Provincie Limburg

Openbare besluitenlijst
van de vergadering van Gedeputeerde Staten

van 13 mei 2008

|  |Onderwerp      |Besluit                 |
|1. |Subsidieverleningen |Gedeputeerde Staten hebben besloten een |
|  |op grond van 'Nadere |eenmalige subsidie te verlenen van in  |
|  |subsidieregels voor |totaal E 1.389.685,00 ten behoeve van de |
|  |pilotprojecten    |projecten 'Wijkzorgcentrum Clara Fey' te |
|  |Ontwikkelingsplatform|Simpelveld, 'Centrumplan Mook en     |
|  |Sociale Kwaliteit'  |Middelaar', te Mook en Middelaar, 'Brede |
|  |           |Maatschappelijke voorziening en     |
|  |Informatie: A.    |Koningsplein Koningsbosch' te      |
|  |Hendriks, afdeling  |Echt-Susteren en 'Multifunctionele    |
|  |Vergunningen en   |accommodatie Arcen en Brede       |
|  |Subsidies      |Maatschappelijke Voorziening Velden' te |
|  |tel. (043) 389 71 96 |Arcen en Velden. Gedeputeerde Staten   |
|  |e-mail:       |hebben tevens besloten de        |
|  |ach.hendriks@prvlimbu|subsidieaanvraag voor het project 'Samen |
|  |rg.nl        |Zorgen Huis' van de gemeente Weert af te |
|  |           |wijzen.                 |
|2. |Inbreng van de regio |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met |
|  |Oost-Nederland in het|het indienen van de onderwerpen,     |
|  |BZK-BZ-proces inzake |onderwijs en arbeidsmarkt, (ver)zorgen, |
|  |grens-        |bereikbaarheid, bestuurlijke samenwerking|
|  |overschrijdende   |en veiligheid. Deze worden ingediend   |
|  |samenwerking     |vanuit de regio Oost-Nederland in het  |
|  |           |proces van ministeries van Buitenlandse |
|  |Informatie: N.    |en Binnenlandse Zaken en         |
|  |Herzig, afdeling   |Koninkrijksrelaties inzake        |
|  |Bestuursstaf en   |grensoverschrijdende samenwerking.    |
|  |Externe Betrekkingen |                     |
|  |tel. (043) 389 70 22 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |nmj.herzig@prvlimburg|                     |
|  |.nl         |                     |
|3. |Bevolkingsonderzoek |Gedeputeerde Staten hebben het      |
|  |Limburg 2008     |Bevolkingsonderzoek 2008 vastgesteld. Het|
|  |           |Bevolkingsonderzoek Limburg 2008 zal   |
|  |Informatie: R.    |benut worden ten behoeve van de     |
|  |Franssen, afdeling  |Voorjaarsnota 2008 en ter informatie met |
|  |Strategie en     |de Voorjaarsnota worden meegestuurd naar |
|  |Innovatie      |Provinciale Staten.           |
|  |tel. (043) 389 71 58 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |rmj.franssen@prvlimbu|                     |
|  |rg.nl        |                     |
|4. |53e vergadering van |Gedeputeerde Staten hebben kennis genomen|
|  |het bestuur van de  |van de stukken van de IPO-vergadering  |
|  |vereniging IPO d.d. |d.d. 15 mei 2008.            |
|  |15 mei 2008     |                     |
|  |           |                     |
|  |Informatie: M.    |                     |
|  |Soons-van Drent,   |                     |
|  |afdeling Bestuursstaf|                     |
|  |en Externe      |                     |
|  |Betrekkingen     |                     |
|  |tel. (043) 389 74 63 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |mj.soons@prvlimburg.n|                     |
|  |l          |                     |
|5. |Subsidiëring     |Gedeputeerde Staten hebben besloten om  |
|  |werkprogramma 2008  |het Huis voor de Sport Limburg een    |
|  |van Huis voor de   |subsidie van E 989.320,- te verlenen voor|
|  |Sport Limburg    |de uitvoering van het werkprogramma   |
|  |           |2008.                  |
|  |Informatie: P.    |                     |
|  |Orbons, afdeling   |                     |
|  |Cultuur, Welzijn en |                     |
|  |Zorg         |                     |
|  |tel. (043) 389 73 16 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |pjgm.orbons@prvlimbur|                     |
|  |g.nl         |                     |
|6. |Project 'Aan zet voor|Gedeputeerde Staten hebben besloten met |
|  |zorg met de     |toepassing van artikel 15 van de     |
