Ministerie van Verkeer en Waterstaat

abcdefgh

Aan
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Contactpersoon Doorkiesnummer
- - Datum Bijlage(n) 19 mei 2008 - Ons kenmerk Uw kenmerk VenW/DGTL/2008-277 - Onderwerp
Kamervraag

Geachte voorzitter,

Hierbij zend ik u, mede namens de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het antwoord op de volgende vraag van het lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over de arbeidsvoorziening in de binnenvaart (oorspronkelijk gesteld tijdens de begrotingsbehandeling op 4 december 2007 en herhaald op 28 februari 2008):

De personeelsvoorziening in de binnenvaart is ook een probleem. Voor met name mensen uit niet EU-lidstaten, waaronder de Filipijnen, duurt het verschrikkelijk lang om tewerkstellingsvergunningen te verkrijgen. Voor de zeevaart zijn soepele arbeidsvoorzieningen in het leven geroepen. Is het mogelijk om dat ook voor de binnenvaart te doen? Zijn de bewindslieden bereid om daarover van gedachten te wisselen met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid?

Dit signaal over de trage afgifte van tewerkstellingsvergunningen door het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) herken ik niet. In 2007 heeft CWI 94,2% van alle tewerkstellingsvergunningsaanvragen binnen de wettelijke termijn afgehandeld, in de transportsector zelfs 99,9%. Deze wettelijke termijn, die 5 weken bedraagt, gaat in zodra een volledige aanvraag is ingediend. Een eventuele vertraging kan gelegen zijn in het indienen van een onvolledige aanvraag of in het niet verrichten van een vacaturemelding indien die (in verband met het zoeken naar prioriteitgenietend arbeidsaanbod) verplicht is.

Postadres Postbus 20901, 2500 EX Den Haag Telefoon 070 351 61 71

Bezoekadres Plesmanweg 1-6, 2597 JG Den Haag Fax 070 351 78 95 bereikbaar met tram 9 (station hs en cs) en bus 22 (station cs)

VenW/DGTL/2008-277

Wel kan ik melden dat een aantal maatregelen in gang is gezet om de aanvraagprocedures voor een verblijfs- en tewerkstellingsvergunning eenvoudiger en sneller te laten verlopen. Op dit moment wordt door CWI en IND gezamenlijk één digitaal aanvraagformulier ontwikkeld waarmee een werkgever zowel een tewerkstellingsvergunning als een verblijfsvergunning kan aanvragen, als onderdeel van een gezamenlijk loket voor arbeidsmigratie van beide organisaties dat nog dit jaar operationeel zal zijn.

Ik ga er van uit dat hiermee de vraag van de heer Van der Staaij beantwoord is.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

J.C. Huizinga-Heringa


---