welke voor- en nadelen spelen daarbij in uw overweging een rol?


1) http://www.nivel.nl/pdf/Raming-instroom-medische-tandheelkundige-vervolgopleiding.pdf