Ministerie van Financiën

Wijziging van de Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import, en investeringsgaranties

regeling | 25-04-2008 | nr BFB08-118

Wijziging van de Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import-, en investeringsgaranties

Besluit van 25 april 2008, nr. BFB 2008-118M, Stcrt. nt. 92, tot wijziging van de Regeling Instelling overlegorgaan voor export-, import-, en investeringsgaranties (Beëindiging lidmaatschap van De Nederlandsche Bank)

De Minister van Financiën, handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken,

Besluit:

Artikel I

De regeling van de Minister van Financiën van 11 november 1996

nr. WJB 96/1130 M, houdende Instelling van een overlegorgaan voor export-, import- en investeringsgarantiesi, wordt als volgt gewijzigd:
* Artikel 4 tweede lid, onderdeel a komt als volgt te luiden:
* a. de voorzitter, die wordt benoemd door de Minister van Financiën;
* Artikel 4 derde lid komt als volgt te luiden:
* 3. Voor de in het tweede lid onder de onderdelen b. tot en met e. genoemde leden kan de Minister van Financiën plaatsvervangende leden benoemen.
* Aan Artikel 4 wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, dat luidt:
* 4. De Rijkscommissie wordt ondersteund door een secretaris, die benoemd en ontslagen wordt door de Minister van Financiën. De secretaris is geen lid van de Rijkscommissie.
* Artikel 5 eerste lid komt als volgt te luiden:
* 1. De Rijkscommissie kan besluiten een van haar leden aan te wijzen als plaatsvervanger van de voorzitter voor het geval de voorzitter tijdelijk niet in staat zal zijn om zijn taak te vervullen en onverwijld in het voorzitterschap moet worden voorzien.
* Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid van Artikel 5 wordt een lid ingevoegd, luidende:
* 2.Indien de secretaris tijdelijk niet in staat is om zijn taak te vervullen en onverwijld in het secretariaat moet worden voorzien, zorgt de voorzitter dat de taak van de secretaris naar behoren wordt uitgevoerd.
* Artikel 8 vervalt.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2008.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Financiën,
W.J. Bos.

i: Stcrt. 1996, 225; laatstelijk gewijzigd bij ministerië le regeling van 1 april 2004, nr. BFB/EKI 2004-82 (Stcrt. 33).

Toelichting

In goede samenwerking met De Nederlandsche Bank en Atradius wordt momenteel door de Minister van Financiën en de Staatssecretaris van Economische Zaken gewerkt aan een herstructurering van de herverzekering door de Staat van exportkredietverzekeringen en investeringsgaranties.In het kader van deze herstructurering zal De Nederlandsche Bank al haar taken op het gebied van de herverzekering door de Staat van exportkredieten en investeringen uiterlijk op 1 juli 2008 hebben beëindigd.Tot de taken, die worden beëindigd, behoort het leidinggeven aan, het faciliteren van en het deelnemen aan de werkzaamheden van de Rijkscommissie voor Export-, Import-, en Investeringsgaranties. Vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank zijn namelijk lid van de Rijkscommissie en uit hun kring worden zowel de voorzitter en de secretaris van de commissie als hun plaatsvervangers benoemd.Om te voorzien in de nieuwe situatie, waarin niet langer vertegenwoordigers van de Nederlandsche Bank lid zullen zijn van de Rijkscommissie en in verband met de daaruit voortvloeiende noodzaak om tijdig in de vervulling van de belangrijke functies te voorzien, die door een aantal van die vertegenwoordigers binnen de commissie worden vervuld, wordt de regeling op die onderdelen aangepast.Voorts is gebleken, dat het ministerie van Financiën de beschikking heeft over alle noodzakelijke bescheiden betreffende de werkzaamheden van de Rijkscommissie, omdat conform artikel 3, lid 2 alle jaarverslagen en jaarplannen mede aan de Minister van Financiën worden uitgebracht, terwijl de vertegenwoordigers van de Minister van Financiën in de Rijkscommissie de beschikking hebben over alle relevante documenten, die gebruikt worden bij het overleg binnen de Rijkscommissie. Daarom is een voorziening zoals in het te vervallen artikel 8, dat - nu de Rijkscommissie niet wordt opgeheven maar de (secretariaats)werkzaamheden van vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank eindigen - zijn betekenis verliest, niet langer nodig.

De Minister van Financiën,
W.J. Bos.

Meer informatie


* beslui 25 april 2008 nr. BFB08-118

* Bijlage | 19-05-2008 | PDF bestand, 14.0 kb