|  |Stimuleerbon'    |aanbestedingsregels aan Stichting    |
|  |           |Stimulansz opdracht te verstrekken voor |
|  |Informatie: M.    |het begeleiden van de deelnemende    |
|  |Linssen, afdeling  |gemeenten aan het project 'Aan zet    |
|  |Cultuur, Welzijn en |voor zorg met de stimuleerbon'. De    |
|  |Zorg         |subsidie van maximaal          |
|  |tel. (043) 389 88 44 |E 200.000,00 (800 bonnen van E 250,00)  |
|  |e-mail:       |wordt verstrekt aan de gemeente Heerlen, |
|  |mme.linssen@prvlimbur|die als penvoerder van de        |
|  |g.nl         |Tripoolgemeenten optreedt.        |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|7. |Vragen ex artikel 38 |Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden |
|  |RvO         |op de vragen vastgesteld. In hun     |
|  |van de leden Cox   |beantwoording geven zij aan dat het   |
|  |(CDA), Addarrazi   |stimuleren van vrijwillige inzet en   |
|  |(PvdA) en Koppe (VVD)|burgerinitiatieven in de door Provinciale|
|  |           |Staten vast te stellen kadernota wonen, |
|  |           |welzijn en zorg belangrijke speerpunten |
|  |Informatie: J.    |van beleid vormen.            |
|  |Reinders, afdeling  |                     |
|  |Cultuur, Welzijn en |                     |
|  |Zorg         |                     |
|  |tel. (043) 389 71 14 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |jfh.reinders@prvlimbu|                     |
|  |rg.nl        |                     |
|8. |Subsidieverlening  |Gedeputeerde Staten hebben besloten om  |
|  |Stichting Basissport |Stichting Basissport Limburg voor het  |
|  |Limburg       |jaar 2008, ter uitvoering van hun    |
|  |           |businessplan een subsidie van E 55.000,00|
|  |Informatie: J.    |te verlenen. Deze subsidie zal ingezet  |
|  |Hermans, afdeling  |worden om de infrastructuur op het gebied|
|  |Vergunningen en   |van sport en beweegrecreatie voor mensen |
|  |Subsidies      |met een verstandelijke en/of meervoudige |
|  |tel. (043) 389 78 00 |handicap verder te ontwikkelen en te   |
|  |e-mail:       |versterken.               |
|  |j.hermans@prvlimburg.|                     |
|  |nl          |                     |
|9. |Brief SP-fractie d.d.|Gedeputeerde Staten hebben de brief van |
|  |5 mei 2008 inzake  |de heer Diederen inzake de afdoening van |
|  |afdoening vragen ex |de vragen ex artikel 38 RvO beantwoord. |
|  |artikel 38 RvO    |                     |
|  |           |                     |
|  |Informatie: M.    |                     |
|  |Pörteners-Dawidczyk, |                     |
|  |afdeling       |                     |
|  |Ruimtelijke     |                     |
|  |Ontwikkeling     |                     |
|  |tel. (043) 389 74 06 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |m.porteners@prvlimbur|                     |
|  |g.nl         |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|10.|Tussenbericht aan  |Gedeputeerde Staten hebben besloten   |
|  |Provinciale Staten  |Provinciale Staten een tussenbericht te |
|  |over de uitvoering  |zenden over de uitvoering van de motie  |
|  |van de motie inzake |inzake ENCI d.d. 18 april 2008.     |
|  |ENCI d.d. 18 april  |                     |
|  |2008         |                     |
|  |           |                     |
|  |Informatie: M.    |                     |
|  |Rongen, afdeling   |                     |
|  |Bestuursstaf en   |                     |
|  |Externe Betrekkingen |                     |
|  |tel. (043) 389 74 40 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |mpt.rongen@prvlimburg|                     |
|  |.nl         |                     |
|11.|Programma Leren voor |Gedeputeerde Staten hebben het nieuwe  |
|  |Duurzame Ontwikkeling|Provinciaal Ambitiestatement Leren voor |
|  |           |Duurzame Ontwikkeling 2008-2011     |
|  |           |vastgesteld. Voor Limburg is de komende 4|
|  |Informatie: H.    |jaar                   |
|  |Albering, afdeling  |E 730.000,00 beschikbaar voor projecten |
