Gemeente AmsterdamPersbericht

Datum 19 mei 2008

Milieuzone Amsterdam op euronorm Maatregelen verbetering luchtkwaliteit vastgesteld

Wethouders Tjeerd Herrema (Verkeer en Vervoer) en Marijke Vos (Milieu) hebben maandag 19 mei het collegebesluit toegelicht over de stedelijke maatregelen om de luchtkwaliteit in Amsterdam te verbeteren en daarmee de Europese normen in 2010 te behalen. Dit besluit is genomen na een inspraakperiode. De maatregelen zijn zorgvuldig onderzocht, goed onderbouwd en juridisch getoetst. Uitgangspunten van het pakket aan maatregelen zijn forse investeringen in diverse alternatieve vormen van vervoer en de instelling van een milieuzone voor vrachtwagens, personenauto's en bestelbussen. Ook compensatieregelingen, zoals een uitgebreide sloopregeling maken deel uit van het stimuleringspakket. Als eerste zal op 1 oktober 2008 de milieuzone voor vrachtwagens ingaan. De zone voor personenauto's en bestelbussen gaat circa eind 2009 in, minimaal 1 jaar nadat de stimulerende maatregelen zijn ingevoerd. Alle opbrengsten van de hogere parkeertarieven komen ten goede aan alternatieve vormen van schoon vervoer. Zo wordt er flink ge飊vesteerd in meer OV, autodelen en P+R plaatsen.

Een forse verbetering van de luchtkwaliteit is een van de Amsterdamse prioriteiten. De lucht is teveel vervuild wat schadelijk is voor de gezondheid van Amsterdammers en waardoor bouwprojecten niet door kunnen gaan of vertragen, zoals IJburg II en bouwprojecten op Zuidas. Wethouder Vos: "Het nemen van deze maatregelen is ingrijpend voor de stad maar zeer noodzakelijk voor onze gezondheid en de economische vooruitgang. Wij staan daar overigens niet alleen in. Al vele Europese steden zijn Amsterdam voorgegaan met maatregelen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit."

Het college heeft ingestemd met de maatregelen uit het `Actieplan Goederenvervoer' en `Voorrang voor een gezonde Stad' na een inspraakronde in de stad. Diverse opmerkingen en aanbevelingen uit de stad zijn verwerkt in de vandaag gepresenteerde voorstellen die aan de gemeenteraad worden voorgelegd voor de definitieve besluitvorming. De maatregelen leveren voldoende effect op waarmee de Europese normen naar verwachting worden gehaald.

Het toelatingscriterium tot de milieuzone is niet het bouwjaar geworden maar de euronorm. De euronorm geeft de daadwerkelijke vervuiling van een auto aan en kan worden gecontroleerd op basis van het kenteken van de auto. In het plan zijn speciale uitzonderingen opgenomen voor oldtimers, aangepaste voertuigen van gehandicapten en garagebedrijven. Ook bewoners hebben de mogelijkheid om per jaar een aantal dagontheffingen aan te vragen. Verder wordt er een speciale kredietregeling ontwikkeld voor autobezitters met een laag inkomen woonachtig binnen de milieuzone.

Bij de instelling van de milieuzone streeft de gemeente Amsterdam nadrukkelijk naar afstemming met andere steden en het Rijk. Interne en externe juristen hebben bevestigd dat de plannen voor de milieuzone voor vracht, personen- en bestelauto's juridisch haalbaar zijn. Organisaties en belangenverenigingen zoals ANWB, RAI, BOVAG, Kamer van Koophandel en FEHAC (oldtimers) worden betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen.

Wethouder Herrema: "Het uitgangspunt is eerst stimuleren en daarna pas weren. We moeten nu snel aan de slag met de uitvoering. De tijd dringt voor een schoner en bereikbaar Amsterdam."

De plannen zijn na te lezen op www.gezondelucht.amsterdam.nl

Behandeling in de raadscommissie Verkeer en Vervoer vindt plaats op 28 mei en in de gemeenteraad op 25 juni.

Aanpassingen plan Voorrang voor een Gezonde Stad na inspraakprocedure

Het College van B&W hecht veel waarde aan een zorgvuldige invoering van de maatregelen. Mensen moeten minimaal een jaar de tijd krijgen om zich voor te bereiden op invoering van de milieuzone. Uitgangspunt is dat eerst de alternatieven, zoals o.a. meer OV, autodelen en een sloopregeling, van kracht worden voordat de milieuzone wordt ingevoerd.

