Schippers over subsidieregeling eerstelijnscentra Vinexlocaties

Antwoorden op kamervragen van Schippers over subsidieregeling eerstelijnscentra Vinexlocaties

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportDe Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

CZ-K-U-2842504

19 mei 2008

Antwoorden van minister Klink op kamervragen van het kamerlid Schippers (VVD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de subsidieregeling eerstelijnscentra in Vinexlocaties (2070816000).

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het feit dat landelijk een zevental eerstelijnscentra in Vinexlocaties kampen met ernstige financiële problemen - waarbij in enkele gevallen zelfs een faillissement dreigt
- als gevolg van een stagnerende uitvoering van de subsidieregeling voor dergelijke centra?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Is het u bekend dat de grote financiële problemen waarin de gezondheidscentra verkeren het gevolg zijn van het zeer moeizaam verlopen van de contacten met het College voor zorgverzekeringen (CVZ) over de aanvraag voor de subsidie, een regeling die specifiek voor deze centra in het leven is geroepen?

Antwoord 2
Het is mij inderdaad bekend dat de contacten met het CVZ en de betreffende gezondheidscentra moeizaam verlopen. Dit betekent niet zonder meer dat de grote financiële gevolgen ook één op één te maken hebben met deze moeizame contacten. Niettemin vraagt deze situatie nadere opheldering.

Vraag 3
Is het u bekend dat gezondheidscentra bij het aanvragen van subsidie terecht komen in een haast Kafkaiaanse wereld? Is dit de bedoeling? Zo neen, wat bent u dan van zins hiertegen te doen?

Antwoord 3
Hoewel de regeling pas in juli 2007 in de Staatscourant is geplaatst en dus officieel in werking is getreden, vind ik het opvallend dat nog geen toekenning heeft plaatsgevonden. Ik heb de procedure van het toekennen van de subsidie per centrum met het CVZ besproken en ik erken dat in de praktijk blijkt dat de huidige subsidieregeling ingewikkeld en administratief belastend is. Hierdoor is de nodige tijd gemoeid met de aanvraag, maar ook zijn de stukken - volgens het CVZ- vaak niet compleet genoeg om de subsidie toe te kennen. Het veld is gebaat bij een snelle, overzichtelijke en niet complexe afhandeling om een goede start te kunnen maken in een nieuwe wijk, waar de behoefte aan zorgvoorzieningen nodig en wenselijk is. Het systeem mag geen belemmeringen opwerpen voor de dynamiek in het veld. Nieuwe initiatieven moeten worden toegejuicht en indien nodig ondersteund. Dit geldt zeker voor gezondheidscentra in Vinex-wijken. Ik ben van mening dat er spoedig naar een adequate oplossing moet worden gezocht om te voorkomen dat de continuïteit voor de patiëntenzorg in gevaar komt. Daar tegenover staat dat nieuwe initiatieven zich natuurlijk wel moeten kunnen verantwoorden om in aanmerking te komen voor de subsidie.
Ik zeg u toe dat ik samen met het CVZ de problemen bij de huidige lopende Vinex-aanvragen zal bekijken en ik zal er bij het CVZ op aandringen de afwikkeling van deze aanvragen voortvarend en met een positieve grondhouding ter hand te nemen en op korte termijn af te handelen. Tevens zal ik er voor zorgdragen dat de nieuwe regeling die per 2009 in gaat, niet onnodig administratief belastend en ingewikkeld is.

Vraag 4
Hoe kijkt u aan tegen berichten waaruit blijkt dat het door de houding van het CVZ voor deze zeven centra in Vinexgebieden onmogelijk wordt adequaat te functioneren en/of financieel het hoofd boven water te houden, als gevolg waarvan de continuïteit voor de patiëntenzorg voor tienduizenden patiënten in gevaar komt?

Antwoord 4
Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 3.

Vraag 5
Acht u dit in lijn met het feit dat u heeft aangegeven te willen streven naar een dynamische eerste lijn?

Antwoord 5
Uit mijn antwoord op vraag 3 blijkt dat ik deze situatie niet in lijn vind met mijn streven naar meer dynamiek in de eerstelijnszorg.

Vraag 6
Hoe heeft u uw woorden uit het debat over de eerstelijnszorg, dat u zeer hecht aan een goede eerstelijnszorgvoorziening in deze Vinexwijken, sindsdien vormgegeven? 1)

Antwoord 6
Op dit moment ben ik met de relevante partijen in gesprek over de wijze waarop de nieuwe vinexregeling per 2009 zal worden vormgegeven. Na de zomer informeer ik u over deze nieuwe regeling.

Vraag 7
Wat kan op korte termijn van u worden verwachten?

Antwoord 7
Ik verwijs u naar het antwoord op vraag 3 voor de wijze waarop ik dit wil aanpakken.


1) Handelingen II, vergaderjaar 2007-2008, nr. 53, blz. 3860-3864