Gemeente Eersel


Minimabeleid gemeente Eersel

Burgemeester en wethouders hebben onlangs het minimabeleid op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) opnieuw vastgesteld.

Bijzondere bijstand voor extra kosten

In de WWB is in artikel 35, lid 1 bepaald dat bijzondere bijstand kan worden verleend als iemand niet beschikt over de middelen om te voorzien in de uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende noodzakelijke kosten van het bestaan en deze naar het oordeel van het college niet kunnen worden voldaan uit het inkomen en vermogen.

In de beleidsregels voor de bijzondere bijstand is opgenomen dat de kosten van schoolgaande kinderen en de aanschaf van een computer in aangegeven situaties als bijzondere kosten worden aangemerkt.

Kosten schoolgaande kinderen

Het was al mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen in de schoolkosten en de kosten van deelname aan sociaal-culturele activiteiten. Voortaan geldt deze regeling niet alleen voor kinderen in het voortgezet onderwijs (dagonderwijs) maar ook voor kinderen in het basisonderwijs. Deze tegemoetkoming bedraagt maximaal EUR 250,-- per kind per jaar.

Aanschaf computer

In de aanschafkosten van een computer kan een tegemoetkoming worden verstrekt van maximaal EUR 500. Dit geldt alleen voor gezinnen waarin:


· tenminste één kind dagonderwijs volgt vanaf groep 7 van het basisonderwijs;


· het laatste schoolgaande kind jonger is dan 18 jaar.

Categoriale bijstand

Op grond van artikel 35, lid 3 van de WWB en de Invoeringswet WWB wordt de categoriale bijstand aan de volgende groepen uitgebreid of verhoogd:
Tegemoetkoming voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen

De tegemoetkoming is met 10% verhoogd tot respectievelijk EUR 220 per jaar voor een alleenstaande en EUR 330 voor een gezin. Deze regeling geldt ook voor 65-plussers. De regeling is bedoeld als tegemoetkoming voor extra kosten. Het gaat om kosten die niet direct zichtbaar zijn, zoals hogere telefoon- en portikosten, het laten doen van klusjes rondom het huis, lidmaatschapskosten van patiëntenorganisaties en het bloemetje voor de mantelzorg. De kosten hoeven niet aangetoond te worden.

Enkele voorwaarden zijn:


· Er moet sprake zijn van een zelfstandige huishouding. Personen die wonen in een instelling of verzorgingshuis, kunnen geen gebruik maken van de regeling.


· De persoon moet vanwege ziekte of handicap een voorziening ontvangen, zoals geïndiceerde thuiszorg, een persoonsgebonden budget of een Wmo-voorziening.


· Ook tot de doelgroep behoren personen die een uitkering naar volledige arbeidsongeschiktheid (80-100%) hebben of langer dan 2 jaar om medische redenen geen werk hoeven te zoeken.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente heeft een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten met CZ.

Tot 1 januari kregen deelnemers een tegemoetkoming in de extra kosten van de collectieve verzekering. De tegemoetkoming is nu verhoogd: deelnemers krijgen bijstand in de premiekosten van zowel de aanvullende verzekering als de collectieve verzekering. Zij betalen dan alleen de kosten van de basisverzekering zelf.

Voor wie gelden deze bijstandsregelingen?

De tegemoetkoming wordt toegekend aIs iemand tot de doelgroep behoort en het inkomen lager is dan 110% van het voor de persoon geldende bijstandsbedrag en als het vermogen lager is dan het toegestane vermogen.

Waar kunt u terecht voor het aanvragen van een tegemoetkoming?

De ISD de Kempen voert het minimabeleid uit voor de gemeente Eersel. Als u nog vragen heeft over het minimabeleid of een aanvraag wil indienen kunt met de ISD de Kempen contact opnemen. De ISD is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur. Het telefoonnummer is 0497-361730 of 0800-5530123 (gratis).