Stimulerende maatregelen voor schonere mobiliteit

路 meer openbaar vervoer (op belangrijke lijnen dienstregeling tot 01.00 uur 's nachts i.p.v. 24.00 uur, hogere frequentie op een aantal lijnen, nieuwe buslijn van Westerpark naar station Sloterdijk) ten koste van een deel van de extra P&R plaatsen (4750 in plaats van 5500) 路 In het eerdere conceptplan VGS was al een sloopregeling voorgesteld: een financi毛le tegemoetkoming bij de sloop van een auto die niet voldoet aan de criteria die gelden bij de milieuzone. In samenwerking met o.a. Rai/Bovag wordt onderzocht of deze regeling kan worden uitgebreid naar het gebied buiten de Ring A10.
路 Er komt een speciale kredietregeling voor autobezitters woonachtig binnen de Ring A10 met een auto die de milieuzone niet in mag en met een inkomen van maximaal 120% van het minimumloon. Deze mensen kunnen met een renteloze lening een schonere auto kopen die wel binnen de milieuzone mag rijden

Milieuzone

路 Als toelatingscriterium geldt nu in plaats van het bouwjaar de euronorm. Auto's op benzine en LPG met euronorm 1 en dieselauto's met een roetfilter die voldoen aan tenminste euronorm 2 worden toegelaten in de milieuzone. Dieselauto聨s vanaf euronorm 2 waarop (nog) geen roetfilter kan worden geplaatst, waaronder ook enkele moderne typen schone dieselauto's, worden eveneens toegelaten. De euronorm geeft de daadwerkelijke vervuiling van een auto aan en kan worden gecontroleerd met behulp van kentekenregistratie van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Ontheffingen

Ook nieuw in het plan zijn speciale regelingen voor oldtimers en gehandicapten. 路 Zo komt er een ontheffing voor auto's die ouder zijn dan 25 jaar met een oldtimerverzekering.
路 Mensen die binnen de Ring A10 (behalve Noord) wonen met een gehandicaptenparkeerkaart en een speciaal aangepaste auto die niet aan de criteria voor de milieuzone voldoet kunnen een ontheffing aanvragen. 路 Mensen met een gehandicaptenparkeerkaart die buiten de RingA10 (inclusief Noord) wonen, kunnen een dagontheffing krijgen 路 Garagebedrijven gevestigd binnen de milieuzone kunnen een dagontheffing aanvragen voor hun klanten. 路 Verder krijgen bewoners binnen de Ring A10 (behalve Noord) recht op 10x per jaar een dagontheffing

Parkeertarieven

Er zijn enkele wijzingen in parkeertariefgebieden Oost-Watergraafsmeer, Oud-West, Oud- Zuid en Westerpark.

- In de Dapperbuurt (Oost-Watergraafsmeer) en het westelijk deel van de 聨Da Costabuurt聨 (Oud-West) wordt, gelet op de daar aanwezige kwetsbare
---

winkelstraten (Eerste van Swindenstraat, Dapperstraat en Bilderdijkstraat), tarief 3 (3,- per uur) voorgesteld in plaats van het eerder voorgestelde tarief 2 (4,- per uur) .
- Voor de Staatsliedenbuurt (Westerpark) wordt tarief 3 in plaats van tarief 2 voorgesteld omdat dit beter past in de tariefopbouw met een geleidelijke stijging naar het centrum.
- Ter compensatie van de vermindering van het effect op de luchtkwaliteit dat hierdoor optreedt, zal in Oud-Zuid ten zuiden van het Vondelpark (tussen Obrechtstraat, Noorder Amstelkanaal en Emmaplein/Valeriusplein) tarief 2 in plaats van tarief 3 gaan gelden. - Tot slot zal in de winkelstraten Eerste van Swindenstraat, Eerste Oosterparkstraat en de Bilderdijkstraat het dubbeltjestarief worden ingevoerd.

Daarnaast wordt op 3 bedrijventerreinen langs de A10, waar nog geen betaald parkeren bestaat, het zogenaamde `dubbeltjestarief' ingevoerd. Daarbij wordt de maximale parkeerduur op twee uur gesteld.


---


---- --