Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Overzicht gereglementeerde beroepen in Nederland

Deze lijst bevat alle beroepen die gereglementeerd zijn in de zin van richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties1, gerangschikt op beleidsverantwoordelijk departement.
Per beroep wordt aangegeven of een melding in de zin van artikel 23(1) van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties2 van toepassing is of niet. De beroepen gemarkeerd met een `*' zijn tevens opgenomen in de Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen3 waardoor voorafgaande controle van beroepskwalificaties ook in geval van tijdelijke of incidentele dienstverrichting mogelijk is vanwege de grote risico's met betrekking tot de volksgezondheid en openbare veiligheid die samenhangen met het beroep. De beroepen gemarkeerd met een `°' zijn beroepen waarvoor een automatische erkenning geldt als bedoeld in titel III, hoofdstuk III, van de richtlijn (geharmoniseerde opleidingseisen).

Verantwoordelijk Gereglementeerd beroep Melding vooraf? Ministerie

BZK Brandweerberoepen Ja BZK Brandweerofficier Ja BZK Politiekundige / politiemedewerker * Ja BZK Staatsraad Ja BZK Secretaris van de Raad van State Ja BZK Ambtenaar van Staat Ja

EZ Octrooigemachtigde Nee

Werknemer van een financiële dienstverlener die zich Nee Financiën bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten
Feitelijk leidinggevende van een financiële dienstverlener die Nee Financiën zich bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten

Justitie Advocaat N.v.t. Justitie Bedrijfsbeveiliger Ja Justitie Beveiligingsmedewerker Ja Justitie Centralist Alarmcentrale Ja Justitie Evenementenbeveiliger Ja Justitie Geld- en waardetransporteur Ja Justitie Kandidaat-gerechtsdeurwaarder Ja Justitie Horecaportier Ja


1 Richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU 2005, L255)
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2006-2007, 31059, nr. 2
3 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 januari 2008, nr. WJZ/2008/2011 (1603), houdende vaststelling van de lijst van gereglementeerde beroepen, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Algemene wet erkenning EG- beroepskwalificaties (Regeling vaststelling lijst gereglementeerde beroepen)
---

Verantwoordelijk Gereglementeerd beroep Melding vooraf? Ministerie

Justitie Buitengewoon opsporingsambtenaar Ja Justitie Installateur alarmapparatuur Ja Justitie Kandidaat-notaris Ja Justitie Particulier beveiliger Ja Justitie Particulier onderzoeker (detective) Ja Justitie Persoonsbeveiliger Ja Justitie Tolk, beëdigd Ja Justitie Vertaler, beëdigd Ja Justitie Voetbalsteward Ja Justitie Winkelsurveillant Ja

LNV Bedrijfsvoerder gewasbescherming * Nee LNV Beheerder van een bedrijfsinrichting, asiel of pension * Nee LNV Dierenarts ° Nee LNV Dierenartsassistent, paraveterinair Ja LNV Distributeur van gewasbeschermingsmiddelen * Nee LNV Embryo-/eicelwinning, verzorger Ja LNV Embryotransplantatie, verzorger Ja LNV Embryotransplanteur, paraveterinair Ja LNV Embryowinner Ja LNV Fysiotherapeut voor dieren Ja LNV Preparateur van dieren * Nee LNV Toepasser van gewasbeschermingsmiddelen * Nee Toepasser van gewasbeschermingsmiddelen voor de Nee LNV bestrijding van mollen en woelratten * LNV Uitvoerder gewasbescherming Nee

OCW Archeoloog-leidinggevende Ja OCW Archivaris (Algemeen Rijks) Ja OCW Archivaris (Gemeente) Ja OCW Archivaris (Rijks) Ja OCW Archivaris (Waterschaps) Ja OCW Conrector voortgezet onderwijs Ja OCW Directeur (adjunct-) (voortgezet) speciaal onderwijs Ja OCW Directeur (adjunct-) primair onderwijs Ja OCW Directeur (adjunct-) voortgezet onderwijs Ja OCW Docent educatie en beroepsonderwijs Ja OCW Leraar (voortgezet) speciaal onderwijs Ja OCW Leraar primair onderwijs Ja OCW Leraar sector educatie en beroepsonderwijs Ja OCW Leraar vwo, havo, vmbo Ja OCW Provinciaal inspecteur archiefbescheiden Ja OCW Rector voortgezet onderwijs Ja


