op preventief medisch onderzoek'

Aanbieding inspectierapport 'toezicht op preventief medisch onderzoek'

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

PG/ZP 2.850.263

19 mei 2008

Hierbij doe ik u toekomen het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, `toezicht op preventief medisch onderzoek'. Dit rapport is op 13 mei openbaar gemaakt.
Het rapport is de weerslag van het onderzoek van de inspectie naar 22 instellingen die mogelijk vergunningplichtig preventief medisch onderzoek (ook wel health checks genoemd) aanbieden in de zin van de Wet op het bevolkingsonderzoek (WBO). Ook heeft de inspectie in dit onderzoek gekeken naar de handhaafbaarheid van de WBO en daarover enkele aanbevelingen gedaan.

Deze aanbevelingen zal ik meenemen in mijn beleid over screeningen. Hierover zijn op 1 april jl. twee adviezen gepubliceerd van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid. Deze heb ik u op 28 april toegezonden (briefkenmerk PG/ZP 2.845.257). Op 4 februari 2008, briefkenmerk DBO/Adv-2826783, heb ik u laten weten dat ik nog vóór het zomerreces 2008 een kaderbrief screening aan u zal toesturen. In deze kaderbrief zal ik reageren op de adviezen van de Gezondheidsraad en RVZ en het rapport van de IGZ.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. A. Klink