Gemeente Eindhoven


* collegebesluiten
19 mei 2008

Collegebesluiten
De belangrijkste openbare besluiten uit de vergadering van B&W van dinsdag 13 mei
Redactieraad Stadsjournaal (RvG)
Om de kwaliteit van het Stadsjournaal te vergroten gaat een breed samengestelde redactieraad zich vanaf nu buigen over de onderwerpkeuze. In opdracht van het gemeentebestuur wordt in Eindhoven sinds 1956 het Stadsjournaal gemaakt. Dit product is een jaaroverzicht, in beeld, van de belangrijkste ontwikkelingen van het afgelopen jaar in de stad.
Resultaten van de Europese aanbestedingsprocedure leerlingenvervoer en keuze vervoerder (MM)
Het college heeft op 9 mei 2008 besloten leerlingenvervoer te gunnen aan Connexxion taxi services b.v.. Met deze gunning wordt het leerlingenvervoer van de gemeente Eindhoven kwalitatief beter. De verbeteringen zijn onder meer:

- een onafhankelijk toezichthouder controleert voortaan het leerlingenvervoer op de uitvoering;

- het vervoer naar de buitenschoolse opvang is in het bestek van de Europese aanbesteding meegenomen;

- 70% van het vervoer vindt voortaan binnen 45 minuten plaats;
- begeleiding wordt mogelijk in het leerlingenvervoer. Voortzetting woonvoorziening Tussenstap in 2008 (HM Don, nu MM) Woonvoorziening Tussenstap, een doorstroomvoorziening voor dak- en thuislozen met een goed perspectief op zelfstandig wonen, wordt ook in 2008 voortgezet. Uit een evaluatie bleek dat de voorziening de afgelopen drie jaar goede resultaten heeft behaald: in totaal boden de vijf Tussenstaphuizen aan veertig personen onderdak. Meer dan 15 personen daarvan zijn uitgestroomd naar zelfstandig wonen.

De evaluatie laat echter ook zien dat de problemen waarmee de doelgroep te kampen heeft zwaarder en complexer zijn dan aanvankelijk gedacht: slechts een klein aantal mensen heeft puur een woonprobleem. Dat betekent dat ondersteuning door vrijwilligers alleen voor de bewoners van de Tussenstaphuizen niet voldoende is. Er moet (blijvende en vaak langdurige) professionele woonbegeleiding aanwezig zijn. Omdat Humanitas, de huidige uitvoerende instelling van de voorziening, geen permanente én professionele woonbegeleiding kan bieden, is besloten de woon-voorziening onderdeel te laten uitmaken van het palet aan woon(begeleidings)- voorzieningen van Stichting Neos. Neos wordt hiermee verantwoordelijk voor de Tussenstap woonvoorziening. Humanitas blijft zorgen voor de inzet en begeleiding van de vrijwilligers in de Tussenstaphuizen.
Nieuw Functiehuis (HMD nu MM)
De gemeente Eindhoven werkt de komende jaren met een nieuwe wijze van functiewaardering door van een 1000-tal functiebeschrijvingen over te gaan naar 50 basisprofielen met een bijbehorende waardering. Een Expertteam, bestaand uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemerszijde, heeft het College geadviseerd over de toebedeling van alle medewerkers op één van de vijftig basisprofielen.

Het college heeft in vergadering van 13 mei besloten de advies van het Expertteam volledig over te nemen. Daarmee komt een eind aan een lange periode van indicatief waarderen en een veelheid aan functiebeschrijvingen. Vooruitlopend op de besluitvorming van het College was op 24 april jl. in de commissie van het Georganiseerd Overleg al overeenstemming bereikt over het nieuwe functiehuis.

Het college is van mening dat Eindhoven hiermee een transparant functiegebouw kent met een concurrerend loongebouw en dat is een belangrijke voorwaarde voor een modern HRM-beleid. Een beperkt aantal beschrijvingen op hoofdtaken maakt onderlinge vergelijking mogelijk en stimuleert mobiliteit.
Kaderstelling herontwikkeling Kastelenplein (MF) De definitieve kaderstelling voor het herontwikkelen van het Kastelenplein is door het college vastgesteld. Dat betekent dat nu begonnen kan worden met de planontwikkeling van dit winkelcentrum. Het is van groot belang dat zo snel mogelijk gestart wordt met de planontwikkeling, aangezien de kwaliteit van het winkelcentrum terug dreigt te lopen.

Na inzage in de kaderstelling en een informatieavond was er in eerste instantie bezorgdheid vanuit de buurt over met name de woontoren, het verkeer en de parkeergelegenheid op het Kastelenplein. Wethouder Mary Fiers heeft daarom een bezoek gebracht aan het Kastelenplein en sprak daar met betrokken bewoners en ondernemers. De uiteindelijke kaderstelling is hierna aangepast en is een goede basis voor het uitwerken van een concreet plan. De omwonenden, ondernemers en instanties worden nauw betrokken bij de planontwikkeling. Over de planning van de ontwikkelaar is nog geen duidelijkheid.
Reconstructie kruising Boschdijk - A. Fokkerweg - Marathonloop (EvM)
Het college is akkoord met het definitief ontwerp voor de reconstructie van bovengenoemde kruising. De onderhoudswerkzaamheden bieden de mogelijkheid om gelijktijdig de knelpunten op deze kruising aan te pakken. In de middenberm van de Marathonloop komt een extra opstelstrook, die de afrijcapaciteit van de kruising vergroot. Hiervoor moet de boom in de middenberm worden verplaatst.

Ook wordt de VRI (Verkeers Regel Installatie) vervangen door een nieuwe automaat, die gebruikt kan worden voor Dynamisch Verkeers Management (DMV)-toepassingen. Ter hoogte van de entree van de ventweg Boschdijk komt een geleider tussen de rijbaan en het fietspad, wat de verkeersveiligheid aanzienlijk verbetert. Daarnaast bevatten de werkzaamheden het vervangen van het asfalt op de kruising, de aanliggende wegvakken en het wegvak van de Boschdijk tussen Vredeoord en de A. Fokkerweg.

Bezoekadres:
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
route
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Klanten-
ContactCentrum
tel. 040-238 60 00