Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouwgronden in Europa

19 mei 2008 - kamerstuk

Directie Platteland

De Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal


Postbus 20018

2500 EA 's-GRAVENHAGE

uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum

DP. 2008/544 mei 2008 19 onderwerp bijlagen

Landbouwgronden in Europa 1

Geachte Voorzitter,

Hierbij bied ik u het rapport "Landbouwgronden in Europa" (LEI, april 2008) aan. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is in 2006 een verkennende studie gestart naar het belang van beschermen van vruchtbare landbouwgronden, mede in relatie tot voedselzekerheid en duurzaamheid. Het voor u liggende rapport is hiervan een onderdeel. Gezien de actuele discussie wil ik de resultaten graag met u delen. LNV zal dit jaar de verkenning verder uitwerken en de discussie Europees maken. Ik zal u op de hoogte houden van nieuwe inzichten.

Hoofdlijnen rapport De meest productieve landbouwgronden komen voor in Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Ierland, Denemarken en Noord-Frankrijk. In Oost- en Zuid-Europa liggen de minst productieve gronden. Voor veel Europese landen is nog een grote productiviteit- stijging mogelijk. Van belang is dan een goede infrastructuur en kennis.

De verwachting is dat het areaal landbouwgrond de komende 30 jaar in Nederland afneemt met 4% (was de laatste 30 jaar 8%; 5.000 ha per jaar). De belangrijkste factor voor

het toenemende ruimtebeslag voor niet-agrarische doeleinden is de toename van de bevolking (onder andere verstedelijking, groen en recreatie). Een voorzichtige prognose is dat er over 30 jaar in Nederland ongeveer 80.000 ha minder landbouwgrond zal zijn dan nu. Voor Europa is geen schatting gemaakt. De verwachting is dat de bevolking in Europa de komende 40 jaar met zo'n 10% zal teruglopen.

Over de gehele wereld gezien is de afgelopen tien jaar de hoeveelheid beschikbaar voed-

sel per wereldburger met ongeveer 4% toegenomen. Dit ondanks een stijging van de wereldbevolking met 7%. Dit komt door een stijging van de productiviteit van de land- bouwproductie per hectare van ongeveer 7% en door een groei van het totale landbouw- areaal in de wereld van 2%. Vrijwel overal gaat deze uitbreiding van het landbouwareaal ten koste van het areaal bossen. Voor het merendeel betreft dit voormalig tropisch regenwoud.

Datum Kenmerk Paraaf: Vervolgblad 19 mei 2008 DP. 2008/544 2

Verwacht wordt dat Europa in toenemende mate voedselproducent zal worden voor andere delen van de wereld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Landbouwgronden in Europa
Rapport | 15-04-2008 | PDF-Document, 895 kb http://www.minlnv.nl/cdlpub/servlet/CDLServlet?p_file_id=27704
Voor downloaden van PDF-bestanden: Zie het origineel---- --