Gemeente Waterland


De gemeente kent mogelijkheden om ouders/verzorgers tegemoet te komen in de kosten van kinderopvang wanneer zij daar om bijzondere redenen gebruik van moeten maken. Een aantal doelgroepen komt voor een dergelijke tegemoetkoming in aanmerking:

1. Uitkeringsgerechtigden in een reĂŻntegratietraject Dit zijn ouders die een uitkering ontvangen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Inkomensvoorziening kunstenaars (Wik), Algemene nabestaanden wet (Anw), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) of de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);
2. Niet-uitkeringsgerechtigden (NUG-er)
Niet-uitkeringsgerechtigden die als werkzoekende zijn geregistreerd bij het CWI en een traject naar werk volgen (met name herintreders);

3. Nieuwkomers in een inburgeringstraject (WIN)
4. Oudkomers in een inburgeringscursus
Oudkomers vanaf het moment dat ze worden opgeroepen door de gemeente om in te burgeren;

5. Tienermoeders/studenten die opleiding of studie volgen
6. Personen met een sociaal-medische indicatie (SMI) Huishoudens waar sprake is van een sociaal-medische indicatie en die niet behoren tot een van andere doelgroepen. Een ouder kan een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang ontvangen als vaststaat dat het om sociaal-medische redenen noodzakelijk is dat gebruik wordt gemaakt van kinderopvang. De sociaal-medische redenen kunnen zowel bij de ouder als bij het kind aanwezig zijn.

Om voor een tegemoetkoming in aanmerkingen te komen kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente Waterland, Bureau Zorg en Welzijn, telefoonnummer: 0299 - 658 552.

U heeft alleen recht op een bijdrage van de gemeente als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan u gebruikt maakt bij de gemeente is geregistreerd.