Gemeente EijsdenEijsden en Margraten: fusie per 1 januari 2011

De gemeenten Eijsden en Margraten streven naar een fusie van beide gemeenten op 1 januari 2011. De colleges van burgemeester en wethouders van beide gemeenten leggen de gemeenteraden daarvoor op 21 mei a.s een intentieverklaring voor. Met die intentieverklaring geven de gemeenteraden naar verwachting groen licht voor het starten van de procedure om de fusie voor te bereiden. Een belangrijk onderdeel van die voorbereiding zijn 5 informatieavonden voor de bevolking waar de raden en colleges de mening van de burgers willen horen over hun plannen.

Behoud en versterking van identiteiten en speerpunten van Eijsden en Margraten zijn de belangrijkste argumenten voor de plannen voor vergaande samenwerking. Eijsden en Margaten willen beide hun bestuurskracht waarborgen en beide willen vanuit de eigen regie alle toekomstige taken en ambities kunnen vervullen. De belangen van inwoners, bedrijven en instellingen staan hierbij nadrukkelijk voorop.

Intensiever samenwerken

De toenadering tussen de beide gemeenten bestaat natuurlijk al langer, maar twee jaar geleden zijn de besturen begonnen met een intensivering van hun samenwerking. Dit werd onder meer ingegeven door de behoefte aan versterking van de bestuurskracht. Samenwerking leek daarvoor een geschikte oplossing, maar ook een middel om elkaar politiek, bestuurlijk en ambtelijk beter te leren kennen.

Na 2 jaar was het nu tijd om de balans op te maken en de resultaten te bezien. Relatie en vertrouwen in elkaar zijn gegroeid en concrete resultaten zijn geboekt op met name praktische onderwerpen. Nu is bekeken hoe de samenwerking in de toekomst verder versterkt kan worden. Als voorbereiding op de keuze in eigen regie zijn de gemeenten bestuurlijk intensief met elkaar in gesprek gegaan.

Eigen regie

Gemeenten worden steeds meer (weer) gezien als de eerste overheid, vele rijkstaken worden gedecentraliseerd. Daarnaast moeten gemeenten vaker meer taken met minder geld uitvoeren en worden vraagstukken en wetgevingen complexer. Verder moeten de gemeenten in staat zijn als belangenbehartiger, regisseur of uitvoerder te schakelen tussen een lokale en een regionale schaal. Kortom, de druk op gemeenten neemt toe en dat vraagt om een gepast antwoord.

Bij dat alles zijn er de regionale ontwikkelingen. De bestuurskrachtmetingen in Midden- en Noord-Limburg hebben geleid tot herindelingen. Eijsden en Margraten verwachten niet dat dit in Zuid-Limburg anders zal zijn en dat is des te meer reden zelf regisseur te willen zijn van de eigen toekomst.

Overeenkomsten

In eerste instantie hebben Eijsden en Margraten hun identiteiten en speerpunten vergeleken. De typering van een duurzame plattelandsgemeente, het dorpse karakter en daarmee samenhangend een nadruk op leefbaarheid, cultuurhistorie en beheer en dienstverlening komen overeen. Dit geldt ook voor de onderwerpen die de beide gemeenten op regionaal niveau belangrijk vinden, inclusief de sterke oriëntatie op Maastricht als centrumgemeente. Deze identiteiten en speerpunten zijn verder in beeld gebracht aan de hand van vier voor beide gemeenten belangrijke thema's: dienstverlening en beheer, kwaliteit van leven (o.a. voorzieningen, welvaart, welzijn, cultuur), het forensisme en toerisme en recreatie.

PERSBERICHT

De gemeenten Eijsden en Margraten kiezen voor een fusie waarbij overeenkomst in identiteiten en speerpunten voorop staat: de overlappende vorm. Omdat daarmee de bestuurskracht het meest versterkt en bestuurlijke drukte het meest verminderd wordt.

Andere partners

De keuze voor fusie houdt ook in dat ook verder moet worden gekeken dan alleen naar elkaar. Daarom is voor zowel Eijsden als Margraten een andere keuze in beeld gebracht en afgewogen. Voor Eijsden is gekeken naar Maastricht als mogelijke fusiepartner, voor Margraten naar Gulpen-Wittem.

