Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

CED-Groep
t.a.v. de heer drs. T.A.A.M. Magito
Postbus 8639
3009 AP ROTTERDAM

Den Haag Ons kenmerk Uw brief van Uw kenmerk 19 mei 2008 VO/OK/6571 13 februari 2008 U/D08 0051

Onderwerp
Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende
Activiteiten

Geachte heer Magito,

Met uw brief d.d. 13 februari 2008, kenmerk U/D08 0051, gericht aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de heer Plasterk, meldt u de CED-Groep te Rotterdam aan als SLOA-instelling. Omdat het dossier SLOA tot mijn portefeuille behoort, beantwoord ik uw brief.

Vanaf 1 januari 1999 worden de onderwijsondersteunende activiteiten uitgevoerd op grond van de Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet SLOA). Daarvoor was de Wet op de onderwijsverzorging (WOV) van toepassing.
Van 1 januari 1999 tot 1 januari 2002 kwamen uitsluitend de volgende instellingen in aanmerking voor subsidie onder de Wet SLOA: de drie Landelijke Pedagogische Centra (LPC), te weten APS, CPS en KPC Groep, SLO, CITO en CINOP. De zes onderwijsondersteunende instellingen worden exclusief genoemd in de Wet SLOA, hoofdstuk 2 (overgangsbepalingen), artikel 12 onder punt 7 tot en met 10.

Vanaf 2002 kregen, naast de zes SLOA ­ instellingen, ook andere instellingen de mogelijkheid subsidie aan te vragen op grond van de Wet SLOA ("vrijval"). Per 1 januari 2005 zijn deze vrijvalmiddelen overgeheveld naar het onderwijs (amendement Slob / Hamer) en bestaat derhalve de mogelijkheid niet meer om andere instellingen te subsidiëren.

In 2004 heeft de evaluatie van de Wet SLOA plaatsgevonden. In brieven naar de Kamer zijn de beleidsvoornemens voor de sectoren po, vo en bve vastgelegd. De Kamer heeft op 9 maart 2006 in een Algemeen Overleg en op 23 maart 2006 in een Verslag van een Algemeen Overleg de beleidsvoornemens besproken. De uitkomsten zijn vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl

blad 2/2

afronding evaluatie SLOA waarmee OCW, de SLOA-instellingen en sectororganisaties zich hebben verplicht deze met ingang van de datum van ondertekening (22 september 2006) uit te voeren.

Derhalve komt de CED-Groep niet in aanmerking voor subsidiëring conform de Wet SLOA.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Marja van Bijsterveldt-Vliegenthart