---

Verantwoordelijk Gereglementeerd beroep Melding vooraf? Ministerie

SZW Arbeids- en bedrijfsgeneeskundige Ja SZW Arbeids- en organisatiedeskundige Ja SZW Arbeidshygiënist Ja SZW Asbest en crocidoliet, deskundige verwijdering van Ja SZW Asbestverwijderaar, deskundige (per 1-1-2008) Ja SZW Duiker, deskundige Ja SZW Duikerarts * Ja SZW Duikmedische begeleider, deskundige Ja SZW Duikploegleider, deskundige Ja SZW Gasdeskundige Ja SZW Kraanmachinist, deskundige Ja SZW Professioneel vuurwerk, deskundige Ja SZW Schietmeester, deskundige Ja SZW Springmeester, deskundige Ja SZW Stralingsarts * Ja SZW Stralingsdeskundige Ja SZW Veiligheidskundige Ja

VenW Loods, certificaat- * Ja VenW Loods, register- * Ja VenW Luchtvaartterreininformatieverstrekker Ja VenW Machinist (binnenvaart) Ja VenW Machinist (spoor) Ja VenW Matroos * Ja VenW Matroos - motordrijver * Ja VenW Onderhoudstechnicus voor zweefvliegtuigen Ja VenW Personen die binnen het hoofdspoorwegverkeerssysteem een Ja veiligheidsfunctie uitoefenen VenW Rijinstructeur Nee VenW Schipper zeevisvaart Ja VenW Schipper zeevisvaart, plaatsvervangend Ja VenW Stuurman (binnenvaart) * Ja VenW Stuurman werktuigkundige zeevisvaart Ja VenW Stuurman zeevisvaart Ja VenW Vluchtinformatieverstrekker Ja VenW Volmatroos * Ja VenW VTS-operator * Ja VenW Werktuigkundige zeevisvaart Ja

VROM Architect ° Nee VROM Bestrijder houtrotverwekkende schimmels * Nee VROM Bewaarder van het kadaster en de openbare registers Nee Distributeur van gasvormige en gasvormende Nee VROM gewasbeschermingsmiddelen en biociden * VROM Gasmeetdeskundige * Ja
---

Verantwoordelijk Gereglementeerd beroep Melding vooraf? Ministerie

VROM Gassingsleider * Nee VROM Interieurarchitect Nee VROM Stedenbouwkundige Nee Toepasser van biociden voor het afweren of bestrijden van een Nee VROM dierplaag *
VROM Tuin- en landschapsarchitect Nee

VWS Apotheker ° Nee VWS Apothekersassistent Nee VWS Arts/specialist ° Nee VWS Arts voor verstandelijk gehandicapten * Ja VWS Chemicus, klinisch Nee VWS Chirurg, orale en maxillo-faciale * Ja VWS Diëtist Nee VWS Ergotherapeut Nee VWS Fysicus, klinisch Nee VWS Fysiotherapeut * Ja VWS Huidtherapeut Nee VWS Logopedist Nee VWS Medisch nucleair werker Nee VWS Mondhygiënist Nee VWS Oefentherapeut-Cesar Nee VWS Oefentherapeut-Mensendieck Nee VWS Optometrist Nee VWS Orthoptist Nee VWS Podotherapeut Nee VWS Psycholoog, gezondheidszorg- * Ja VWS Psycholoog, klinisch * Ja VWS Psychotherapeut * Ja VWS Radiotherapeutisch laborant/radiodiagnostisch laborant Nee VWS Tandarts/specialist ° Nee VWS Tandprotheticus Nee VWS Verloskundige ° Nee VWS Verpleeghuisarts * Ja VWS Verpleegkundige ° Nee VWS Verzorgende Individuele Gezondheidszorg Nee VWS Ziekenhuisfarmaceut * Nee Artsen met een basisopleiding, medisch specialisten, Ja verpleegkundigen, tandartsen, gespecialiseerde tandartsen, verloskundigen en apothekers, die niet op grond van Titel III, VWS Hoofdstuk III van richtlijn 2005/36/EG in aanmerking komen voor erkenning op basis van de coördinatie van de minimumopleidingseisen *


---