Gemeente Laarbeek


Duurzame onkruidbestrijding op verhardingen

LAARBEEK- Binnenkort start de gemeente Laarbeek met de eerste onkruidbestrijdingsronde op verhardingen. Dit jaar wordt volgens de DOB-richtlijnen gewerkt, een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen (DOB), waarbij verantwoord met chemische bestrijding wordt omgegaan.

De goedkoopste manier om onkruid te bestrijden is het spuiten met onkruidbestrijdingsmiddelen. Helaas leidt dit bij onzorgvuldig gebruik of bij gebruik onder ongunstige omstandigheden tot ongewenste neveneffecten. Belangrijkste neveneffect is de afspoeling van middelen naar het oppervlaktewater. Dit is nadelig voor planten en dieren, maar ook voor de productie van drinkwater.

Vanaf 2002 hebben een aantal partijen gewerkt aan de ontwikkeling van een systeem voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Uitgebreide praktijktests wezen uit dat onkruidbestrijding volgens de DOB-richtlijnen effectief is en dat bij inzet van herbiciden de afspoeling naar oppervlaktewater wordt gereduceerd. De kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater worden niet overschreden. Hiermee neemt ook het risico met betrekking tot de drinkwaterproductie af. Kern van het systeem zijn een aantal praktische richtlijnen waarmee beheerders en uitvoerders van onkruidbestrijding eenduidige afspraken maken over randvoorwaarden, preventie, inzet van methoden en middelen en registratie van middelen en gebruik.

Het grootste verschil ten opzichte van de werkwijze van de afgelopen jaren is dat er niet wordt gespoten in een straal van een meter rondom trottoir- en straatkolken, of nabij oppervlaktewateren. Op deze plekken wordt het onkruid op een niet-chemische wijze bestreden. Verder wordt er niet gespoten als er binnen 24 uur meer dan 1 mm neerslag voorspeld wordt en de kans op neerslag meer dan 40% is.

Nieuwe techniek als alternatief voor chemische onkruidbestrijding

Met de introductie van de WAVE, een nieuwe onkruidbestrijdingstechniek met heet water, is een doeltreffende, milieuvriendelijke en betaalbare bestrijding mogelijk.
De WAVE spuit bijna kokend water op het onkruid. De hitte dringt diep in de plant door, met als gevolg dat het bovengrondse deel en de wortelhals afsterven. Na één of enkele behandelingen gaat het onkruid dood. De techniek is sensorgestuurd, waardoor alleen daar waar daadwerkelijk onkruid staat gespoten wordt. Er wordt geen heet water en daarmee dus geen energie verspild.

De gemeente Laarbeek gaat een proef doen met deze methode. De straten zijn met zorg geselecteerd. Ze liggen tussen de Molenstraat en de Laarweg in Aarle-Rixtel. Het betreft de volgende straten:
* Baroniestraat

* Peelstraat

* Brabantlaan

* Meierijstraat

* Kempenstraat

Dit pilotproject wordt voor een jaar uitgevoerd. De resultaten van de proef worden nauwlettend in de gaten gehouden. Deze gegevens worden verwerkt in een verslag aan het einde van dit pilotproject.

Meer informatie over duurzaam onkruidbeheer op verhardingen is te vinden op de website www.dob-verhardingen.nl. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Smeets van de afdeling Openbare Werken, telefoon 0492 469 804.

klik hier om door te gaan naar Gemeentenieuws