Een samengaan van Eijsden met Maastricht zou geen interne samenhang bieden vanwege verschillen in identiteit, speerpunten en oriëntatie. Deze combinatie komt ook niet tegemoet aan de verdeling in stad en ommeland; ieder vervult een rol in de regio op basis van eigen, onderscheiden kenmerken. Ook in Limburg wordt gestreefd naar centrumsteden met gelijkwaardige buurgemeenten.

Bij de combinatie van Margraten en Gulpen-Wittem is evenmin sprake van interne samenhang. Oorzaak is de oriëntatie in verschillende richtingen; Margraten `kijkt' naar Maastricht en Gulpen-Wittem in belangrijke mate naar Heerlen. Bovendien ontstaat dan een gemeentelijke omvang (in aantal kernen, spreiding en oppervlak) waarbij beheersbaarheid in het geding komt. Op een regionaal niveau bezien betekent dit dat een fusie van Margraten met Gulpen-Wittem inhoudt dat de nieuwe gemeente intern, en dus ook richting buurgemeenten, geheel verschillend is georiënteerd.

Bevestiging

De afweging van andere fusiepartners onderstreept de overeenkomsten van Eijsden en Margraten:

* Eijsden en Margraten delen identiteit en speerpunten, alsook hun sterke oriëntatie op Maastricht op sociaal en economisch vlak.
* Samenwerking tussen Eijsden en Margraten is bestaand en vertrouwd en de wil en ambitie om die te intensiveren was al eerder uitgesproken.

* Er zijn fysieke overeenkomsten, onder andere de fruitteelt en het landschap. De traditionele landbouw is beperkt aanwezig, de overige economische sectoren waaronder toerisme en recreatie komen in Eijsden en Margraten grotendeels overeen.
* Fusie van Eijsden en Margraten leidt ook tot een voldoende toename van inwonertal om voordelen uit fusie te behalen, en het grondgebied wordt gelet op de fysieke kenmerken niet `onbeheersbaar' groot.

* Uit onder meer eerdere bestuurskrachtonderzoeken blijkt dat beide gemeenten op tactisch vlak versterking behoeven. Een fusie kan bijdragen aan die onderlinge versterking zonder de belemmeringen zoals die zich bij samenwerking voordoen.

Beide colleges van burgemeester en wethouders zijn daarbij van oordeel, dat op basis van de eerdergenoemde argumenten een schaalvergroting onontkoombaar is en dat men de regie voor de toekomstige ontwikkeling nu in eigen hand wil nemen en niet af te wachten.

Duurzaamheid

Blijft de vraag:wat maakt deze fusie duurzaam? De keuze van Eijsden en Margraten voor elkaar komt voort uit de overeenkomsten in identiteit en speerpunten. Een fusie die daarop is gebaseerd biedt de meeste mogelijkheden voor daadwerkelijke versterking van de bestuurskracht en een daarop afgestemde kwalitatieve organisatie. De nieuwe gemeente heeft een ambitieniveau dat voor langere tijd is afgestemd op mogelijkheden en omvang van de organisatie. Ook een vergelijking van de fusie van Eijsden en Margraten met scenario's waarin andere fusiepartners in beeld zijn, leiden tot de conclusie dat het samengaan van Eijsden en Margraten voor de eigen identiteiten en speerpunten de beste keuze is. Dit is onder andere beoordeeld aan de hand van interne samenhang van de nieuwe gemeente en de rol en betekenis van deze gemeente in en voor de regio, inclusief de centrumgemeente Maastricht.

Passend

In het verlengde van deze keuze zijn de eerste contouren van een nieuwe gemeente geschetst. Deze geven blijk van een samenhangende gemeente. Identiteiten en speerpunten zoals die eerder zijn genoemd zijn, vormen een logisch en samenhangend geheel dat bijdraagt aan het belang van de gemeenschap. Dit geheel getuigt van een ambitie die past bij de schaal van de nieuwe gemeente. Enerzijds wordt dat gekenmerkt door een dorpse en landelijke gemeenschap waarin leefbaarheid belangrijk is, maar ook de verantwoordelijkheid met en voor elkaar. Tegelijk ook een gemeente die zich actief en positief opstelt in de regio en meewerkt aan het benutten van kansen voor ontwikkeling van de regio.

Voor beide gemeenten bevestigen deze antwoorden dat ver(der)gaande samenwerking van Eijsden en Margraten met fusie als einddoel, de juiste keuze is.

De in de aanhef genoemde raadsvergaderingen beginnen woensdag 21 mei om 19.30 uur in het gemeentehuis van Eijsden en van Margraten.