Gemeente Harenkarspel


Commissievergadering Algemeen Bestuurlijke Zaken

Maandagavond 19 mei vergadert de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken (ABZ) in het gemeentehuis aan de Oostwal in Tuitjenhorn. De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal, bereikbaar via ingang avondgebruik aan de Delftweg. De vergadering wordt geleid door voorzitter H. de Ruiter, is openbaar en dus toegankelijk voor een ieder. Burgers die willen inspreken, kunnen zich tot een half uur voor de vergadering aanmelden bij de raadsgriffier.

Enkele onderwerpen op de agenda zijn:

-Spreekrecht burgers


-Vaststellen agenda


-Rapporten en jaarverslag 2007 rekenkamercommissie Harenkarspel: a. jaarverslag 2007 rekenkamercommissie; b. rapport grondexploitatiebeleid; c. rapport onderzoek kwaliteit & effectiviteit dienstverlening


-Concept jaarrekening en het jaarverslag 2007gemeente Harenkarspel


-Vaststelling besluitenlijst raadscommissie ABZ van 18 februari 2008


-Financiële uitgangspunten begroting 2009


-Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2008


-Brief van Veiligheidsregio Noord Holland Noord over begroting 2009


-Verordening naamgeving en huisnummering


-Wijziging tarieventabel Legesverordening Harenkarspel 2008 in verband met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening


-Ingekomen stukken: a. ledenbrieven VNG over deregulering; nieuwe modelverordeningen; b. circulaire ministerie Binnenlandse Zaken over systeem van gewogen stemmen in raadscommissies; c. brief van bureau discriminatiezaken Noord-Holland Noord over monitor klachten 2003-2007; d. brief van GS over financieel toezicht


-Mededelingen: a. rapportage Handhaving Modderbeleid 2007-2008 van afdeling BORH; b. winstneming grondexploitatie rekening 2007; c. email van raadslid J. Beemsterboer over bouwleges; d. interim controle 2007; e. brief van CdK over stemgedrag raadsleden; f. advies Onverschilligheid is geen optie. De rechtsstaat maken we samen van commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat.


-Rondvraag en sluiting

De volledige agenda is te vinden op deze website in de rubriek gemeentebestuur onder Agenda commissies.

Het wapen van de gemeente Harenkarspel
Gemeentehuis :
Oostwal 2,
1747 EZ Tuitjenhorn
Postbus 10,
1749 ZG Warmenhuizen
Telefoon 0226-396600