Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Den Haag Ons kenmerk Uw kenmerk 16 mei 2008 DCE/9370 16 april 2008 2070817880

Onderwerp
kamervragen PVV aan de ministers van OCW en
VenW inzake een herinneringstrein van de
Holocaust

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Verkeer en Waterstaat, de antwoorden op de vragen van de leden De Roon, Bosma en Madlener (allen PVV) over een herinneringstrein van de Holocaust. De vragen zijn mij toegezonden met uw bovenvermelde brief d.d. 16 april 2008, kenmerk 2070817880.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl

blad 2/3

Vragen van de leden De Roon, Bosma en Madlener (allen PVV) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Verkeer en Waterstaat over herinneringstrein van de Holocaust. (Ingezonden 15 april 2008)


1
Kent u het bericht `Herdenkingstrein op dood spoor'? 1)

Antwoord
Ja.


2
Deelt u de mening dat deze trein ook voor de Nederlandse jongeren en overige belangstellenden een uitstekend middel is om nader geïnformeerd te worden over hoe een keurige organisatie dienstbaar kan worden aan nationaal-socialistische massamoord?

Antwoord
Niet indien uw voorstel zich richt op het laten rijden (in Nederland) van de in het krantenartikel bedoelde Duitse trein. Wél indien u een met de Duitse trein te vergelijken Nederlandse trein voor ogen hebt. In dat geval verwijs ik u naar mijn antwoord bij vraag 3.


3
Bent u bereid om te onderzoeken of deze trein ook in Nederland een tournee kan maken? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
In 1995 hebben de Nederlandse Spoorwegen, zonder hiervoor kosten in rekening te brengen, in samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei ook een trein laten rijden. Dit gebeurde in het kader van de 50 jarige herdenking van de bevrijding. Een belangrijk onderwerp in de trein was artikel 1 van de Grondwet. Deze trein heeft alle provinciehoofdsteden aangedaan. Momenteel wordt door dezelfde partijen verkend of er in 2010, 65 jaar na de oorlog, andermaal zo'n Vrijheidstrein kan rijden in de weken voor Bevrijdingsdag. Deze Vrijheidstrein zal uitdrukking geven aan de herdenking van de bevrijding van Nederland, en zal daardoor een wat ander karakter hebben dan de Duitse trein in het artikel in Trouw. Toch gaat het in essentie in beide gevallen om informatie geven, herinneren en leren van het verleden.
Deze feitelijke informatie is verkregen bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waar de Eenheid Oorlogsgetroffenen en Herinnering WO II op dit aandachtsgebied werkzaam is.

blad 3/3


4
Wilt u ook onderzoeken op welke wijze de Nederlandse regering de kosten daarvan voor haar rekening kan nemen?

Antwoord
Zie vraag 3.


1) http://www.trouw.nl/hetnieuws/europa/article965188.ece/Herdenkingstrein_op_dood_spoor_