|  |Milieu en Duurzame  |in het kader van Leren voor Duurzame   |
|  |Ontwikkeling     |ontwikkeling. Het Rijk draagt      |
|  |tel. (043) 389 73 18 |E 544.000,00 bij en de Provincie E    |
|  |e-mail:       |186.000,00.               |
|  |hj.albering@prvlimbur|                     |
|  |g.nl         |                     |
|  |           |                     |
|12.|Enkelvoudige     |Gedeputeerde Staten hebben ingestemd om |
|  |offerteaanvraag   |voor de opstelling van de business case |
|  |business case pilot |pilot duurzame energiecentrale offerte  |
|  |duurzame       |aan te vragen bij een hiervoor      |
|  |energiecentrale   |gespecialiseerd adviesbureau. Deze werkt |
|  |           |momenteel het (financieel)        |
|  |Informatie: T.    |instrumentarium uit voor het       |
|  |Meijvogel, afdeling |energie-programma.            |
|  |Milieu en Duurzame  |                     |
|  |Ontwikkeling     |                     |
|  |tel. (043) 389 73 46 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |t.meijvogel@prvlimbur|                     |
|  |g.nl         |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|13.|Vragen ex artikel 38 |Gedeputeerde Staten hebben de vragen van |
|  |RvO         |de heer                 |
|  |van de heer Diederen |P. Diederen (SP) inzake voormalige    |
|  |(SP) inzake     |vuilstortplaatsen vastgesteld.      |
|  |voormalige      |                     |
|  |vuilstortplaatsen  |                     |
|  |           |                     |
|  |Informatie: J.    |                     |
|  |Zwanenburg, afdeling |                     |
|  |Milieu en Duurzame  |                     |
|  |Ontwikkeling     |                     |
|  |tel. (043) 389 77 43 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |j.zwanenburg@prvlimbu|                     |
|  |rg.nl        |                     |
|14.|Besluit op de    |Gedeputeerde Staten hebben besloten het |
|  |bezwaarschriften van |bezwaar van Jachthaven 'Het Steel' te  |
|  |gemeente Roermond en |Roermond dat zij geen gelegenheid heeft |
|  |Jachthaven 'Het   |gehad om een zienswijze te geven gegrond |
|  |Steel'        |te verklaren en de overige bezwaren van |
|  |tegen het besluit Wet|Jachthaven 'Het Steel' ongegrond te   |
|  |bodembescherming   |verklaren. Gedeputeerde Staten hebben  |
|  |locatie Voorstad Sint|besloten de bezwaren van burgemeester en |
|  |Jacob 160 te Roermond|wethouders van de gemeente Roermond   |
|  |           |ongegrond te verklaren en het bestreden |
|  |           |besluit van 9 augustus 2007 in stand te |
|  |Informatie: J.    |laten.                  |
|  |Balvers, afdeling  |                     |
|  |Milieu en Duurzame  |                     |
|  |Ontwikkeling     |                     |
|  |tel. (043) 389 78 58 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |jgm.balvers@prvlimbur|                     |
|  |g.nl         |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|  |           |                     |
|15.|Vragen ex artikel 38 |Gedeputeerde Staten hebben de antwoorden |
|  |RvO van mevrouw De  |op de vragen van mevrouw E. de      |
|  |Vries-Becker (SP)  |Vries-Becker (SP) inzake afspraken tussen|
|  |inzake afspraken   |NS en Veolia over het overnemen van   |
|  |tussen NS en Veolia |reizigers bij stremmingen vastgesteld.  |
|  |over het overnemen  |                     |
|  |van reizigers bij  |                     |
|  |stremmingen     |                     |
|  |           |                     |
|  |Informatie: E. Wolff,|                     |
|  |afdeling       |                     |
|  |Mobiliteit      |                     |
|  |tel. (043) 389 88 27 |                     |
|  |e-mail:       |                     |
|  |et.wolff@prvlimburg.n|                     |
|  |l          |                     |
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

N.B. Stukken met betrekking tot genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar in verband met eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt.